živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 7/2013

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 10. dubna 2013

Rada města schvaluje:
1/7 – ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théru – 6 pro, 1 se zdržel
2/7 - složení komise pro otevírání a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt „Instalace OZE a zateplení objektu ZŠ Velký Dřevíč“
 Složení komise a náhradníků:
 1. Bc. Hana Nedvědová  Náhradníci: Mgr. Josef Thér
 2. Ing. Lenka Vítová                                Ing. Jiří Kašík
 3. Ing. Václav Soukup                            Šárka Šimonová
 4. Michaela Kajnarová                          Tereza Reimannová
 5. Mgr. Veronika Lžičařová                    Ing. Eduard Paulík - 7 pro
3/7 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 30. 7. 2012 na byt č. 12, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 49,20 m2 (plocha pro nájem je 44,89 m2), v Divadelní ulici čp. 512, Hronov na dobu určitou do 31.12. 2014,  za nájemné Kč 57,75/m2/měs. – 7 pro
4/7 - jako dodavatele stavebních prací akce „Oprava místní komunikace p. č. 634, Velký Dřevíč“ firmu Strabag a. s., odštěpný závod Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČ: 60838744 za nabídkovou cenu Kč 214 180,- vč. DPH (Kč 177 008,- bez DPH). Smlouva přílohou – 7 pro
5/7 - jako dodavatele stavebních prací akce „Oprava místní komunikace v ulici Šrámkově, Hronov“ firmu Strabag a.s., odštěpný závod Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČ: 60838744 za nabídkovou cenu Kč 946 763,- vč. DPH (Kč 782 449,- bez DPH). Smlouva přílohou – 7 pro
6/7 - výsledek hodnocení a pořadí nabídek veřejné zakázky „Stavební úpravy soc. zařízení pro chlapce a dívky v ZŠ Hronov, č.p. 162“ zadané výzvou zadavatele k podání nabídky ze dne 21.3.2013 – 7 pro
7/7 - přidělení veřejné zakázky „Stavební úpravy soc. zařízení pro chlapce a dívky v ZŠ Hronov, č.p. 162“ zadané výzvou zadavatele k podání nabídky ze dne 21.3.2013,  uchazeči  DELTA Velké Poříčí s.r.o., PANELÁRNA, 549 32 Velké Poříčí, IČ25283383 za nabídkovou cenu  Kč 1 122 016,-- bez DPH  (Kč 1 357 639,-- vč. DPH) – 7 pro
8/7 - vyloučení uchazečů z výběrového řízení na Výstavbu venkovního fitness v parku A. Jiráska v Hronově:
 1. Lubomír Straka – FLORA SERVIS, Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno IČ:11484497– dopadová plocha neodpovídá zadání
 2. Hřiště, s.r.o., Zábrdovická 2, 615 00 Brno, IČ: 28354303 – dopadová plocha neodpovídá zadání         – 7 pro
9/7 - pořadí nabídek výběrového řízení na dodavatele na Výstavbu venkovního fitness v parku A. Jiráska v Hronově takto:
1. SATERNUS DĚTSKÁ HŘIŠTĚ s.r.o., Elišky Krásnohorské 1 298/4, 736 01 Havířov - Podlesí
2.   COLMEX s.r.o., Kubelkova 1 224/42, 130 00 Praha 3  - 7 pro
10/7 - dodavatele na Výstavbu venkovního fitness v parku A. Jiráska v Hronově firmu SATERNUS DĚTSKÁ HŘIŠTĚ s.r.o., Elišky Krásnohorské 1 298/4, 736 01 Havířov – Podlesí, IČ: 28647360, za nabídkovou cenu  Kč 608 434,46 s DPH (Kč 502 838,40 bez DPH) – 7 pro
11/7 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 2.000,-- Českému svazu bojovníků za svobodu, okresní výbor, Palachova 1303, 547 01 Náchod na zajištění projektu Uchovávat paměť národa pro rok 2013 – 7 pro
12/7 - přijetí finančního daru Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov ve výši Kč 2.000,00 – 7 pro
13/7 - přijetí sponzorského daru mateřskou školou při MŠ a ZŠ Hronov, okres Náchod v podobě 4 ks velkých dřevěných nástěnek k výzdobě šatny mateřské školy – 7 pro
14/7 - účast starostky města Hronova Bc. Hany Nedvědové na XX. ročníku setkání starostek ČR v Ostravě ve dnech 1. až 5. 5. 2013 – 7 pro
15/7 - ceník za ubytování a služby Autokempu Velký Dřevíč pro sezonu 2013 dle přílohy – 7 pro
16/7 - cenu za ubytování v hotelu Radnice pro rok 2013 ve výši Kč 250,-- včetně DPH /osoba/noc. Při ubytování většího počtu dětí, pedagogický dozor nad 15 osob/ 1 osoba zdarma (sportovním soustředění, školní výlety) – 7 pro
17/7 - uzavření smlouvy o užívání veřejného prostranství na pořádání „Hronovské pouti“ pro rok 2013 s panem Janem Pazderou, bytem Máchova 539, Jaroměř, IČO: 115 93 202. Smlouva přílohou – 7 pro

Rada města neschvaluje:
18/7 - navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2013 pro Mateřskou školu Hronov, Havlíčkova 520, o Kč 81.000,00 – 7 pro

Rada města revokuje:
19/7 - usnesení RM č. 17/2012, ze dne 8.8.2012, bod 17/17 – 7 pro
20/7 - bod č. 32/3 z usnesení RM č. 3/2013 ze dne 13. 2. 2013 – 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
21/7 - Dohodu o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 09042963 (Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví) uzavřenou mezi Městem Hronov a Státním fondem životního prostředí České republiky, kterou se změní hlavní účet. Dohoda přílohou – 7 pro
22/7 - Dodatek č. 1 o úpravě soupisu dokladů a účtů ke smlouvě č. 09042963 (Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví) uzavřenou mezi Městem Hronov a Státním fondem životního prostředí České republiky, kterou se změní hlavní účet. Dodatek přílohou – 7 pro
23/7 - uzavření smlouvy č. „IE–12–2001731/VB/1“ s názvem stavby „Hronov-knn ul. Mikoláše Alše-rekonstrukce na ppč 1651“ o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov,
IČ 00272680 (povinný). Smlouva přílohou – 7 pro
24/7 - uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby č. IV-12-2010858 SOBS VB 001 Velký Dřevíč – kabel nn parc. č. 754 Tylš lokalita RD“  mezi  ČEZ  Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou společností Metroprojekt Praha a.s., I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, IČ 45271895 (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný). Smlouva přílohou – 7 pro
25/7 – rozpočtová opatření č. 02/2013 dle přílohy – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
26/7 – informace v bodu Různé:
            • výstavba zimního stadionu
            • program jednání ZM
            • návštěva partnerského města Bielawa
            • redukce dopravní obslužnosti v rámci KHK
            • evropské fondy – nové programovací období 2014-2020


 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 15. 04. 2013