živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 4/2012

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 22. února 2012

Rada města schvaluje:
1/4 - ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Víta – 5 pro, 1 se zdržel
2/4 - nájemce nebytového prostoru v objektu Kalinova domu, Na Drahách 924, Hronov a uzavření nájemní smlouvy s paní Vlastou Klennerovou, bytem Husova 514, Červený Kostelec, IČ 14543672 na nebytový prostor určený jako provozovnu kadeřnictví o velikosti 43,54 m2 za základní nájemné Kč 18 761,--/rok, na dobu neurčitou od 1. 3. 2012 – 6 pro
3/4 - poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2012 ve výši Kč 2.000,-- Konfederaci politických vězňů Náchod se sídlem v Náchodě, Palackého 1303, PSČ 547 01  Náchod – 6 pro
4/4 - HC Hronov konání akce Rozpouštění ledu v pátek 2.3.2012 na zimním stadionu v Hronově – 6 pro.

Rada města nedoporučila zastupitelstvu města ke schválení:
5/4 - paní Haně Švarcové, trvale bytem Rokytník 127, prominutí smluvní pokuty za pozdní platby nájemného a záloh na služby spojené s pronájmem nebytového prostoru Na Drahách 924, Hronov v celkové výši Kč 21 999,- - 6 pro

 

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 23. 02. 2012