živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 8/2010

z  jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 12. dubna  2010
od 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Rada města schvaluje:
1/8 – ověřovatele zápisu Pavla Topolnického – 4 pro, 1 se zdržel
2/8 - uzavření dodatku č. 7/OM/10 k nájemní smlouvě ze dne 20.8.2001 a k dodatku k nájemní smlouvě ze dne 15.12.2005 s panem  Martinem Hánou a paní Evou Hánovou, který upravuje zmenšení najaté plochy pozemku p.p.č. 273/7 ze 101 m2 na 81 m2 s cenou nájmu Kč 81,--/rok s účinnosti od 1.5.2010 - 6 pro
3/8 - pronájem nebytového prostoru restaurace na koupališti ve Velkém Dřevíči, o výměře 139,22 m2 panu Matěji Krpálkovi, na dobu určitou od 1. 5. 2010 do 30. 9. 2010 s podmínkou složení pětiměsíčního nájemného předem ve výši Kč 22 500,- a tříměsíční zálohy na služby ve výši Kč 31 500,-- - 6 pro
4/8 - výměnu bytu paní Vlastě Vajsarové, z bytu č. 314, za byt po paní A. Kimmerové č. 212, 1+0, byt se standardním vybavením, o velikosti 37,09 m2, od 1. 5. 2010 – 6 pro
5/8 - nájem části pozemku p.p.č. 31/1  v k.ú. Zbečník o výměře 46 m2 za účelem užívání plochy pod dvěma sklady a stání pro auto s cenou pronájmu Kč 5,--/m2/rok, celkem Kč 230,--/rok,  paní Naděždě Bernardové, od 1.5.2010 – 6 pro
6/8 - uzavření dohody o ukončení mandátní smlouvy č. 01/OM-Vít/2008 (č. mandatáře 8002/I) s f. Dabona s.r.o., Sokolovská 682, 51601  Rychnov nad Kněžnou, IČ: 64826996 – 6 pro
7/8 - uzavření dohody o ukončení mandátní smlouvy č. 02/OM-Vít/2009 (č. mandatáře 9027/I) s f. Dabona s.r.o., Sokolovská 682, 51601  Rychnov nad Kněžnou, IČ:   64826996 – 6 pro
8/8 - uzavření dohody o zrušení kupní smlouvy ze dne 22.2.2008 na PD se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01  Náchod, IČ: 48172928 – 6 pro
9/8 - zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění na dodavatele služeb v rámci projektu ,,Zateplení budov v majetku města Hronova“ – 6 pro
10/8 -  výběrovou a hodnotící komisi pro výběr (jednací řízení bez uveřejnění) dodavatele služeb v rámci projektu ,,Zateplení budov v majetku města Hronova“ ve složení
         Hana Nedvědová                   nebo Mgr. Josef Thér
         Ing. Lenka Vítová                    nebo Ing. Jiří Kašík
         Michaela Kajnarová               nebo Tereza Reimannová – 6 pro
11/8 - uzavření „Dohody č.10/OM/10 o ukončení nájemní smlouvy“ s panem Stanislavem Touškem, na pronájem části pozemku p.p.č. 273/7 v k.ú. Hronov o  výměře 153 m2   za cenu Kč 153,--/rok ze dne 15.6.1994 a dodatku k této smlouvě ze dne 21.7.1994, ke dni 30.4.2010. Pozemek bude předán v původním stavu bez oplocení – 6 pro
12/8 - žádost pánů Tolárka a Nováka z RTM – motosport ohledně pořádání automobilových závodů do vrchu – Hronov – Studýnka, a to ve dnech 8. – 9. května 2010 – 6 pro
13/8 -  prodej nepotřebného majetku, který je ve vlastnictví DO Justynka Hronov - 6 pro
14/8 - mimořádnou odměnu paní Věře Křičkové, ředitelce MŠ Velký Dřevíč, u příležitosti životního jubilea – 6 pro
15/8 - uzavření Smlouvy o poskytování služeb pro Autokemp Velký Dřevíč včetně přílohy ke smlouvě s paní Jaroslavou Pultarovou, IČ: 682 27 698 na dobu určitou od 1. 5. do 31. 8. 2010, cena za poskytované služby Kč 65 000,-- /měsíčně – 6 pro
16/8 - provedení elektronické aukce na elektrickou energii a plyn pro všechna odběrná místa města Hronova, tj. vč. příspěvkových organizací města – 6 pro
17/8 - aby DO Justynka Hronov byla zadavatelem zakázky při nákupu vysokootáčkové pračky na 13 kg prádla zn. PRIMUS ¬ za Kč 150.000,-- – 6 pro

Rada města doporučuje ZM schválit:
18/8 - žádost pana Petra Johna, o jednorázové doplacení půjčky z FRBMH, poskytnuté Smlouvou č. 10/2007, a to k datu  30.04.2010 v částce Kč 11.535,20 (tzn. pouze nesplacenou jistinu dle smlouvy) - 5 pro
19/8 - změnu rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2010 č. 01/2010/HČ - 5 pro
20/8 - prodej části pozemku p.p.č. 273/7 (dle geometrického plánu p.p.č. 273/30) o výměře 174 m2  v k.ú. Hronov za  cenu Kč 7308,--,  Miloši a Danuši Kortusovým – 6 pro
21/8 - záměr prodeje pozemku p.p.č. 881/1 o výměře 112 m2 a pozemku p.p.č. 882/2 o výměře 374 m2 v k.ú. velký Dřevíč s tím, aby byl  projednán  i  prodej p.p.č. 881/2  – 6 pro

RM ukládá:
22/8 - OM vypracovat návrh na umístění světelné reklamy restaurace Radnice na čp. 5 na plochu nad sloupy a projednat jej s panem Matyskou – 6 pro
23/8 - OM uvést v předávacím protokolu veškeré vybavení restaurace na koupališti ve Velkém Dřevíči (při zahájení i ukončení pronájmu) – 6 pro
24/8 - finančnímu odboru zapracovat do rozpočtových změn č. 1/2010 navýšení příspěvku Regionálnímu muzeu v Náchodě na rok 2010 o částku Kč 10 000,-- - 6 pro
25/8 - TS připravit veškeré podklady pro to, aby mohl být nový čistící zametací stroj využíván i komerčně pro jiné subjekty – 6 pro 
26/8 - OM reklamovat opravu vystouplé dlažby u čp. 1 na náměstí Čs. armády po opravě kabelu firmou Telefónica – 6 pro
27/8 - OM prověřit stav a zajistit opravu lávky pro pěší přes Olšavku ve Velkém Dřevíči na Malé Straně – 6 pro

Rada města bere na vědomí:
28/8 - ukončení nájemní smlouvy č. 4/OM/07 ze dne 12.3.2007 s panem ing. Lukášem Polejem, na pronájem části pozemku p.p.č. 103/1  v k.ú. Hronov o výměře 39,5 m2 k využití plochy pro skládku stavebního materiálu za cenu Kč 197,50--/rok na dobu neurčitou se 14 denní výpovědní lhůtou. Nájemní smlouva je ukončená dne 15.4.2010 – 6 pro
29/8 - ukončení nájemní smlouvy paní Ivetě Sivákové, na byt č.  3, 1 + 1, byt se standardním vybavením o velikosti 40,54 m2 k 31. 3. 2010 – 6 pro
30/8 - kontrolu plnění usnesení RM č. 3,4/2010 – 6 pro

Rada města neschvaluje:
31/8 - poskytnutí finančního příspěvku na činnost občanského sdružení Klub vojenské historie T – S 19 Turov – 6 pro

Rada města doporučuje ZM navýšení:
32/8 -  příspěvku Regionálnímu muzeu v Náchodě na rok 2010 o částku Kč 10 000,-- s tím, že bude využit na vydání dvou publikací u příležitosti 65. výročí konce druhé světové války – 6 pro

Rada města doporučuje ZM zařadit:
33/8 -  pozemky  p.p.č. 210/1, 210/3 a 211/2 v k.ú. Velký Dřevíč do změny územního plánu města Hronova s podmínkou uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o odkupu části  pozemku od p. Lelka pro místní komunikaci  – 6 pro
34/8 - pozemek  p.p.č. 210/2 v k.ú. Velký Dřevíč do změny územního plánu města Hronova – 6 pro
35/8 - pozemek  p.p.č. 44 v k.ú. Rokytník do změny územního plánu města Hronova – 6 pro
36/8 - část pozemku  p.p.č. 428/1 v k.ú. Rokytník do změny územního plánu města Hronova – 6 pro
37/8 - pozemky p.p.č. 619/4, 619/5 a část pozemku  p.p.č. 624/2 v k.ú. Velký Dřevíč do změny územního plánu města Hronova – 6 pro
38/8 -  pozemek p.p.č. 904 v k.ú. Velký Dřevíč do změny územního plánu města Hronova – 6 pro
39/8 -  pozemky p.p.č. 1377/2 a p.p.č. 1373/3 v k.ú. Hronov do změny územního plánu města Hronova – 6 pro
40/8 -  pozemek p.p.č. 1377/1 v k.ú. Hronov do změny územního plánu města Hronova – 6 pro
41/8 - pozemky p.p.č. 1436/1, 1444, 1673/1 a p.p.č. 1451/1 v k.ú. Hronov do změny územního plánu města Hronova – 6 pro
42/8 -  pozemky p.p.č. 162/2 a p.p.č. 161 v k.ú. Malá Čermná do změny územního plánu města Hronova – 6 pro
43/8 -  pozemek p.p.č. 66 v k.ú. Malá Čermná do změny územního plánu města Hronova  – 6 pro
44/8 - část pozemku p.p.č. 902/1v k.ú. Zbečník do změny územního plánu města Hronova – 6 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 25. 04. 2010