živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 9/2020

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 29. 4. 2020

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/9/108/1 - účetní závěrku Základní umělecké školy Hronov za rok 2019.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
2/9/108/2 - účetní závěrku Domu dětí a mládeže Domino Hronov za rok 2019.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
3/9/108/3 - účetní závěrku Domova odpočinku ve stáří Justynka Hronov za rok 2019.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/9/108/4 - účetní závěrku Kulturního a informačního střediska Hronov za rok 2019.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/9/108/5 - účetní závěrku Mateřské školy a Základní školy Hronov – Velký Dřevíč, příspěvková organizace za rok 2019.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/9/108/6 - účetní závěrku Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520 za rok 2019.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/9/108/7 - účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Hronov, okres Náchod za rok 2019.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/9/109/1 - vypořádání výsledku hospodaření Základní umělecké školy Hronov za rok 2019, kterým je ztráta 27.444,19 Kč, tak, že bude uhrazena z rezervního fondu.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/9/109/2 - vypořádání výsledku hospodaření Domu dětí a mládeže Domino Hronov za rok 2019, kterým je zisk ve výši 22.600,60 Kč, tak, že 15.819,99 Kč bude převedeno do fondu odměn a 6.780,61 Kč bude převedeno do rezervního fondu.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/9/109/3 - vypořádání výsledku hospodaření Domova odpočinku ve stáří Justynka Hronov za rok 2019, kterým je zisk ve výši 15.566,66 Kč, tak, že bude převeden do rezervního fondu a použit na částečnou úhradu programu Cygnus.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
11/9/109/4 - vypořádání výsledku hospodaření Kulturního a informačního střediska Hronov za rok 2019, kterým je zisk ve výši 29.879,51 Kč, tak, že bude převeden do rezervního fondu a částka 7.530,67 Kč bude použita na úhradu ztráty z roku 2018 a částka 22.348,84 Kč na doplnění a opravy zvukové techniky.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
12/9/109/5 - vypořádání výsledku hospodaření Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520 za rok 2019, kterým je zisk ve výši 379,41 Kč, tak, že bude převeden do rezervního fondu.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
13/9/109/6 - vypořádání výsledku hospodaření Mateřské školy a Základní školy Hronov – Velký Dřevíč, příspěvková organizace za rok 2019, kterým je zisk ve výši 87.637,50 Kč, tak, že bude převeden rezervního fondu a použit na modernizaci počítačové učebny v základní škole a na nákup pomůcek pro mateřskou školu.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
14/9/109/7 - vypořádání výsledku hospodaření Základní školy a Mateřské školy Hronov, okres Náchod za rok 2019, kterým je zisk ve výši 50.815,08 Kč, tak, že 30.000,00 Kč bude převedeno do fondu odměn a 20.815,08 Kč bude převedeno do rezervního fondu a využito pro zlepšení vybavení školy.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
15/9/114/1 - uzavření nájemní smlouvy č. 5/OM/2020 na část pozemku parc. č. 203/1 o výměře 100 m2 v k. ú. Malá Čermná k umístění včelstev. Nájemné činí 500 Kč/rok.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
16/9/117/1 - výsledek hodnocení a pořadí nabídek veřejné zakázky „Stavební úpravy domu čp. 924, Kalinův dům, Hronov“, zakázka malého rozsahu na stavební práce, zadávaná dle Směrnice č. 04/2019, Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
17/9/117/2 - přidělení veřejné zakázky „Stavební úpravy domu čp. 924, Kalinův dům, Hronov“, zakázka malého rozsahu na stavební práce, zadávaná dle Směrnice č. 04/2019, Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Hronov, dodavateli Vše pro stavby s.r.o., Kamenice 113, 547 01 Náchod, IČ 28969553 za nabídkovou cenu 1 592 389,37 Kč bez DPH (1 926 791,14 Kč vč. 21 % DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
18/9/117/3 - uzavření Dodatku č. 1 ke SOD stavby „Stavební úpravy domu čp. 924 Kalinův dům, Hronov“ se zhotovitelem Vše pro stavby s.r.o., Kamenice 113, 547 01 Náchod, IČ 28969553, který se týká změny výše DPH dle přílohy č. 1 dodatku. Celková cena díla činí 1 592 389,37 Kč bez DPH
(1 848 300,85 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
19/9/118/1 - uzavření Smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti se Správou silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové na akci: „Rekonstrukce komunikace a chodníkových těles ul. Palackého a Nerudova, Hronov“.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
20/9/119/1 - pro provedení přezkoumání hospodaření města Hronov za rok 2020 Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
21/9/123/1 - uzavření Příkazní smlouvy č. PS 2087210101 s firmou Profesionálové, a. s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové na aktualizaci žádosti o dotaci na akci "Sociální bydlení Hronov" za cenu 278 300,00 Kč s DPH.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
22/9/125/1 - záměr pronájmu pozemku parc. č. 97/3 (dobíjecí stanice, parkovací místa ke stanicím a pro ně potřebná technologie) a pozemků 94/2 a 94/1 (umístění sítí k dobíjecím stanicím) k účelu zřízení dobíjecích stanic pro elektromobily.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města neschvaluje:
23/9/121/1 - uzavření nájemní smlouvy na jakýkoliv byt na adrese Jungmannova 107, Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města doporučuje:
24/9/110/1 - zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Hronova, IČO 00272680, za rok 2019.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
25/9/111/1 - zastupitelstvu města schválit závěrečný účet města Hronova, spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Hronov, IČO 00272680, za rok 2019 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
26/9/111/2 - zastupitelstvu města schválit výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Hronova za rok 2019, kterým je zisk ve výši 41.031,72 Kč. Zisk bude převeden na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období - nerozdělený zisk z minulých let.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
27/9/113/1 - zastupitelstvu města schválit vložení pozemku p. č. 1392/2 o výměře 1148 m2, ostatní plocha, jiná plocha a pozemku p. č. 1392/3 o výměře 23 m2, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, v k. ú. Hronov, do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ 48172928, za 83 kusů akcií s emisní hodnotou ve výši 1.717 Kč za jednu akcii.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
28/9/115/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy č. KSK/5012/2020 s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 (kupující), na pozemek parcelní číslo 403/30 o výměře 63 m2 v k. ú. Hronov pod stavbou trafostanice.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
29/9/122/1 - zastupitelstvu města schválit znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, o právu provést stavbu „Optická síť rudolf-net.cz Hronov – Palackého, Nerudova“ s Ing. Ladislavem Rudolfem, Bukovice 5, 549 54 Police nad Metují, IČ: 72807121.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
30/9/122/2 - zastupitelstvu města, aby uložilo radě města, aby po uplynutí patnácti denní lhůty vyvěšení záměru schválila uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, o právu provést stavbu „Optická síť rudolf-net.cz Hronov – Palackého, Nerudova“ s Ing. Ladislavem Rudolfem, Bukovice 5, 549 54 Police nad Metují, IČ: 72807121.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města nedoporučuje:
31/9/112/1 - zastupitelstvu města koupit nabízené pozemky parcelní číslo 1363/1, 1363/2, 1363/3 a 1363/4 v k. ú. Velké Poříčí.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města jmenuje:
32/9/124/1 - v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, ve znění vyhlášky č. 107/2019 Sb. a v souladu s usnesením Rady města Hronova č. 5/2020 ze dne 11. 3. 2020, konkursní komisi k provedení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Hronov ve složení:
Petr Koleta, člen určený zřizovatelem — předseda
Mgr. Věra Bartošová, člen určený zřizovatelem
Mgr. Svatava Odlová, člen určený krajským úřadem
Mgr. Radomíra Bartošová, člen komise – školní inspektor
Taťána Loudová, člen určený Českou školní inspekcí - odborník na předškolní vzdělávání
Bc. Vadimíra Priputenová, člen určený Českou školní inspekcí - odborník na předškolní vzdělávání
Mgr. Iva Doudová, pedagogický pracovník právnické osoby vykonávající činnost školy
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Rada města pověřuje:
33/9/124/2 - Ing. Helenu Toldovou funkcí tajemníka komise, který organizačně a administrativně zabezpečuje jednání konkursní komise.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města souhlasí:
34/9/116/1 - se zařazením území obce do území působnosti Místní akční skupiny Stolové hory, z. s. na programové období 2021-2027 a pověřuje starostu Města Hronova podpisem příslušného souhlasu.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města ukládá:
35/9/120/1 - odboru tajemníka zajistit anketu ke zjištění názoru občanů k návrhům vlajky města Hronova.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 13. 05. 2020