živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 9/2010

z  jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 28. dubna  2010
od 18.20 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Rada města neschvaluje:
1/9 - uzavření „Dohody č. 11/OM/10 o ukončení nájemní smlouvy“ s paní Zdeňkou Valáškovou, na pronájem části pozemku p.p.č.754/1  v k.ú. Hronov o  výměře 192 m2   za cenu Kč 192--/rok ze dne 15.3.2000, ke dni 31.5.2010 – 6 pro

Rada města schvaluje:
2/9 – ověřovatele zápisu MUDr. Petra Miholu – 5 pro, 1 se zdržel
3/9 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na nebytový prostor o velikosti 62,40 m2, v Husově ulici 367, Hronov, na základě kterého se s účinností od  1. 6. 2010 stává jediným nájemcem p. Luděk Křivda – 6 pro
4/9 - prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 11 a 13, byt se sníženou kvalitou, 3+2, o velikosti 144,72 m2, ve III. podlaží domu, paní  Jarmile Hušové od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010  - 6 pro
5/9 - záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 415 v k.ú. Hronov o výměře 80 m2 za účelem  zřízení zahrádky s cenou pronájmu Kč 1,--/m2/rok, celkem Kč 80,--/rok – 6 pro
6/9 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 314, 1+0, byt se standardním vybavením o velikosti 37,76 m2, v DPS Kalinův dům, na dobu neurčitou s panem Slavomírem Grätzem, od 1.5.2010 – 6 pro
7/9 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 209, 1+0, byt se standardním vybavením o velikosti 41,0 m2, v DPS Kalinův dům, na dobu neurčitou s paní Věrou Pejskarovou, od 1.5.2010 – 6 pro
8/9 - složení komise pro otevírání obálek k výzvě „Zateplení budov v majetku města Hronova – MŠ Havlíčkova č.p. 520 a č.p. 656“ ve složení:
        Hana Nedvědová  (Mgr. Josef Thér)  
        Ing. Lenka Vítová   (Michaela Kajnarová)  
        Mgr. Veronika Lžičarová  (Bc. Eduard Paulík) – 6 pro 
9/9 -  složení hodnotící komise k výzvě „Zateplení budov v majetku  města Hronov MŠ Havlíčkova č.p. 520 a č.p. 656“ ve složení:
         Hana Nedvědová  (Mgr. Josef Thér)  
         Ing. Lenka Vítová  (Ing. Jiří Kašík)  
         Michaela Kajnarová  (Ing. Václav Soukup)  
         Bc. Eduard Paulík  (Jiří Rocker)  
         Milan Vik  (Aleš Ehl)  - 6 pro
10/9 - odklad splatnosti fa č. 2900224 na Kč 25.850,00,  fa č. 2900240 na Kč 27.600,00, a fa č. 2900262 na Kč 24.025,00 do 30.06.2010 - 6 pro
11/9 - použití výtěžku z provozovaných VHP za rok 2009 (přijatého na účet v roce 2010) ve výši Kč 489.111,00 na tyto účely: příspěvky sportovním klubům Kč 489.111,00  - 6 pro
12/9 - přijetí finančních darů na činnost mažoretek od paní Věry Daňkové, Kč 300,00, od paní Žanety Térové, Kč 1.000,00, od paní Ivety Hánové, Kč 200,00, od paní Nikoly Hainzelové, Kč 200,00 - 6 pro
13/9 - cenu za provoz zametacího stroje „HAKO“ pro cizí subjekty ve výši Kč 600,--/1 hod. včetně DPH – 6 pro
14/9 - zapojení Autokempu Velký Dřevíč do projektu Rodinné pasy v tomto rozsahu: rodinám, které vlastní Rodinný pas nebo kartu Familienpass bude poskytnuta sleva ve výši 10 % na ubytování při 7 a vícedenním pobytu v kempu a sleva ve výši 100 % na zapůjčení sportovního vybavení kempu pro ubytované (neplatí při zapůjčení cyklist. kol) – 6 pro
15/9 - obnovení poutě v Hronově pro další roky a to v prostorách  starého a nového parku A. Jiráska (atrakce ve starém parku a stánkový prodej včetně sobotního kulturního programu v novém parku) za místní poplatek za užívání veřejného prostranství  Kč 5 000,-- (v termínu 11. – 19. 7. 2010) – 6 pro

Rada města ukládá:
16/9 - OM oslovit paní Zdeňku Valáškovou, s návrhem na koupi zarovnaného pozemku  p.p.č. 754/1 v k. ú. Hronov o výměře 192 m 2 – 6 pro
17/9 - OM zmapovat místa na náměstí a v přilehlých ulicích, kde je možné odpustit místní poplatky – 6 pro
18/9 - OM připravit návrh na označení ul. Dvorské jako parkoviště pro centrum – 6 pro
19/9 - OM provést kontrolu majetkových vztahů na MK Na Drahách – 6 pro
20/9 - TS předložit finanční náročnost opravy MK Na Drahách v Rokytníku – 6 pro
21/9 - starostce zjistit, kdy bude VAK, a.s. dělat pod Kleprlíkovou horou kanalizaci – 6 pro.
22/9 - MUDr. Miholovi oslovit Lesy ČR s.p. s návrhem na směnu části cesty Pod Kleprlíkovou horou a v Maternici – 6 pro
23/9 - OM shromáždit všechny podklady ohledně Červené ulice ve Velkém Dřevíči a předat je ing. Járovi a P. Topolnickému – 6 pro
24/9 - OM vyzvat p. Hurdálka k uvedení pozemku u vjezdu Na louku ve Velkém Dřevíči do původního stavu tak, aby ho mohlo město obhospodařovat – 6 pro

Rada města souhlasí:
25/9 - se záborem 12,5 m2 na náměstí Čs. armády před budovou čp. 10 v k.ú. Hronov, se způsobem využití jako letní občerstvovací zahrádky od května do konce září 2010 – 6 pro

Rada města bere na vědomí:
26/9 - kontrolu plnění usnesení RM č. 5,6/2010 – 6 pro 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 08. 05. 2010