živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 4/2021

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 24. 2. 2021

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/4/32/1 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 2, velikost 1+1, byt se standardním vybavením o celkové podlahové ploše 62,54 m² (plocha pro nájem 56,87 m²), v ulici Nerudova 402, Hronov na dobu určitou do 28. 2. 2022 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 60,74 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení ve výši 46 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
2/4/33/1 - záměr výpůjčky pozemku parc. č. st. 170 o celkové výměře 350 m², jehož součástí je stavba občanského vybavení č. p. 147, Rokytník a pozemku parc. č. 117/2 o celkové výměře 441 m² vše v k. ú. Rokytník pro potřeby SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rokytník a Honebního společenstva Turov.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
3/4/35/1 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů 2020/2021 - Hronov, který se týká úpravy harmonogramu realizace.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/4/37/1 - poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč Skalní záchranné službě z.s., Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí, IČO 70156387.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/4/37/2 - uzavření darovací smlouvy se Skalní záchrannou službou z.s., Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí, IČO 70156387.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/4/38/1 - ceník ubytování a služeb v Autokempu Velký Dřevíč od 1. 5. 2021.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/4/39/1 - záměr pronájmu části prostor o výměře 4,8 m² v budově č.p. 4, nám. Čs. armády, 549 31 Hronov, stojící na pozemku parc. č. 99/1, k. ú. Hronov za účelem provozování bankomatu.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/4/40/1 - výsledky zadávacího řízení v podlimitní veřejné zakázce na dodávky „Protipovodňová opatření pro město Hronov" zadávané postupem pro zjednodušená podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V zadávacím řízení v rámci projektu „Protipovodňová opatření pro město Hronov“, registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011191 z Operačního programu Životního prostředí podala nejvýhodnější nabídku firma EMPEMONT s.r.o., IČ 27772179, nabídková cena: 5 999 780,16 Kč včetně DPH.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/4/41/1 - uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/4/42/1 - přednostní přidělení bytu v DPS Kalinův dům z důvodu hodného zvláštního zřetele.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
11/4/43/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12, velikost 1+2, byt se standardním vybavením o celkové výměře 53,05 m² (plocha pro nájem 51,05 m²), v ulici Riegrova 458, Hronov za nájemné 2 552 Kč/měsíc a za nájem zařízení 232 Kč/měsíc, na dobu určitou od 1. 3. 2021 do 31. 5. 2021.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
12/4/44/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13, velikost 1+0, byt se standardním vybavením o celkové výměře 30,61 m² (plocha pro nájem 29,11 m²), v ulici Riegrova 458, Hronov za nájemné 1 615 Kč/měsíc a za nájem zařízení 233 Kč/měsíc, na dobu určitou od 1. 3. 2021 do 31. 5. 2021.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
13/4/45/1 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 1, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové podlahové ploše 37,12 m² (plocha pro nájem 33,72 m²) v ulici Hostovského 36, Hronov ke dni 28. 2. 2021.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města vyhlašuje:  
14/4/46/1 - Dotační program města pro sport na rok 2021.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města pověřuje:  
15/4/40/2 - starostu vydáním rozhodnutí o výběru dodavatele “Protipovodňová opatření město Hronov“, vybraným dodavatelem je: EMPEMONT s.r.o., IČ 27772179.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
16/4/40/3 - starostu podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem na „Protipovodňová opatření město Hronov“: EMPEMONT s.r.o., Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 27772179.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města souhlasí:  
17/4/36/1 - aby Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod, realizovala projekt šablony III - zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Hronov - Šablony III. reg. č. CZ.02.3.X/0.0./0.0/20_080/0019509.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 08. 03. 2021