živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 9/2016

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 18.05.2016

Rada města schvaluje:
1/9/000 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou – 6 pro, 1 se zdržel
2/9/112/1 - účetní závěrku Základní umělecké školy Hronov za rok 2015.
                 Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
3/9/112/2 - účetní závěrku Domu dětí a mládeže Domino Hronov za rok 2015.
                  Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
4/9/112/3 - účetní závěrku Domova odpočinku ve stáří Justynka Hronov za rok 2015.
                  Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
5/9/112/4 - účetní závěrku Kulturního a informačního střediska Hronov za rok 2015.
                 Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
6/9/112/5 - účetní závěrku Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520 za rok 2015.
                 Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
7/9/112/6 - účetní závěrku Mateřské školy Hronov – Velký Dřevíč za rok 2015.
                Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
8/9/112/7 - účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Hronov, okres Náchod za rok 2015.
                 Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
9/9/112/8 - účetní závěrku Základní školy Hronov – Velký Dřevíč, okres Náchod za rok 2015. 
                 Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
10/9/113/1 - rozdělení hospodářského výsledku Základní umělecké školy Hronov za rok 2015, kterým je zisk ve výši 13.554,53 Kč tak, že 10.800,00 Kč bude převedeno do fondu odměn a 2.754,53 Kč bude převedeno do rezervního fondu školy.
                   Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
11/9/113/2 - rozdělení hospodářského výsledku Domu dětí a mládeže Domino Hronov za rok 2015, kterým je zisk ve výši 17.669,78 Kč, tak, že 80 % (14.135,82 Kč) bude převedeno do fondu odměn a 20 % (3.533,96 Kč) bude převedeno do rezervního fondu školy.
                   Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
  
12/9/113/3 - rozdělení hospodářského výsledku Domova odpočinku ve stáří Justynka Hronov za rok 2015, kterým je zisk ve výši 19.684,06 Kč tak, že bude převeden do rezervního fondu a použit na úhradu užívání programu Cygnus.
                    Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
13//113/4 - rozdělení hospodářského výsledku Kulturního a informačního střediska Hronov za rok 2015, kterým je zisk ve výši 3.423,22 Kč tak, že bude převeden do rezervního fondu a použit na drobné opravy budov.
                  Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
14/9/113/5 - rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520 za rok 2015, kterým je zisk ve výši 284.031,02 Kč tak, že bude převeden do rezervního fondu školy a použit na vybavení zahrady v přírodním stylu.
                    Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
15/9/113/6 - rozdělení hospodářského výsledku Základní školy a Mateřské školy Hronov, okres Náchod za rok 2015, kterým je zisk ve výši 87.742,87 Kč tak, že bude převeden do rezervního fondu a použit na vybavení učeben. 
                    Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
16/9/113/7 - rozdělení hospodářského výsledku Základní školy Hronov - Velký Dřevíč, okres Náchod za rok 2015, kterým je zisk ve výši 295.808,61 Kč tak, že bude převeden do rezervního fondu a použit na vybavení školy.
                    Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
17/9/114/1 - pro provedení přezkoumání hospodaření města Hronov za rok 2016 Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
                   Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
18/9/115/2 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč Oblastní charitě Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČ 48623814, která je určena účelově na provoz Domova sv. Josefa v Žirči v roce 2016.
                   Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
19/9/115/3 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 25/2016 s Oblastní charitou Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČ 48623814. 
                   Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
20/9/115/4 - poskytnutí dotace ve výši 2.000,00 Kč spolku Laxus o.s., Bedřicha Smetany 55, 288 02 Nymburk, IČ 62695487, která je určena účelově na terénní programy – regionální část pro město Hronov v roce 2016.
                   Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
21/9/115/5 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 26/2016 s Laxus o.s., Bedřicha Smetany 55, 288 02 Nymburk, IČ 62695487.
                    Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
22/9/120/1 - záměr nájmu části pozemku parc. č. 273/7 o výměře 90 m2 v k. ú. Hronov, minimální nájemné 180,- Kč/rok.
                    Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
23/9/122/1 - provedení průzkumu a pasportizace budoucích kanalizačních přípojek lokality Velký Dřevíč dle varianty 3b studie „Hronov kanalizace – Technickoekonomická variantní studie proveditelnosti“, kterou vzalo na vědomí Zastupitelstvo města Hronova na svém jednání dne 13. 4. 2016.
                    Hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0
 
24/9/122/2 - přidělení zakázky – provedení průzkumu a vypracování pasportizace budoucích kanalizačních přípojek lokality Velký Dřevíč dle varianty 3b studie „Hronov kanalizace – Technickoekonomická variantní studie proveditelnosti“ Ing. Tomáši Buriánkovi, nám. Čs. armády 110, 549 31 Hronov, IČ 12344711, za nabídkovou cenu 45 000,00 Kč vč. DPH.
                   Hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0
 
25/9/123/1 - výsledek výběrového řízení veřejné zakázky na služby Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnut (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/303 Velké Poříčí - Hronov“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
                   Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
26/9/123/2 - přidělení veřejné zakázky na služby Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnut (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/303 Velké Poříčí - Hronov“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění uchazeči PUDIS a.s., Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 100 31, IČ 452 72 891 za nabídkovou cenu celkem 1 871 700,00 Kč bez DPH (2 264 757,00 Kč vč. DPH). Nabídková cena pro objednatele město Hronov je 371 900,00 Kč bez DPH (449 999,00 Kč vč. DPH).
                   Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
27/9/124/1 - poskytnutí dotace ve výši Kč 14.000,00 SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Hronov, nám. Čs. armády 120, 549 31 Hronov, IČ 48623628, která je určena účelově k pokrytí nákladů spojených s činností mladých hasičů v roce 2016.
                   Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
28/9/124/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 27/2016 se SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hronov, nám. Čs. armády 120, 549 31 Hronov, IČ 48623628.
                   Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
29/9/125/1 - rozpočtové opatření č. 05/2016/RM dle přílohy. 
                   Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
30/9/126/1 - aby spolek Pod čepicí z.s., Seifertova 759, 549 31 Hronov, IČ 02442329, platil v pronajatých prostorách v čp. 193 v Hronově, které má od města Hronov ve výpůjčce Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod, nájemné ve výši 3.000,00 Kč/měsíc, 36.000,00 Kč/rok.
                   Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
31/9/127/1 - přijetí finančních darů Domem dětí a mládeže Domino Hronov, určených na Hronovské jablíčko 2016, od: Hašpl a.s., Ke Koupališti 172, 549 32 Velké Poříčí, IČ 27466663, 5.000,00 Kč; Bazény Machov s.r.o., Hostovského 184, 549 31 Hronov, IČ 002250853, 3.000,00 Kč; TAMADEX spol. s r.o., Zbečník 19, 549 31 Hronov, IČ 26001853, 2.500,00 Kč.
                  Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
32/9/128/1 - ukončení nájemní smlouvy na byt č. 13, 1+0, byt se standardním vybavením celkové rozloze 30,61 m2 (plocha pro nájem 29,11 m2) v Riegrově ulici čp. 458, Hronov. 
                   Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
Rada města neschvaluje:
33/9/115/1 - poskytnutí dotace spolku Bílý kruh bezpečí, z. s., U Trojice 1042/2, 150 00 Praha, Smíchov, IČ 47607483.
                    Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
Rada města bere na vědomí:
34/9/118/1 - přehled poskytnutých dotací a darů městem Hronov za rok 2015.
                    Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
35/9/130/1 - informaci o průběhu nákupu plynu pro rok 2017 na Českomoravské komoditní burze Kladno
                   Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

36/9/000 – informace o zajištění bezpečnosti dětí u ZŠ ve Velkém Dřevíči, informaci o konkurzním řízení na ředitele/ku ZŠ Velký Dřevíč 

Rada města doporučuje:
37/9/116/1 - zastupitelstvu města schválit závěrečný účet města Hronova, spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Hronov, IČ 00272680, za rok 2015 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
                    Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
38/9/116/2 - zastupitelstvu města schválit výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Hronova za rok 2015, kterým je zisk po zdanění ve výši 271.809,37 Kč. Zisk bude převeden na účet 432 – Nerozdělený zisk z minulých let.
                   Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
39/9/117/1 - zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Hronova za rok 2015. 
                   Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
40/9/119/1 - zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o době a ochraně nočního klidu. 
                  Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 25. 05. 2016