živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 6/2016

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 30.03.2016

Rada města schvaluje:
1/6/000 – ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Víta – 5 pro, 1 se zdržel
2/6/74/1 - poskytnutí dotace ve výši Kč 5.000,00 Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Hronově, Českých bratří 181, 549 31 Hronov, IČ 48653942, která je určena účelově k pokrytí nákladů spojených s pořádáním koncertů a přednášek v roce 2016.
                Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
3/6/74/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 20/2016 s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Hronově, Českých bratří 181, 549 31 Hronov, IČ 48653942.
                Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
4/6/74/3 - poskytnutí dotace ve výši Kč 5.000,00 Davidu Novotnému, Kostelecká 1829, 547 01 Náchod, IČ 66302129, která je určena účelově k pokrytí nákladů spojených s pořádáním Adventního koncertu v Jiráskově divadle v Hronově dne 02.12.2016.
                Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
5/6/74/4 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 21/2016 s Davidem Novotným, Kostelecká 1829, 547 01 Náchod, IČ 66302129.
                Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
6/6/74/5 - poskytnutí dotace ve výši Kč 10.000,00 Oblastní charitě Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČ 48623814, která je určena účelově na provoz a další rozvoj Hospice Anežky České v Červeném Kostelci v roce 2016. 
               Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
7/6/74/6 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 22/2016 s Oblastní charitou Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČ 48623814.
               Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
8/6/75/2 - výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo (zadavatel č. 2 město Hronov) na zpracovatele projektové dokumentace vč. autorského dozoru pro veřejnou zakázku stavební akce „II/303 Velké Poříčí – Hronov“ zadanou ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění ve zjednodušeném podlimitním řízení jako zakázka na služby. 
               Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
9/6/76/1 - odkoupení vybraného vybavení z bytu školníka v ZŠ Velký Dřevíč v hodnotě 70 000,- Kč.
                Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1

10/6/78/1 - změnu Řádu veřejného pohřebiště v čl. 2 – doba zpřístupnění pohřebiště takto:
                 březen – říjen 7:00 – 20:00 hod
                 listopad – únor 8:00 – 17:00 hod
                 Památka zesnulých včetně předcházejícího víkendu, Vánoce a Velikonoce 8:00 – 20:00 hod
                 Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
11/6/81/1 - umístění poštovních odkládacích schránek na pozemcích p. č. 1651, 1612 a 796 v k. ú. Hronov dle situace.
                 Hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0
 
12/6/82/1 - aktualizaci Knihovního řádu Městské knihovny Egona Hostovského dle návrhu od 1. dubna 2016.
                 Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
13/6/83/1 - rozpočtové opatření č. 03/2016/RM. 
                 Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1
 
14/6/85/1 - uzavření nájemní smlouvy č. 3/OM/2016 s firmou TerbaCom, s.r.o., Korunovační 647/16, 170 00 Praha – Bubeneč, IČ 26757834, na nájem části pozemku p. č. 94/1 v k. ú. Hronov o výměře 136 m2 k využití pro účely letní zahrádky za měsíční nájemné ve výši Kč 1483,-- od 1. 5. 2016 do
31. 10. 2016.
                 Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
15/6/88/1 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi Základní školou Hronov - Velký Dřevíč, okres Náchod, Velký Dřevíč 82, 549 34 Hronov 4, IČ 70995443, a panem xxxxx.
                 Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1
 
Rada města revokuje:
16/6/75/1 - bod 6/3/26/1 z usnesení RM č. 3/2016 ze dne 17.2.2016.
                 Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města bere na vědomí:
17/6/79/1 - výsledek studie „Hronov kanalizace - Technickoekonomická variantní studie proveditelnosti“ zpracovanou pro k. ú Hronov (část), k. ú. Rokytník, k. ú. Velký Dřevíč, k. ú. Žabokrky a k. ú. Malá Čermná.
                 Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

18/6/84/1 - kontrolu plnění usnesení RM č. 3/2016.
                 Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

19/6/000 – informace o rozkopaném chodníku ve Zbečníku, o sociálním zařízení v Kalinově domě, o jednání s majitelem spořitelny, programu jednání ZM dne 13.4.2016, o možnosti zakoupení automatizovaného externího defibrilátoru
 
Rada města doporučuje:
20/6/86/1 - ZM schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 870 v k. ú. Rokytník o výměře cca 244 m2 s prodejní cenou minimálně Kč 70,-- za metr čtvereční.
                  Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
21/6/87/1 - ZM ke schválení uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene č. O994160034“mezi Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005 (povinný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (oprávněný).
                  Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
Rada města nedoporučuje:
22/6/80/1 - ZM schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 1648/1 o výměře cca 200 m2 v k. ú. Hronov.
                   Hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0
 
Rada města ukládá:
23/6/74/7 - FO připravit přehled městem poskytnutých dotací, příspěvků a darů za rok 2015.
                  Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
24/6/77/1 – OM realizovat v roce 2016 výměnu výloh a vstupních dveří u prodejny Verner potraviny v č. p. 3, náměstí Čs. armády, Hronov. 
                  Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
 

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 06. 04. 2016