živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 9/2019

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 24. 04. 2019


Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
Rada města schvaluje:
1/9/000 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Bartošovou – 5 pro, 1 se zdržel

2/9/87/1 - uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 30.01.2015 na byt č. 7, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 33,30 m² (plocha pro nájem 32,30 m²), v ulici Riegrova 458, Hronov na dobu určitou do 30.04.2021 za nájemné 50 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/9/88/1 - uzavření Dodatku č. 2 ke SoD č. smlouvy objednatele SoD č. 07/Taj/Kaj/2018 (číslo smlouvy zhotovitele SV/2018) stavby „Stavební úpravy komunikace Červená ulice, Velký Dřevíč“, se zhotovitelem Silnice Svoboda a.s., 549 83 Jetřichov 164, který se týká změny termínu ukončení stavebních prací.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/9/89/1 - společnost RPA Dotace, s.r.o., Starobrněnská 20, 602 00 Brno jako dodavatele veřejné zakázky Zpracování žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce Jiráskova divadla ve městě Hronov" s nabídkovou cenou 388 000 Kč bez DPH.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/9/90/1 - dodavatelé veřejné zakázky Tvorba strategických a koncepčních dokumentů na jednotlivé části zakázky - Část l. GEODÉZIE - TOPOS, a.s., Pulická 377, 518 01 Dobruška, IČ:25278878 za cenu 148.900,00 Kč bez DPH; Části ll., lll., IV, V., Vl., Vll. SmartPlan s.r.o., Pražského povstání 758/9, 148 00 Praha 4, IČ:02474743 za cenu 658.000,00 Kč bez DPH a Části Vlll., IX., X., Xl. BDO Advisory s.r.o., Karolinská 661, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ:27244784 za cenu 495.00,00 Kč bez DPH.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/9/91/1 - poskytnutí dotace Královéhradeckému kraji, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546, ve výši 31.236,00 Kč, která je určena na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou, linka 640116, v období 09.12.2018 – 14.12.2019.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/9/91/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronov na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546, a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČO 00272680.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/9/93/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 214, 0+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 41,89 m² (plocha pro nájem 37,02 m²) v ulici Na Drahách 924, Hronov na dobu neurčitou od 01.05.2019 za nájemné 30 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/9/94/1 - uzavření Smlouvy o výpůjčce 4 ks přenosných hliníkových fotbalových branek o rozměrech 5x2 m včetně sítí pro potřeby AFK Hronov, z.s., Padolí 188, 549 31 Hronov, IČ: 69154287 zapsaný ve spolkovém rejstříku, vložka L 3728, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, zastoupený předsedou Hynkem Rožnovským.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

10/9/96/1 - přidělení veřejné zakázky „Stavební úpravy sociálního zařízení v ZŠ a MŠ Hronov – Zbečník č. p. 210 - 3NP“, zakázka malého rozsahu na stavební práce, zadaná dle Směrnice č. 01/2019 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, dodavateli MOVIS Hronov s. r. o., Nám. Čs. armády 1, 549 31 Hronov, IČ 25983181 za nabídkovou cenu 791 140,73 Kč bez DPH (957 280,28 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

11/9/97/1 - přidělení veřejné zakázky Naučná stezka „Člověče, rozhlédni se kolem sebe“, zadaná dle Směrnice č. 01/2019 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, dodavateli AWOCADO s. r. o., Collinova 421, 500 03 Hradec Králové, IČ 28989121 za nabídkovou cenu 204.500 Kč bez DPH (247.445 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

12/9/98/1 - rozpočtové opatření č. 04/2019/RM.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

13/9/99/1 - přijetí věcného daru Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov, IČO 62726226, od pana Aleše Víta, ve formě 1 ks televizoru Sencor.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

14/9/100/1 - uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování právních služeb ze dne 19. 11. 2018 mezi KVB advokátní kancelář s.r.o. a Městem Hronov.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

15/9/102/1 - výsledek hodnocení a pořadí nabídek veřejné zakázky „Digitální technologie a řemeslná práce pod jednou střechou – drobné rekonstrukce učeben ZUŠ Hronov - dodávka nábytku“, zakázka malého rozsahu na dodávky, zadávaná dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek IROP pro programové období 2014-2020 a dle § 27 zákona o zadávání veřejných zakázek č.134/2016 Sb. Ustanovení tohoto zákona jsou použita přiměřeně.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

16/9/102/2 - přidělení veřejné zakázky „Digitální technologie a řemeslná práce pod jednou střechou – drobné rekonstrukce učeben ZUŠ Hronov - dodávka nábytku“, zakázka malého rozsahu na dodávky, zadávaná dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek IROP pro programové období 2014-2020 a dle § 27 zákona o zadávání veřejných zakázek č.134/2016 Sb., ustanovení tohoto zákona jsou použita přiměřeně, dodavateli Truhlářství Langhamer & Pohl s.r.o., V Domkách 85, 549 54 Police nad Metují, IČ 25984632 za nabídkovou cenu 391 320 Kč bez DPH (473 497,20 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

17/9/104/1 - uzavření smlouvy s Oblastní charitou Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec na zajištění služeb odborného sociálního poradenství.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Rada města souhlasí:
18/9/103/1 - se zapojením Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520, IČO 70996873, do projektu Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém kraji III – obědy do škol pro školní rok 2019/2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 13. 05. 2019