živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 5/2014

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 12. února 2014

Rada města schvaluje:
1/5 – ověřovatele zápisu pana Antonína Hurdálka – 5 pro, 1 se zdržel
2/5 – zapůjčení 2 ks platebních terminálů z majetku KB s tím, že jeden bude využíván na městském úřadu a jeden v ATC Velký Dřevíč – 6 pro
3/5 - uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje mezi Královéhradeckým krajem, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,  IČO: 70889546, a Městem Hronov, se sídlem nám. Čs. armády 5, 549 31  Hronov, IČ: 00272680, dle přílohy – 6 pro
4/5 – poskytnutí příspěvku ve výši Kč 5.000,00 Městskému kulturnímu středisku, ul. 5 května 1072, 549 41  Červený Kostelec, IČ: 00188557, na vydání sborníku Rodným krajem na rok 2014 – 6 pro
5/5 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 5.000,00 Sboru církve adventistů sedmého dne Hronov, se sídlem Hronov, Zbečník, Padolí 198, 549 31 Hronov, IČ 265 21 466, na krytí nákladů spojených s pořádáním kulturních a společenských akcí v roce 2014 – 6 pro
6/5 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 5.000,00 Náboženské obci Církve československé husitské v Hronově, se sídlem Hronov, Zbečník, Padolí 240, PSČ 549 31, IČ 62729284, na krytí nákladů spojených s pořádáním kulturních a společenských akcí v roce 2014 – 6 pro
7/5 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 5.000,00 Římskokatolické farnosti Hronov, se sídlem v Hronově, Regnerova 56, 549 31 Hronov, IČ 46524002, na krytí nákladů spojených s pořádáním kulturních a společenských akcí v roce 2014 – 6 pro
8/5 -  města schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši Kč 5.000,00 Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické se sídlem v Hronově, Českých bratří 181, 549 31 Hronov, IČ 48653942, na krytí nákladů spojených s pořádáním kulturních a společenských akcí v roce 2014 – 6 pro
9/5 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 10.000,00 Oblastní charitě Červený Kostelec, se sídlem Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČ 48623814, na provoz a další rozvoj Hospice Anežky České v Červeném Kostelci v roce 2014 – 6 pro
10/5 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 50.000,00 Volejbalovému klubu Hronov, se sídlem v Hronově, Karolíny Světlé 366, 549 31  Hronov, s tím, že příspěvek bude použit výhradně na pokrytí nákladů spojených s účastí družstva žen A v I. národní lize v roce 2014 – 6 pro
11/5  - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 50.000,00 Fotbalovému klubu AFK Hronov, o.s., se sídlem v Hronově, Zbečníku, Padolí 188, 549 31 Hronov, s tím, že příspěvek bude použit výhradně k pokrytí nákladů spojených s účastí družstva mužů v I. krajské B třídě v roce 2014 – 6 pro
12/5 - poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2014 ve výši Kč 2.000,00 Konfederaci politických vězňů Náchod se sídlem  Náchod, Palachova 1303, PSČ 547 01  Náchod – 6 pro
13/5 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 2.000,00 Sboru dobrovolných hasičů Rokytník na zakoupení cen pro Dětský karneval, který se koná 22.02.2014 v sokolovně v Rokytníku – 6 pro 
14/5 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové velikosti 36,17 m2 (plocha pro nájem 32,79 m2) v DPS Hedvábnice, Hostovského 36, Hronov, za nájemné Kč 25,00/m2/měs., na dobu určitou od 1. 3. 2014 do 28. 2. 2015 – 6 pro
15/5 - uzavření nájemní smlouvy č. 1/OM/2014 s firmou BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, IČ 27504867, na část pozemku p. p. č. 254 v k.ú. Hronov o výměře 33 m2 za cenu nájmu ve výši Kč 198,-- /rok z důvodu zřízení příjezdu k nemovitosti č. p. 258. Smlouva přílohou – 6 pro
16/5 - záměr nájmu pozemků  st. p. č. 325/5 o výměře 21 m2 a st. p. č. 325/17 o výměře 19 m2 v k. ú. Hronov za účelem užívání pozemků pod zděnými garážemi s cenou nájmu Kč 20,--/m2/rok, celkem Kč 800,--/rok – 6 pro
17/5 - uzavření nájemní smlouvy č. 3/OM/2014 na část pozemku p. p. č. 961/40 o výměře 80 m2 v k. ú. Hronov za Kč 160,-- /rok ke zřízení zahrádky. Smlouva přílohou – 6 pro
18/5 - přijetí věcných darů Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov a to 1 ks chodítka a 1 ks posuvného chodítka, 1 ks radiomagnetofon Philips a 1 ks mobilní telefon Samsung – 6 pro
19/5 - uzavření Smlouvy o výpůjčce č. 9/40/14/0014/Ha/N mezi Správou silnic Královehradeckého kraje, příspěvková organizace, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice, IČ: 70947996, vykonávající vlastnická práva Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546 jako půjčitel a městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako vypůjčitel týkající se stavby „Zbečník – Hronov – chodníky“ – 6 pro

Rada města neschvaluje:
20/5 - poskytnutí příspěvku Římskokatolické farnosti Hronov na obnovu památek z roku 1866 – 6 pro
21/5 - poskytnutí příspěvku občanskému sdružení Studánka Velké Poříčí, IČ 22842713 – 6 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
22/5 - rozpočet hospodářské činnosti města Hronova na rok 2014 dle přílohy – 6 pro
23/5 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 250.000,00 Regionálnímu muzeu Náchod, se sídlem v Náchodě, Masarykovo náměstí čp. 1, 547 01 Náchod, IČ: 00084930, na zajištění provozu Rodného domku Aloise Jiráska a Jiráskova muzea v Hronově v roce 2014 – 6 pro
24/5 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 150.000,00 HC Wikov Hronov, o.s., se sídlem v Hronově, Palackého 1000, 549 31  Hronov, s tím, že příspěvek bude použit výhradně k pokrytí nákladů spojených s účastí družstva mužů v I. krajské lize v roce 2014 – 6 pro
25/5 - žádost o jednorázové doplacení kupní ceny dle  Smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze dne 30.11.2009, a  to k datu  28.02.2014 v částce Kč 158.026,68 (tzn.  pouze nesplacenou jistinu) – 6 pro
26/5 - rozpočtová opatření č. 01/2014 dle přílohy – 6 pro
27/5 - uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. DK-NET/OSNM/664/2013 mezi Městem Hronovem, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 a RWE GasNet, s.r.o., Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567. Smlouva přílohou – 6 pro
28/5 - záměr směny části pozemku p. p. č. 1608/1 o výměře cca 122 m2 v k. ú. Hronov – 6 pro
29/5 - záměr prodeje části pozemku p.p.č. 408/1 o výměře cca 49 m2 v k.ú. Hronov, k využití – přístavba sociálního zařízení a odpadní jímky k č. p. 991 v k.ú. Hronov, za cenu ve výši Kč 76,-- /m2 – 6 pro
30/5 - uzavření pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou obci s limitem plnění 5 mil. Kč. Návrh smlouvy přílohou – 5 pro, 1 proti
31/5 - zařazení správního území města Hronova do územní působnosti Místní akční skupiny Stolové hory na období 2014 – 2020 a souhlasí s realizací ISÚ MAS Stolové hory na období 2014 – 2020 ve svém správním území – 6 pro

Rada města bere na vědomí:
32/5 - zánik nájemní smlouvy na pozemky – st. p. č. 325/5 o výměře 21 m2 a st. p. č. 325/17 o výměře 19 m2   v k. ú. Hronov ke dni 2. 1. 2014 – 6 pro
33/5 - Zprávu o stavu veřejného pořádku v územní působnosti OOP ČR Hronov v roce 2013. Zpráva přílohou – 6 pro
34/5 - program jednání zastupitelstva dne 26.2.2014 – 6 pro
35/5 – informace o akci Zbečník, o Základních údajích o stroji a dodacích podmínkách rolby, o těžbě dříví na Jírově hoře

Rada města ukládá:
36/5 - odboru majetek prověřit možnost vyčlenění pozemků pro parkování v lokalitě Na Chocholouši – 6 pro
37/5 – technickým službám zabezpečit studnu v Riegrově ulici na křižovatce s  ulicí Na Chocholouši – 6 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 21. 02. 2014