živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 5/2010

z  jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 1. března  2010
od 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Rada města schvaluje:
1/5 – ověřovatele zápisu ing. Karla Járu - 6 pro, 1 se zdržel
2/5 - prodloužení nájemní smlouvy slečně Leoně Balážové na byt č. 10, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti  32,83 m2 na dobu určitou od 1.3.2010 do 31. 12. 2010 s měsíčním nájemným Kč 2 000,-- - 7 pro
3/5 - záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 31/1  v k.ú. Zbečník o výměře 46 m2 za účelem užívání plochy pod dvěma sklady a stání pro auto s cenou pronájmu Kč 5,--/m2/rok, celkem Kč 230,--/rok - 7 pro
4/5 - prodloužení nájemní smlouvy paní Magdě Balážové na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 34,73 m2, na dobu určitou od 1.3.2010 do 31.12.2010 s měsíčním nájemným Kč 1 600,-- - 7 pro
5/5 - prodloužení NS paní Jaroslavě Rochové na byt č. 9,  l+1, byt se sníženou kvalitou o velikosti 56,68 m2, za nájemné Kč 39,--/m2 od 1.4.2010 do 30.6.2010 – 7 pro
6/5 - paní Jaroslavě Jílkové splátkový kalendář na úhradu dluhu ve výši Kč 15 600,-- v sedmi splátkách po Kč 2 000,-- a osmé Kč 1 600,-- s účinností od 1. 3. 2010 – 7 pro
7/5 - zadávací dokumentaci a pokyny pro zpracování nabídky pro veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona o veřejných zakázkách pro výběr dodavatele stavby ,,Zateplení budov v majetku města Hronova - MŠ Havlíčkova čp.520 a č.p.656“, registrační číslo projektu CZ.1.02/3.2.00/09.04999 – 7 pro
8/5 - podání žádosti na získání dotace s 15% účastí města z Výzvy č. 57 – Výzva k předkládání grantových projektů v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, vyhlášené Ministerstvem vnitra České republiky - 7 pro
9/5 - mimořádnou odměnu ředitelce DO Justynka Bc. Jitce Ansorgové - 7 pro
10/5 - žádost firmy AKTIV 95 OPAVA s. r. o. ohledně užití znaku města Hronova na reklamních předmětech „BUTON“ s připínáčkem nebo magnetem – 7 pro
11/5 - zhotovení dokumentárního filmu na téma „Život a tvorba hronovského rodáka Miroslava Houšťka“ firmou TéVé Náchod, s. r. o., Hurdálkova 147, 547 01 Náchod, IČO 60912103 za cenu Kč 24 000,-- včetně DPH – 7 pro

Rada města ukládá:
12/5 – OM zakotvit do smlouvy s panem Štěpánem Matyskou (smlouva o pronájmu prostoru zahradní restaurace vedle radnice) možnost omezení provozní doby v případě opakovaných oprávněných stížností na provoz zahrádky - 7 pro
13/5 - OM prošetřit výši nájemného všech bytů v Jungmannově ul. čp. 107 a připravit návrh na úpravu nájemného (platba pouze za skutečně užívané prostory) – 7  pro

Rada města revokuje:
14/5 - bod 26/24 usnesení č. 24/2009 ze dne 23.11.2009 – 7 pro

Rada města neschvaluje:
15/5 - žádost manželů Libuše a Františka Kozákových, na  úhradu dluhu ve výši Kč 34 181,-- formou splátkového kalendáře – 7 pro
16/5 - přidělení bytu manželům Jarmile a Milanu Horvátovým – 7 pro
17/5 - záměr pronájmu střechy budovy tělocvičny základní školy v Palackého 162, Hronov, za účelem instalace fotovoltaické elektrárny (žádost pí. Skaunicové a p. Ticháčka) – 7 pro
18/5 - konání trhů na náměstí v Hronově v roce 2010 panem Čeňkem Berouskem, zprostředkovatelská činnost, se sídlem Nepolisy 21, 503 63, IČ: 14995891 - 7 pro

Rada města bere na vědomí:
19/5 - informaci o osazení 13-ti ks nádob s rostlinami na náměstí Čs. armády, které budou doplňovat jednotný vzhled nově zrekonstruovaného náměstí – 7 pro
20/5 - plnění usnesení RM č. 1 a 2/2010 – 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvo města:
21/5 - ke schválení uzavření smlouvy č. „IE – 12 – 2002843/1 – Hronov- náměstí Čs. armády, výměna knn trasa TS 783 – čp. 15 ZŠ“ o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425 (oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný) – 7 pro
22/5 - ke schválení bezúplatný převod nemovitosti – pozemku p.p.č. 682/17 o výměře 11 m2 v k.ú. Velký Dřevíč, z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové, IČ 70947996 zastoupeného Správou a údržbou silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, do majetku Města Hronova, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 – 7 pro
23/5 - schválit převedení 1/2 zástavy, vyplývající ze zástavní smlouvy k nemovitostem ze dne 07.03.2006 k zajištění pohledávky vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 07.03.2006, č. 01/2006, kterou je 1/2 domu čp. 548 s 1/2 stavební parcely č. 1153 v k.ú. Hronov, z Mgr. Jana Nováka, na paní Annu Novákovou  – 7 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 06. 03. 2010