živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 3/2019

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 23. 01. 2019

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/3/000 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Bartošovou
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/3/11/1 - připojení se města Hronova k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10.3.2019.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/3/12/1 - přijetí Pravidel RM pro hodnocení ředitelů mateřských a základních škol, dalších školských zařízení a příspěvkových organizací včetně příloh 1 a 2 obsahujících Listy hodnocení.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/3/13/1 - pravidla pro provoz separačního místa v areálu Technických služeb v Hronově.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/3/16/1 - záměr nájmu části pozemku parc. č. 60 v k. ú. Hronov o výměře 10 m2 pod stavbou schodiště a podesty s výši nájemného 100 Kč/rok.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/3/17/1 - uzavření dohody s vlastníkem pozemku p. č. 207/1 v k. ú. Velký Dřevíč týkající se stavby „Stavební úpravy komunikace Červená ulice, Velký Dřevíč“.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/3/19/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 20.10.2017 na byt č. 11, 1+0, byt se standardním vybavením, o celkové výměře 40,27 m² (plocha pro nájem 32,47 m²), v ulici Husova 367, Hronov na dobu určitou do 31.01.2020 za nájemné 50 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/3/20/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 30.10.2018 na byt č. 13, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 30,61 m² (plocha pro nájem 29,11 m²), v ulici Riegrova 458, Hronov na dobu určitou do 31.01.2020 za nájemné 50 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/3/21/1 - dle čl. III Dohody o poskytování sociálních služeb pečovatelskou službou mezi Městem Hronov, se sídlem náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 a Městysem Velké Poříčí, se sídlem Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí, IČ00654451, pro rok 2019 doplatek za 1 hodinu poskytnuté péče 137,00 Kč.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

10/3/22/1 - uzavření Rámcové příkazní smlouvy mezi Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 a Liborem Fridrichem, Komenského náměstí 384, 549 54 Police nad Metují, IČO: 12974838.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

11/3/23/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 18.10.2018 na byt č. 10, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 62,10 m² (plocha pro nájem 51,95 m²), v ulici Jungmannova 107, Hronov na dobu určitou do 28.02.2019 za nájemné 39 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 2, Zdrželo se: 0

12/3/24/1 - odepsání pohledávek na poplatku za komunální odpad za rok 2013 v celkové výši 19.670 Kč, za rok 2014 v celkové výši 2.300 Kč, za rok 2015 v celkové výši 7.010 Kč a za rok 2016 v celkové výši 24.500 Kč.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města doporučuje:
13/3/241/1 - zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku, případně části pozemku p. p. č. 1648/1 o výměře 1259 m2 v k. ú. Hronov. Minimální cena prodeje je 25 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města pověřuje:
14/3/14/1 - paní Ivu Turkovou, referentku pro odpady, k podpisu Smluv o zapojení podnikatelů do Systému města na třídění separovaného odpadu na straně obstaravatele.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města stanovuje:
15/3/18/1 - platy ředitelů příspěvkových organizací od 1.1.2019.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0 
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 04. 02. 2019