živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 6/2011

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

z  jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 16.3.2011
od 18.30 hodin ve foyeru Sálu Josefa Čapka

Rada města schvaluje:
1/6 – ověřovatele zápisu Pavla Topolnického – 5 pro, 1 se zdržel
2/6 - náhradu investice ve výši Kč 5 000,-- vč. DPH do nemovitosti – skladu ATC Velký Dřevíč panu Stanislavu Touškovi, bytem Dvorská čp. 27, Hronov – 6 pro
3/6 - prodloužení nájemní smlouvy  paní Věře Zejdové (prostřednictvím Města Hronova)  na byt  č.1, 1+1, byt se standardním vybavením,  o rozměrech 64,2 m²,  s nájemní smlouvou na dobu určitou  od 1. 4. 2011 do 31. 12. 2011 za nájemné Kč 39,-/m2/rok - 6 pro
4/6 - nájemné za pronájem hrobového místa na Kč 6,-/m2/rok, poplatek za služby spojené s pronájmem hrobového místa na Kč 20,20/m2/rok – 6 pro
5/6 - záměr nájmu části pozemku  p.p.č. 417 v k.ú. Hronov o výměře 30 m2 pro využití jako pozemek pod dočasnou dřevěnou garáží nebo kůlnou – 6 pro
6/6 - na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek vyloučení uchazečů:
RGS-Stavební společnost, s.r.o., Lukavice 163, 516 03 Lukavice, IČ:27471748,  Grand-Pol s.r.o., U Topíren 36 580 01 Havlíčkův Brod, IČ:27702715 a Taylor okna dveře s.r.o., Opavice 26, 793 95 Město Albrechtice, IČ:27771105 z dalšího hodnocení – 6 pro
7/6 - uzavření dodatku č. 1 ke stávající uzavřené smlouvě „Smlouva na uzavřené bruslení,  využití haly přes letní sezonu a využívání prostorů na ZS ze dne 17. 6. 2008, dle přílohy  - 6 pro
8/6 - uzavření dodatku č. 2 ke stávající uzavření smlouvě o nájmu ze dne 13. 12. 2005 včetně dodatku č.1 (Smlouvu na přenechání reklamní plochy ve Wikov aréně), dle přílohy - 6 pro
9/6 - prodej čističe chodníků ČICHO za dohodnutou cenu Kč 36 000,-- včetně  DPH, firmě BAZAR strojů s. r. o., Holohlavy 248, 503 03 Holohlavy, zastoupené ing. Květoslavem Císařem, IČO 259 28 694, DIČ CZ 259 28 694 – 6 pro
10/6 - poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 1 500,-- TJ Sokol Zbečník, zastoupenému předsedou Ludvíkem Vlachem, IČO 4652459, na zakoupení drobných cen a občerstvení pro účastníky dětského karnevalu konaného v tělocvičně ZŠ ve Zbečníku dne 5. 3. 2011 – 6 pro
11/6 - poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení Společnost železniční výtopna Jaroměř, Nádražní 227, 551 01 Jaroměř, zastoupenému jednateli Bohuslavem Škodou a Ladislavem Havránkem, IČO 48621919. Příspěvek ve výši Kč 12.000,-- se poskytuje na úhradu nákladů spojených s provozem historických výletních vlaků v roce 2011 – 6 pro
12/6 - žádost občanského sdružení Společnost železniční výtopna Jaroměř, Nádražní 227, 551 01 Jaroměř, zastoupenému jednateli Bohuslavem Škodou a Ladislavem Havránkem, IČO 48621919 o použití znaku města Hronova na propagačních tiskovinách v rámci jízd historických výletních vlaků v roce 2011 – 6 pro
13/6 - poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 1 000,-- panu Miroslavu Brátovi, Duhová 267, 547 01  Náchod, na vydání knihy o potápění „Za tajemstvím středozemního moře MARE NOSTRUM“ – 6 pro

Rada města neschvaluje:
14/6 - výpověď nájemní smlouvy ze dne 30.4.2003 a dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 17.10.2003, uzavřené s panem Stanislavem Touškem, na pronájem části pozemku p.p.č. 137/1 a 131/4 v k.ú. Velký Dřevíč, o celkové výměře pronajaté plochy 50,45 m2 k využití plochy jako plochy pod kioskem a plochy k sezónnímu posezení u kiosku, dohodou ke dni 30.4.2011. Pokud nedojde k podepsání  dohody ze strany nájemníka ve lhůtě do 25.3.2011, zůstává v platnosti původní výpověď ke dni 31.3.2011 – 6 pro

Rada města nedoporučuje ZM schválit:
15/6 - záměr prodeje pozemku p.p.č. 216 o výměře 234 m2  v k.ú. Hronov – 6 pro
16/6 - záměr prodeje ideální poloviny pozemku p.p.č. 985 o výměře 2552 m2  v k.ú. Velký Dřevíč k užívání jako lesní cesta. Cena prodeje bude určena znaleckým posudkem – 5 pro, 1 proti

Rada města doporučuje ZM schválit:
17/6 - uzavření Dodatku č. 3 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Domov odpočinku ve stáří "Justynka" se sídlem v Hronově, Komenského náměstí čp. 212, 549 31  Hronov, IČ 62726226, dle přílohy - 6 pro
18/6 - žádost manželů Jaroslavy a Zdeňka Vítových, o jednorázové doplacení půjčky, poskytnuté Smlouvou o půjčce ze dne 19.07.1999, včetně Dodatku č. 1,  a  to k datu  30.04.2011 v částce Kč 215.678,42 (tzn.  pouze nesplacenou jistinu) - 6 pro
19/6 - navýšení neinvestičního příspěvku pro Základní školu a Mateřskou školu Hronov, okres Náchod, nám. Čs. armády 15, o částku Kč 200.000,-- na spolufinancování projektu „vzorová digitální učebna“ – 6 pro
20/6 - navýšení neinvestičního příspěvku pro Základní školu a Mateřskou školu, Hronov,   okres Náchod, nám. Čs. armády 15, o částku Kč 200.000,-- na krytí zvýšených nákladů na stravování žáků od 1. 4. 2011 – 6 pro

Rada města bere na vědomí:
21/6 - zápisy č. 1 a 2 z jednání sociální komise – 6 pro
22/6 - informace ředitelky školy Mgr. Věry Řehůřkové – navýšení ceny za stravování žáků v hotelové škole, realizace a financování vzorové digitální učebny a realizace projektu z prostředků EU (poskytnuté MŠMT) – 6 pro
23/6 - informaci o připravovaném mikroprojektu s polskými partnery – 6 pro

 

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 23. 03. 2011