živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 5/2018

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 21. 03. 2018

Rada města schvaluje:
1/5/000 – ověřovatele zápisu pana Libora Lelka
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/5/48/1 - uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 31.3.2017 na byt č. 13, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 61,59 m² (plocha pro nájem 50,74 m²) v ulici Jungmannova 107, Hronov na dobu určitou do 30.6.2018 za nájemné 39 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/5/49/1 - výjimku ze Směrnice č. 01/2017 (Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu), čl. IV (Zakázka od 100 000 Kč bez DPH nedosahující 500 000 Kč bez DPH). Výjimka se týká výběru dodavatele na „Opěrnou stěnu z „lego“ kostek“ mezi pozemky p. č. 97 a 98 ve vlastnictví města Hronov a p. č. 91 ve vlastnictví skupiny osob,.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/5/49/2 - dodavatele stavební akce „Opěrná stěna z „lego“ kostek mezi pozemky p. č. 97 a 98 ve vlastnictví města Hronov a p. č. 91 ve vlastnictví skupiny osob, kterou na základě plné moci zastupuje Mgr. Karel Šimek a to BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, IČ: 27504867 za nabídkovou cenu 129 704 Kč bez DPH (156 941 Kč vč. DPH). Na tyto práce bude vystavena objednávka dle nabídkového rozpočtu ze dne 8. 3. 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/5/50/1 - uzavření Dodatku č. 1 ke SOD ze dne 17. 6. 2016 na „Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce II/303 Velké Poříčí - Hronov“ se zhotovitelem PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10, IČ 45272891, který se týká úpravy zpracování jednotlivých stupňů PD.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/5/51/1 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 5, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 52,09 m² (plocha pro nájem 48,71 m²) v ulici Hostovského 36, Hronov ke dni 31. 3. 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/5/52/1 - rozpočtové opatření č. 02/2018/RM.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/5/54/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 2. 12. 2016 na byt č. 2, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 45,49 m² (plocha pro nájem 43,80 m²), v ulici Nerudova 314, Hronov na dobu určitou do 31. 3. 2019 za nájemné 49,50 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/5/55/1 - poskytnutí věcného daru ve formě cen v hodnotě 2.000,00 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Velký Dřevíč, z.s., Velký Dřevíč 277, 549 34 Hronov 4, IČ 46523464, na akci Hledání Turovského pokladu na Velký pátek, která se uskuteční 30.03.2018 ve Velkém Dřevíči.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 1

10/5/55/2 - poskytnutí věcného daru ve formě cen v hodnotě 2.000,00 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Velký Dřevíč, z.s., Velký Dřevíč 277, 549 34 Hronov 4, IČ 46523464, na akci Čarodějnický rej, která se uskuteční 30.04.2018 ve Velkém Dřevíči.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 1

11/5/55/3 - poskytnutí věcného daru ve formě cen v hodnotě 2.000,00 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Velký Dřevíč, z.s., Velký Dřevíč 277, 549 34 Hronov 4, IČ 46523464, na akci Velký dětský den, která se uskuteční 03.06.2018 ve Velkém Dřevíči.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 1

12/5/57/1 - uzavření smlouvy mezi městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31, IČ:00272680 jako stavebníkem a vlastníky pozemku, všichni zastoupeni zmocněncem, týkající se výstavby plotu na hranici pozemků p. č. 91 a 85 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města doporučuje:
13/5/56/1 - zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se zakazuje konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 09. 04. 2018