živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 3/2021

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 10. 2. 2021

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/3/25/1 - prominutí nájemného firmě ŠR spol. s r. o., nám. Čs. armády 5, Hronov v restauraci v objektu zimního stadionu na adrese Palackého 1000, Hronov po dobu uzavření provozovny za měsíce září, říjen, listopad a prosinec 2020 z důvodu rozhodnutí Vlády ČR.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
2/3/26/1 - záměr výpůjčky části pozemku parc. č. st. 45 v k. ú. Malá Čermná, vč. stavby hasičské zbrojnice, a to v rozsahu, v jakém je tento pozemek uvedenou stavbou hasičské zbrojnice zastavěn pro potřeby SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Malá Čermná.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
3/3/27/1 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 5, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 44,89 m² (plocha pro nájem 43,35 m²), v ulici Nerudova 314, Hronov na dobu určitou do 28. 2. 2022 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 50 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení ve výši 110 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/3/28/1 - výsledek hodnocení a posouzení nabídek veřejné zakázky na stavební práce „II/303 Velké Poříčí – Hronov, I. etapa“ a smlouvu o dílo s vybraným účastníkem zadávacího řízení.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/3/28/2 - vyloučení účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky „II/303 Velké Poříčí – Hronov, I. etapa“ Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 242 04 005, z důvodu, že účastník zadávacího řízení ve své nabídce nepředložil tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, čímž neuvedl výši nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek), čímž nesplnil podmínky účasti v zadávacím řízení.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/3/28/3 - přidělení veřejné zakázky „II/303 Velké Poříčí – Hronov, I. etapa“ dodavateli, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení: Společnost Velké Poříčí – Hronov (Správce společnosti STRABAG a.s., IČO: 608 38 744, druhý společník EUROVIA CS, a.s.), Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 za nabídkovou cenu 16 483 702,59 Kč bez DPH, 19 945 280,13 Kč vč. DPH.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/3/31/1 - směrnici č. 01/2021 Zásady pro přidělení bytu zvláštního určení včetně příloh s účinností od 1. 3. 2021.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města neschvaluje:  
8/3/30/1 - částečné prominutí poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu ve výši:
Hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města doporučuje:  
9/3/29/1 - zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 22. 02. 2021