živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 9/2014

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 2. dubna 2014

Rada města schvaluje:
1/9 – ověřovatele zápisu pana Antonína Hurdálka – 6 pro, 1 se zdržel
2/9 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 7, 1+1, byt se standardním vybavením, o velikosti 33,30 m2 (plocha pro nájem 32,30 m2), v ulici Riegrova 458, Hronov k 31. 3. 2014 – 7 pro
3/9 - vyhlášení veřejného výběru na byt č. 7, 1+1, byt se standardním vybavením, o velikosti 33,30 m2 (plocha pro nájem 32,30 m2), v ulici Riegrova 458, Hronov za nájemné Kč 50,---/m2/měs. – 7 pro
4/9 - uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 15. 5. 2006, kterým se mění nájemné na Kč 4780,--/rok za část pozemku p. č. 399/1 o výměře 1400 m2 v k. ú. Hronov – 7 pro
5/9 - výpověď nájemní smlouvy ze dne 8. 1. 2001 na nájem pozemků v k. ú. Zlíčko o výměře 25850 m2 (dle smlouvy p.č. 97/5, 189, 191, 192/1 a 192/2) společnosti GORAL spol s r.o., Vysoká Srbská 549 31 – 7 pro
6/9 - uzavření nájemní smlouvy na pozemky st. p. č. 325/5 o výměře 21 m2 a st. p. č. 325/17 o výměře 19 m2 v k. ú. Hronov za účelem užívání pozemků pod zděnými garážemi s cenou nájmu 20,--Kč/m2/rok, celkem 800,-- Kč/rok. Smlouva přílohou – 7 pro
7/9 - záměr pronájmu nebytového prostoru o rozloze 146,47 m2 v přízemí objektu na adrese nám. Čs. armády čp. 4, Hronov na dobu neurčitou od 1. 2. 2015 za minimální nájemné Kč 890,-/m2 – 7 pro
8/9 - záměr výpůjčky objektu hasičské zbrojnice v Rokytníku, budova občanské vybavenosti bez čísla popisného, na pozemku p. č. 170 o výměře 350 m2, zapsaná v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Rokytník Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, katastrální pracoviště v Náchodě pro potřeby SDH – 7 pro
9/9 - úhradu peněžité jistoty na splnění povinností vyplývajících z nájmu bytu ve výši Kč 8 739,- a promíjí úhradu jistoty ve výši Kč 10 611,-, byt Riegrova ulice čp. 596, Hronov – 7 pro
10/9 - úhradu peněžité jistoty na splnění povinností vyplývajících z nájmu bytu ve výši Kč  11 178,-- a promíjí úhradu jistoty ve výši Kč 2 178,-, byt Jungmannova ulice čp. 107, Hronov – 7 pro
11/9 - úhradu peněžité jistoty na splnění povinností vyplývajících z nájmu bytu ve výši Kč 8 331,- a promíjí úhradu jistoty ve výši Kč 6 315,-, byt Nerudova ulice čp. 314, Hronov – 7 pro
12/9 - prominutí úhrady peněžité jistoty ve výši šestinásobku nájemného, tj. Kč 12 240,- jistoty na splnění povinností vyplývajících z nájmu bytu  Jungmannova ulice čp. 107, Hronov – 7 pro
13/9 - nájemce nebytového prostoru v objektu restaurace ve Velkém Dřevíči, o výměře 139,22 m2, na dobu určitou od 1. 5. 2014 do 30. 9. 2014 s podmínkou složení pětiměsíčního nájemného předem ve výši Kč 22 500,- a tříměsíční zálohy na služby ve výši Kč 24  000,-, Sbor dobrovolných hasičů se sídlem ve Velkém Dřevíči, IČ: 627 730 991 – 7 pro
14/9 - ceník zimního stadionu - Wikov arény na letní sezónu 2014  – 7 pro
15/9 - služební cestu paní Haně Nedvědové a Marcele Kollertové na Divadelní Piknik Volyně 2014 ve dnech 8. až 18. května 2014 – 6 pro, 1 se zdržel

Rada města neschvaluje:
16/9 - přidělení bytu v ulici Riegrova 596, Hronov – 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
17/9 - uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, číslo IV-12-2011693/VB/1, Hronov knn smyčka p.č. 1574/12, Koryťák RD, IV-12-2011693“ mezi  ČEZ  Distribuce, a.s., Teplická  874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou Vladimírem Václavíkem-Elektroprojekt, T.G.Masaryka 391, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ 18858848  (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný). Smlouva přílohou – 7 pro
18/9 - uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, číslo IP-12-2005260/VB/1, Hronov knn přípojka 1084/73 Jirásek RD, IP-12-2005260“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická  874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou Vladimírem Václavíkem-Elektroprojekt, T.G.Masaryka 391, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ 18858848 (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31  Hronov, IČ 00272680  (budoucí povinný). Smlouva přílohou – 7 pro
19/9 - prodej pozemku p.č. 1150/6 o výměře 86 m2 v k. ú. Žabokrky za kupní cenu Kč 6020,--. Kupní smlouva přílohou – 7 pro
20/9 - uzavření kupní smlouvy s Asociací TOM ČR, TOM 3802 – Lotři, Náměstí Čs. armády 110, 549 31 Hronov, IČ 71189114, na prodej části pozemku p. č. 408/1 (dle GP 408/5) o výměře 50 m2 v k. ú. Hronov, k využití – přístavba sociálního zařízení a odpadní jímky k č. p. 991 v k. ú. Hronov, za cenu ve výši Kč 76,--/m2, to je celkem Kč 3800,-- - 7 pro
21/9 - uzavření směnné smlouvy. Pozemek p. č. 248/2 o výměře 122 m2 bude měněný za pozemek p. č.  1608/3 o výměře 122 m2 v k. ú.  Hronov – 7 pro
22/9 - přípravu a podání projektové žádosti „Konsolidace IT na Městském úřadě v Hronově“ – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
23/9 - informaci související s nájmem nebytových prostor restaurace a vinárny Radnice a pozemku venkovní zahrádky, nám. Čs. armády 5, Hronov – 7 pro
24/9 - informaci související s nájmem nebytových prostor Střední škole hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o. – 7 pro
25/9 - výpověď nájemní smlouvy č. 12/OM/10, na část pozemku p.p.č. 31/1 o výměře 46 m2 v k. ú. Zbečník, ke dni 30. 6. 2014 – 7 pro
26/9 – termín příštího jednání rady za 3 týdny, program jednání zastupitelstva, vyhodnocení metody EPC, aktuální info k Akci Zbečník

Rada města pověřuje:
27/9 - jednáním s Mgr. Štěpánkou Thérovou, ředitelkou hotelové školy, paní starostku, pana místostarostu a Mgr. Věru Řehůřkovou – 4 pro, 3 se zdrželi

Rada města ukládá:
28/9 - OM doplnit o další informace materiál č. 96 – záměr prodeje pozemků p. č. 368/7 a 368/23 v k. ú. Velký Dřevíč – 7 pro
29/9 - OM doplnit další informace o technickém stavu domu č. p. 596 v Riegrově ulici včetně odhadu nákladů na případnou rekonstrukci – 7 pro
30/9 - OM připravit záměry výpůjčky pro všechny objekty, které užívají SDH (Hronov, Velký Dřevíč, Malá Čermná) – 7 pro
31/9 – OM, v co nejkratší době, realizaci parkování na pakovací kotouče v ulici Kudrnáčově a Palackého – 7 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 10. 04. 2014