živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 7/2011

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

z  jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 30.3.2011
od 18.00 hodin v DO Justynka Hronov

Rada města schvaluje:
1/7 – ověřovatele zápisu p. Františka Holmana – 6 pro, 1 se zdržel
2/7 - prodloužení nájemní smlouvy paní Magdě Balážové na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 34,73 m2, na dobu určitou od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011 s měsíčním nájemným Kč 1 600,-- - 7 pro
3/7 - prodloužení nájemní smlouvy paní Ireně Bogdanové na byt č. 1, 1+1, byt se sníženou kvalitou o velikosti 46,15 m2 na dobu určitou od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011 za nájemné Kč 39,-/m2/měs – 7 pro
4/7 - prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 11, 1+0, byt se standardním vybavením o rozměrech 40,60 m2, panu Martinu  Rojšlovi s nájemní smlouvou na dobu určitou od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011 za nájemné Kč 45,--m2/měs. – 7 pro
5/7 - nájemce  nebytového prostoru v objektu č.p. 212, Komenského náměstí, Hronov a uzavření nájemní smlouvy s paní Kateřinou Svobodovou, IČ 66411327, na nebytový prostor provozovny masáží o velikosti 34,67 m 2 za základní nájemné Kč 18 142,-/rok s nájemní smlouvou na dobu neurčitou od 1. 4. 2011 – 7 pro
6/7 - nájemce  nebytového prostoru v objektu č.p. 212, Komenského náměstí, Hronov a uzavření nájemní smlouvy s firmou INEKO-OPTIK, s.r.o., se sídlem v Pardubicích, Češkova 1738, IČ 48152650, zastoupenou jednatelem p. Miloslavem Víškem, na nebytový prostor oční optiky o velikosti 35,17 m2 za základní nájemné Kč 18 407,-/rok, s nájemní smlouvou na dobu neurčitou od 1. 4. 2011 – 7 pro
7/7 - nájemce  nebytového prostoru v objektu čp. 212, Komenského náměstí, Hronov a uzavření nájemní smlouvy s paní Ivanou Volhejnovou, IČ 12344605 na nebytový prostor určený na  provozovnu kadeřnictví o velikosti 37,67 m2 za základní nájemné  Kč 19 318,-/rok, s  nájemní smlouvou na dobu neurčitou od 1. 4. 2011 - 7 pro
8/7- pravidla pro rozúčtování nákladů za služby spojené s pronájmem bytových a nebytových prostor v majetku města Hronov za zúčtovací období 2010 dle přílohy – 7 pro
9/7 - uzavření  nájemní smlouvy na byt č. 13, 1+1, byt se sníženou kvalitou, o rozměrech 50,74 m2, s Lenkou Zimmermannovou na dobu určitou od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011  za nájemné Kč 39,-/m2/měs. – 7 pro
10/7 - na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek vyloučení uchazeče: B&J Holding, a.s., se sídlem Freyova 82/27, 190 00 Praha 9, IČ:28173279 z dalšího hodnocení – 7 pro
11/7 -  výsledné pořadí hodnocených nabídek:

Pořadové číslo nabíkdy Obchodní jméno/firma  Sídlo/místo podnikání  IČ  Celkový počet bodů 

 3.

Delta Velké Poříčí s.r.o.

Panelárna, 549 32 Velké Poříčí

25283383

100,00 

 4.

Průmstav Náchod s.r.o.

Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

25275062

 90,66

 5.

STAMP s.r.o.

Dobenínská 2002, 547 01 Náchod

15047784

 90,34

 6.

PS-STAV SEDLÁČEK s.r.o.

Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

27501591

 80,86

 9.

KERSON spol. s r.o.

517 93 Dobré 80, okres Rychnov nad Kněžnou

45536040

 78,70

 10.

MOVIS Hronov, s.r.o.

Náměstí Čs. armády1, 549 31 Hronov

25983181

66,56 

 
- 7 pro
12/7 – dodavatele akce „Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví“ firmu DELTA Velké Poříčí s.r.o., Panelárna, 549 32 Velké Poříčí, IČ 25283383 s celkovým počtem bodů 100 a nabídkovou cenou Kč 9 019 725,- bez DPH (Kč 10 823 670,- vč. DPH) – 7 pro
13/7 - dodavatele stavební akce „Kabelizace veřejného osvětlení, ul. Šrámkova, Hronov“ fi. ELPOL POLICE s.r.o., Zahradní 282, 549 54 Police nad Metují, IČ:25257439 za nabídkovou cenu Kč 143 811,-- vč. DPH (Kč 119 843,-- bez DPH) – 5 pro, 2 proti
14/7 - ceny za praní prádla v prádelně Hronov, Havlíčkova 656, od 01.04.2011 v této výši:
          Kč 18,10 za 1 kg prádla pro odbory MěÚ Hronov,
          Kč 18,10 + 20 % DPH za 1 kg prádla pro příspěvkové organizace města Hronova
          - 7 pro
15/7 - s účinností od 1. 3. 2011 plat řediteli Domu dětí a mládeže DOMINO Hronov Jaroslavu Škopovi - 7 pro
16/7 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 5 000,-- VK Hronov, Karolíny Světlé 366, 549 31, zastoupené Ing. Petrem Šolínem, IČO:  48653829. Příspěvek bude použit na náklady spojené s účastí a pořádáním kvalifikačního turnaje o postup do II. ligy žen, který se koná ve dne 15. – 17. dubna 2011 v Hronově – 7 pro

Rada města neschvaluje:
17/7 - uzavření nájemní smlouvy se slečnou Ilonou Sivákovou na byt č. 2, 1+0, byt se sníženou kvalitou o velikosti 31,37 m2, za nájemné Kč 39,-/m2/měs. na dobu určitou od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011 – 6 pro, 1 proti

Rada města doporučuje ZM ke schválení:
18/7 - uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy č. „IV – 12 – 2006894/VB/2“ o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (budoucí oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný) – 7 pro
19/7 - odstranění stavby – rodinný dům čp. 75, ul. Husova, 549 31 Hronov, na st.p.č. 559, k.ú. Hronov – 7 pro
20/7 - prodej pozemku st.p.č. 527 o výměře 20 m2 v k. ú. Zbečník, za cenu prodeje Kč 3000,-- paní Petře Maršíkové - 7 pro
21/7 - uzavření dodatku č. D1/11/05 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 25.3. 2004 se Střední školou hotelnictví a podnikání SČMSD Hronov, Čapkova ulice  čp. 193 s účinností od 1. 5. 2011 dle přílohy – 7 pro

Rada města ukládá:
22/7 - OM prověřit reference o projektech realizovaných s využitím metody EPC – 7 pro
23/7 - sl. Kajnarové vypracovat harmonogramy kontrolních dnů na akce „zateplení budov“ a předat je členům stavební komise – 7 pro
24/7 - sl. Kajnarové zkontrolovat s dodavatelem akcí, případně se členy stavební komise, PD na akci „zateplení budov“ a zajistit případné úpravy – 7 pro

Rada města ruší:
25/7 - ke dni 31. 3. 2011 pověření p. Romana Touška, vedením odboru zimní stadion Městského úřadu v Hronově a tím jej odvolává z funkce vedoucího odboru sportovní a rekreační zařízení, který vznikl z odboru zimního stadionu - 7 pro

Rada města pověřuje:
26/7 - p. Tomáše Urbana, strojníka/údržbáře a organizačního pracovníka odboru sportovní a rekreační zařízení Městského úřadu Hronov, vedením odboru sportovní a rekreační zařízení od 1.4.2011 do doby jmenování vedoucího odboru sportovní a rekreační zařízení Městského úřadu Hronov – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
27/7 – termín příštího jednání RM 13.4.2011 a  konání trhů  10.4.2011 na náměstí – 7 pro

 

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 07. 04. 2011