živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 7/2012

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 4. dubna 2012

Rada města schvaluje:
1/7 – ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Víta – 6 pro, 1 se zdržel
2/7 - uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 23. 9. 2011 na byt č. 1, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové rozloze 54,10 m2 (plocha pro nájem je 46,15 m2), v Husově ulici čp. 367, Hronov na dobu určitou do 30. 6. 2012, za nájemné Kč 39,-/m2/měs – 7 pro
3/7 - uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 16. 2. 2011 na byt č. 6, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 61,72 m2 (plocha pro nájem je 55,61 m2), v Nerudově ulici čp. 402, Hronov na dobu určitou do 30. 6. 2012, za nájemné Kč 45,-/m2/měs. – 7 pro
4/7 - uzavření dohody o odložení placení nájemného za měsíce leden – březen 2012 v celkové výši Kč 63 155,-- v šesti splátkách ve výši Kč 10 526,-/měs. s termínem plateb od 1. 6. 2012 do 31. 12. 2012 s panem Štěpánem Matyskou, bytem E. Krásnohorské 956, Hronov - 7 pro
5/7 - snížení výše smluvní pokuty sjednané dle smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NP/09/03 z důvodu nedodržení lhůty splatnosti nájemného za měsíce leden až březen 2012 na 5% p.a. z dlužného nájemného za tyto měsíce ode dne splatnosti měsíčního nájemného dle smlouvy o nájmu nebytových prostor až do zaplacení – 7 pro
6/7 - označení parkovací plochy na náměstí Čs. armády v prostoru před Pizzerií Stella, u divadla a před MěÚ Hronov dopravním značením IP13b Parkoviště s parkovacím kotoučem a s dodatkovou tabulkou s textem max. 2 hodiny,    Po – Pá 8.00 – 17.00, So 7.00 – 12.00 – 7 pro
7/7 - zahájení prací na úpravě parkovacích míst ve Dvorské ulici – 7 pro
8/7 - ukončení nájemní smlouvy na byt č. 7, 3 + 1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 70,84 m2 (plocha pro nájem 64,34 m2), v Riegrově ulici čp. 596, Hronov k 31. 3. 2012 – 7 pro
9/7 - otevírací dobu hronovského hřbitova s účinností od 1. 4. 2012 takto:
          měsíce duben – září   8.00 – 19.00 hod
          měsíce říjen – březen   8.00 – 17.00 hod.
V období Svátku zesnulých, vánočních a velikonočních svátků bude otevírací doba prodloužena do 20.00 hod. – 7 pro
10/7 - zadávací dokumentaci vč. krycího listu nabídky a návrhu smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku (zadanou jako jednací řízení s uveřejněním dle zákona z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Hronov“ s evidenčním číslem VZ: 7202011008336. Zadávací dokumentace a smlouva přílohou – 7 pro
11/7 - seznam uchazečů, kterým bude poskytnuta zadávací dokumentace k podání nabídek pro veřejnou zakázku (zadanou jako jednací řízení s uveřejněním dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Hronov“ s evidenčním číslem VZ: 7202011008336. Seznam přílohou – 7 pro
12/7 - ceník za ubytování a služby Autokempu Velký Dřevíč pro sezonu 2012 dle přílohy – 7 pro
13/7 - uzavření smlouvy o užívání veřejného prostranství na pořádání „Hronovské pouti“ pro rok 2012 včetně přílohy č. 1 a 2 (provozní podmínky, stanovení prostranství) s panem Janem Pazderou, bytem Máchova 539, Jaroměř, IČ: 115 93 202 za místní poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši       Kč 5 000,--. Smlouva přílohou – 7 pro
14/7 - výpověď nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru o výměře 15 m2 (prodejní stánek) zimní stadion Hronov, Palackého 1000 panu Jindřichu Šťavíkovi, Šrámkova 954, 549 31 Hronov, Ič: 12347647 – 7 pro
15/7 - poskytnutí tělocvičny v Hronově na konání Sportovních her odborového svazu ECHO (stolní tenis a šachy) dne 23. 6. 2012 od 8.00 hod. do 18.00 hod. za částku Kč 200,--/hod. – 7 pro

Rada města neschvaluje:
16/7 - přidělování vyhrazených parkovacích míst fyzickým i právnickým osobám (formou zvláštního užívání místních komunikací) s výjimkou osob invalidních, držitelů ZTP nebo osob o ně pečujících – 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
17/7 - uzavření kupní smlouvy Č.j. S0092/03 – MAJ mezi prodávajícím Správa železniční cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 a kupujícím Městem Hronovem, Nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680. Předmětem koupě je pozemek 1178/7 a 1178/10 v k.ú. Žabokrky, kupní cena je 40.000,- Kč. Kupní smlouva je přílohou – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
18/7 - vyhlášení veřejného výběru na byt č. 7, 3 + 1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 70,84 m2 (plocha pro nájem 64,34 m2), v Riegrově ulici čp. 596, Hronov, za nájemné Kč 45,-/m2/měs. – 7 pro
19/7 - informaci o předpokládané finanční náročnosti akcí financovaných z OPŽP „Instalace tepelných čerpadel v objektu MŠ Havlíčkova čp. 520, Hronov“ a „Instalace OZE a zateplení objektu ZŠ Velký Dřevíč“ – 7 pro
20/7 - kontrolu plnění usnesení RM č. 3, 4 /2012 – 7 pro
21/7 – informace o soudu s Českou poštou, s.p.; o rozpisu služeb městské policie; k těžbě břidlicových plynů; k výběrovému řízení na vedoucího knihovny; k projektu zateplení hotelové školy – 7 pro

Rada města ukládá:
22/7 – odboru majetek zajistit změnu projektové dokumentace k akci „Instalace tepelných čerpadel v objektu MŠ Havlíčkova čp. 520, Hronov“ spočívající ve změně tepelných čerpadel na země/voda z původních voda/vzduch – 7 pro
23/7 - odboru sportovní a rekreační zařízení projednat s projektantem změnu dostavby zimního stadionu 3. etapa – trvalé umístění prodejního stánku – 7 pro
24/7 – odboru majetek zjistit majitele pozemků v okolí nádraží a vyzvat ho k úklidu – 7 pro
25/7 – městské policii dohlížet na umísťování reklamních cedulí, aby nebránily ve výhledu řidičům – 7 pro
26/7 – odboru majetek zaslat žádost firmě Wikov MGI a.s. o opravu výtluků v prostoru železničního přejezdu u nádraží – 7 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 06. 04. 2012