živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 6/2021

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 24. 3. 2021

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/6/60/1 - uzavření nájemní smlouvy č. 1/OM/2021 na část pozemku parc. č. 273/8 o výměře 133 m2 v k. ú. Hronov ke zřízení zahrádky, nájemné činí 266 Kč/rok.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
2/6/65/1 - uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování právních služeb ze dne 27. 1. 2020 mezi KVB advokátní kancelář s.r.o., Teplého 2786, Pardubice a městem Hronov, nám. Čs. armády 5, Hronov.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
3/6/66/1 - Pravidla pro provoz separačního místa v areálu Technických služeb ve Dvorské ulici.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/6/66/2 - Ceník za uložení odpadů na separačním místě v areálu Technických služeb v ulici Dvorská Hronov.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/6/67/1 - Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Provozování služby Senior taxi v Hronově.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/6/68/1 - pořadí žádostí do DPS Hedvábnice podle bodového hodnocení jednotlivých žádostí.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/6/69/1 - ponechání žádosti pana J.K. v evidenci žádostí o přidělení bytu zvláštního určení.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/6/70/1 - uzavření dohody o ukončení smlouvy o pořizování a zveřejňování záznamu s panem Romanem Florianem.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/6/70/2 - dodavatele pořizování a zveřejňování záznamu z jednání Zastupitelstva města Hronova firmu Michal Kops, Náchod.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/6/72/1 - záměr pronájmu části pozemku p. č. 1608/1 nebo p. č. 258 v k. ú Hronov o výměře 0,68 m² za cenu 500 Kč + DPH s tím, že město určí místo umístění zařízení.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
11/6/73/1 - uzavření Smlouvy o odběru bioodpadu s Filipem Šofrem, IČ:02792028, 549 37 Žďárky 78 s platností od 1. 5. 2021. Jedná se o službu zajišťovanou prostřednictvím města pro občany v rámci odpadového hospodářství, přičemž je fungující vytřídění bioodpadu ve veřejném zájmu.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
12/6/74/1 - uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 2. 12. 2016 na byt č. 2, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 45,49 m² (plocha pro nájem 43,80 m²), v ulici Nerudova 314, Hronov dobu určitou do 30. 9. 2020 za nájemné 50 Kč/m²/měsíc a nájem zařízení 193 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
13/6/75/1 - smlouvu o výpůjčce se SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rokytník, se sídlem Rokytník 147, 549 31 Hronov, IČO 62731025.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
14/6/75/2 - smlouvu o výpůjčce s Honebním společenstvem Turov, se sídlem Rokytník, 549 31 Hronov, IČO 48621056, týkající se části nemovitosti Rokytník č.p. 147, 549 31 Hronov.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
15/6/76/1 - uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání na část prostor o výměře 4,8 m², v budově č.p. 4, nám. Čs. armády, 549 31 Hronov, stojící na pozemku parc. č. 99/1, k. ú. Hronov s Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
16/6/77/1 - rozpočtové opatření č. 02/2021/RM.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
17/6/78/1 - podání žádosti o dotaci a vypracování investičního záměru na projekt „Pořízení automobilu pro dům s pečovatelskou službou Hronov“ společností GRANTIS Consulting s.r.o., Třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové, IČO: 03477177 za cenu 15.000 Kč bez DPH.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města neschvaluje:  
18/6/61/1 - poskytnutí dotace TAJV, z.s., Sportovní 158, 290 01 Poděbrady, IČO 09287094, na sportovní den mládeže s TAJV v Hronově. Aktivity zmíněné v projektu nelze na tomto hřišti realizovat. Projekt nebyl projednán s provozovatelem hřiště ZŠ Hronov.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města doporučuje:  
19/6/63/1 - zastupitelstvu města ke schválení záměr darování (bezúplatný převod) pozemků zastavěných silnicí č. II/567 v katastrálním území Zbečník a Hronov z majetku města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 do majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
20/6/63/2 - zastupitelstvu města ke schválení „Žádost o bezúplatný převod pozemků“ ve znění:
Žádáme Vás o bezúplatný převod (darování) pozemků z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 do vlastnictví města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 v katastrálním území Zbečník a Hronov. Jedná se o pozemky pod chodníky, zelení a místními komunikacemi u silnice č. II/567.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
21/6/63/3 - zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy na bezúplatný převod (přijetí daru) pozemků pod chodníky, zelení a místními komunikacemi v obci Hronov z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 do vlastnictví Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 v katastrálním území Zbečník a Hronov a doporučuje schválit ve smlouvě: „Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných nemovitostí, které se zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne podpisu této smlouvy. Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce“.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
22/6/63/4 - zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 7/2016 ze dne 2. 11. 2016, bod 14/7/102/1, bod 15/7/102/2, bod 16/7/102/3 a bod 19/7/102/4.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
23/6/64/1 - zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 557.750,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je poskytována na uzavřené bruslení družstev HC Wikov Hronov z.s. na zimním stadionu v Hronově v období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
24/6/64/2 - zastupitelstvu města schválit uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2021 č. 02/2021 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
25/6/64/3 - zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 150.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je určenana pokrytí nákladů spojených s účastí družstev dětí, mládeže a dospělých v krajských a ligových soutěžích v období leden až duben 2021.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
26/6/64/4 - zastupitelstvu města schválit uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2021 č. 03/2021 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
27/6/79/1 - zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a o právu provést stavbu „Metropolitní optická síť Hronov – etapa 2A“ s firmou Rtyně.net s.r.o., Hronovská 573, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, IČ 07643730.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města nedoporučuje:  
28/6/62/1 - zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku parc. číslo 1625 v k. ú. Hronov o výměře cca 6 m2 s cenou prodeje 1.000 Kč.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města stanovuje:  

29/6/71/1 - měsíční plat ředitelky DO Justynka s platností od 1. 4. 2021.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 1, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 12. 04. 2021