živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 4/2019

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 06. 02. 2019

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 
Rada města schvaluje:
1/4/000 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Bartošovou
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/4/28/1 - ceník inzerce v Hronovských listech U NÁS.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
3/4/29/1 - záměr pronájmu nebytového prostoru restaurace „Na koupališti“ ve Velkém Dřevíči o výměře 139,22 m² na dobu určitou od 01.05.2019 do 30.09.2019, za minimální nájemné 1.500 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/4/29/2 - výběrovou komisi pro výběr nájemce restaurace „Na koupališti“ ve Velkém Dřevíči ve složení: Petr Koleta, Ing. Lenka Vítová a David Pavlíček.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/4/31/1 - sponzorům Jiráskova Hronova možnost zdarma publikovat čtyřikrát ročně článek ve zpravodaji U nás v rozsahu formátu A5.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/4/32/1 - uzavření příkazní smlouvy mezi městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ:00272680 jako Příkazce a firmou GRANTIS Consulting s.r.o., Bieblova 38/2, 500 03 Hradec Králové, IČ:03477177 jako Příkazník týkající se projektu s názvem "Modernizace odborných učeben DDM Domino Hronov", za nabídkovou cenu 58.080 Kč včetně DPH.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/4/33/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové výměře 84,95 m² (plocha pro nájem 82,45 m²) v ulici Hostovského 17, Hronov na dobu určitou od 01.04.2019 do 30.06.2019 za nájemné 65,61 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/4/35/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6, 1+1, 3. NP, byt se standardním vybavením o celkové výměře 62,20 m² (plocha pro nájem 51,95 m²) v ulici Husova 367, Hronov na dobu určitou do 29.02.2020 za nájemné 49,50 Kč/m²/měs. a složení jistoty ve výši trojnásobku základního nájemného před podpisem nájemní smlouvy
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/4/36/1 - zvýšení nájemného nájemcům nebytových prostor ve vlastnictví města Hronova pro rok 2019 o inflační koeficient ve výši 2,1 %.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

10/4/36/2 - ceník základního nájemného na pronájem nebytových prostor pro rok 2019 zvýšený o inflační koeficient ve výši 2,1 %.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

11/4/37/1 - ceny za praní prádla v prádelně Hronov, Havlíčkova 656, od 01.03.2019 v této výši: 30,25 Kč za 1 kg prádla pro odbory MěÚ Hronov; 30,25 Kč + 21 % DPH za 1 kg prádla pro příspěvkové organizace města Hronova.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

12/4/38/1 - dodavatele pořizování a zveřejňování záznamu z jednání Zastupitelstva města Hronova firmu Roman Florian, Příkopy 1207, 547 01 Náchod, IČ 66301947.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

13/4/39/1 - dodavatele Právních služeb města Hronova KVB advokátní kancelář s.r.o., Teplého 2786, 530 02 Pardubice IČ 01460412.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města doporučuje:
14/4/27/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy č. 1/OM/2019 na prodej pozemku parc. č. 869/12 v k. ú. Rokytník o výměře 269 m2 z majetku města Hronova.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
15/4/30/1 - zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 01/2019/ZM.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

16/4/34/1 - zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 2/OM/2019 na část pozemku parc. č. 207/1 o výměře cca 7 m2 v k. ú. Velký Dřevíč za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0 
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 18. 02. 2019