živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 5/2015

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 11. března 2015

Rada města schvaluje:
1/5 – ověřovatele zápisu pana Libora Lelka – 6 pro, 1 se zdržel
2/5 - uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 1. 12. 2014 na byt č. 14, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové výměře 60,22 m2, (stejná plocha pro nájem), v ulici Riegrova 458, Hronov, za věcně usměrňované nájemné Kč 29,25/m2/měs., na dobu určitou od 1. 3. 2015 do 31. 12. 2020 – 7 pro
3/5 - uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 12. 2014, na byt č. 6, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 33,30 m2, (plocha pro nájem 32,30 m2), v ulici Riegrova 458, Hronov, za nájemné Kč 50,-/m2/měs. na dobu určitou od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2017 – 7 pro
4/5 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 50,80 m2, (plocha pro nájem 46,33 m2), v Nerudově ul. čp. 314, Hronov s termínem ukončení k 28. 2. 2015 – 7 pro
5/5 – výsledek hodnocení a pořadí nabídek veřejné zakázky: „Stavební úpravy sociálního zařízení v ZŠ a MŠ Hronov – Zbečník čp. 210“ – 7 pro
6/5 - přidělení veřejné zakázky akce s názvem: „Stavební úpravy sociálního zařízení v ZŠ a MŠ Hronov – Zbečník č. p. 210“ uchazeči MOVIS Hronov s.  r. o., Nám. Čs. armády čp. 1, 549 32 Hronov, IČ: 25983181, DIČ: CZ25983181,  za nabídkovou cenu Kč 803 958,- vč. 21% DPH – 7 pro
7/5 - uzavření nájemní smlouvy č. 7/OM/2015 o nájmu pozemku p. č. 1093/1 o výměře 8906 m2 v k. ú. Žabokrky k zemědělským účelům se Statkem Stárkov s. r. o., Stárkov 102, 549 36 Stárkov, IČ 25266705. Smlouva přílohou – 7 pro
8/5 - použití „Pravidel obálkové metody pro nájem pozemků“ pro výběr nájemce na pronájem části pozemku p. č. 417 o výměře 12 m2 v k. ú. Hronov za účelem užívání pozemku pod dočasnou garáží – 7 pro
9/5 - dokončení PD Tyršova ulice v plném rozsahu, ale pouze v části mezi ulicemi Dvorská a Hostovského – 7 pro
10/5 - uzavření „ Smlouvy o spolupráci“ mezi smluvními stranami: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, Město Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680, Městys Velké Poříčí, Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí, IČ 00654451, za účelem sjednání společného postupu týkajícího se veřejné zakázky „II/303 Velké Poříčí – Hronov“. Smlouva přílohou – 7 pro
11/5 - uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru restaurace a vinárny Radnice o velikosti 414,31 m2, nám. Čs. armády čp. 5, Hronov za měsíční nájemné Kč 17 500,- od 1. 6. 2015 na dobu neurčitou, s možností výpovědi ze strany nájemce nejdříve k 1. 9. 2019 s panem Miloslavem Zhánělem, trvale bytem Horní Adršpach 136, IČ: 68322232 (smlouva přílohou) – 7 pro
12/5 - uzavření nájemní smlouvy č. 3/OM/2015 na část pozemku p. č. 94/1 v k. ú. Hronov o výměře 136 m2 k využití pro účely letní zahrádky za měsíční nájemné Kč 1.500,--, od 1. 6. 2015, s panem Miloslavem Zhánělem, Adršpach 136, 549 52, IČ 68322232. Smlouva přílohou – 7 pro
13/5 - přijetí finančního daru Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov, IČ 62726226, ve výši Kč 2.000,00, určeného do FKSP – 7 pro
14/5 - odpisový plán konvektomatu B1221i HA07-0401 s příslušenstvím v pořizovací ceně Kč 331.927,00, který je užíván Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, IČ 70995397. Doba odepisování činí 6 let – 7 pro
15/5 - uzavření smlouvy o užívání veřejného prostranství na pořádání „Hronovské pouti“ pro rok 2015 včetně přílohy č. 1 a 2 s panem Janem Pazderou, bytem Máchova 539, Jaroměř, IČO: 115 93 202 za místní poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši Kč 5 000,--  – 7 pro
16/5 - ustanovení Sportovní komise Rady města Hronova, která je složena ze zástupců jednotlivých sportovních oddílů – 7 pro

Rada města neschvaluje:
17/5 - uzavření dodatku na prodloužení platnosti nájemní smlouvy na byt č. 10, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové rozloze 62,10 m2, (plocha pro nájem je 51,95 m2), v ulici Jungmannova čp. 107, Hronov – 7 pro
18/5 - poskytnutí daru Základní škole a Mateřské škole Machov, okres Náchod, IČ 70985812 – 7 pro

Rada města povoluje:
19/5 - výjimku ze Směrnice č. 01/2012 týkající se zadávání zakázek malého rozsahu, a to na konkrétní stavební akci: „Monitoring dešťových kanalizací v jednotlivých místních komunikacích ve Zbečníku“ – 7 pro
20/5 - výjimku ze Směrnice č. 01/2012 týkající se zadávání zakázek malého rozsahu, a to na konkrétní stavební akci: „Výstavba dešťové kanalizace v místních komunikacích ve Zbečníku“ – 7 pro

Rada města přiděluje:
21/5 - stavební akci „Monitoring dešťových kanalizací v jednotlivých místních komunikacích ve Zbečníku“ společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ: 48172928 – 7 pro
22/5 - stavební akci „Výstavba dešťové kanalizace v místních komunikacích ve Zbečníku“ firmě Petr Maršálek, V Náměrkách 17, 547 01 Náchod, IČ: 41255194 s podmínkou postupu při realizaci dle stanovených pravidel. Pravidla přílohou – 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
23/5 - převod akcií na jméno s neomezenou převoditelností společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ 48172928, na akcie na jméno s omezenou převoditelností v počtu 2.000 kusů – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
24/5 – Zprávu o stavu veřejného pořádku v územní působnosti OOP ČR Hronov v roce 2014. Zpráva přílohou – 7 pro
25/5 – přehled příspěvků poskytnutých městem Hronov v roce 2014 – 7 pro
26/5 – informace o nové prodejně ve Velkém Dřevíči; o jednání stavební komise se členy zastupitelstva dne 16.3.2015 v 17 hodin – studie nového úřadu
27/5 – informace a podněty v bodu Různé

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 17. 03. 2015