živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 5/2020

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 11. 3. 2020

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/5/59/1 - dodavatelem akce „Výměna dlažby před divadlem v Hronově“ společnost VOTAVA CZ s.r.o., Lažany 38, 539 73 Skuteč. Nabídková cena činí 243 378,75 Kč bez DPH (294 488,29 Kč s DPH)
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
2/5/60/1 - výsledek hodnocení a pořadí nabídek veřejné zakázky „Modernizace odborných učeben DDM Domino Hronov – dodávka vybavení“, zakázka malého rozsahu na dodávky, zadávaná dle Směrnice č. 04/2019, zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Hronov a dle § 27 zákona
o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ustanovení tohoto zákona jsou použita přiměřeně.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
3/5/60/2 - přidělení veřejné zakázky „Modernizace odborných učeben DDM Domino Hronov – dodávka vybavení“, zakázka malého rozsahu na dodávky, zadávaná dle Směrnice č. 04/2019, zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Hronov a dle § 27 zákona o zadávání veřejných zakázek
č. 134/2016 Sb., ustanovení tohoto zákona jsou použita přiměřeně, dodavateli KXN CZ, s.r.o., Říčařova 611/30, 503 01 Hradec Králové, IČ 28784111 za nabídkovou cenu 490 040,00 Kč bez DPH (592 948,40 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
4/5/61/1 - uzavření dodatku č. 2 ke SoD „PD rekonstrukce komunikace a chodníkových těles ul. Padolí, Hronov“ se zhotovitelem Obchodní projekt Hradec Králové, v.o.s. Změna se týká Oddílu II., bod II.5 Termín plnění – termín předání kompletní dokumentace pro společné povolení, nejpozději do 282 dní od doručení výzvy na provedení díla 2.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
5/5/62/1 - dodavatele akce „Úprava veřejného osvětlení ul. Karolíny Světlé, 17. listopadu a Libušina Hronov“ firmu ELEKTRO-COMP spol. s r. o., Maloskalická 68, 55203 Česká Skalice, IČO: 15032060 za nabídkovou cenu 1 212 709,58 Kč bez DPH (1 467 378,59 Kč s DPH)
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
6/5/63/1 - žádost pana Jiřího Frýby o pronájem ledové plochy na benefiční akci „60 let v betonech“ konanou dne 22.2.2020 za cenu 1 Kč. Výtěžek byl předán rodičům Emmy Zhibové.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
7/5/65/1 - pravidla pro provoz separačního místa v areálu Technických služeb v Hronově.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
8/5/66/1 - zvýšení nájemného v domech s pečovatelskou službou na 40 Kč/m2 s platností od 1.4.2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města vyhlašuje:
9/5/64/1 - konkurs na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Hronov, se sídlem Havlíčkova 520, 549 31 Hronov.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města pověřuje:
10/5/000 - starostu města zabezpečením ochranných prostředků za účelem distribuce zaměstnancům města, zaměstnancům příspěvkových organizací, lékařům a v rámci možností i dalším poskytovatelům služeb.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 31. 03. 2020