živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 3/2016

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronov, které se uskutečnilo dne 17.02.2016

Rada města schvaluje:
1/3/000 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou – 5 pro, 1 se zdržel
2/3/20/1 - připojení se města Hronova k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10. 3. 2016.
                Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
3/3/22/1 - poskytnutí dotace Královéhradeckému kraji, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546, ve výši Kč 23.662,00, která je určena na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou, linka 640116, v období 13.12.2015 – 10.12.2016.
                Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
4/3/22/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hronov na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Královéhradeckým krajem, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546, a Městem Hronov, se sídlem nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680.
                Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

5/3/25/1 - umístění sídla HC Wikov Hronov, o.s., IČ 465 22 751, na adrese Palackého 1000, 549 31 Hronov.
                 Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

6/3/26/1 - výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo (zadavatel č. 3 město Hronov) na zpracovatele projektové dokumentace vč. autorského dozoru pro veřejnou zakázku zadanou jako zakázka malého rozsahu stavební akce „II/303 Velké Poříčí – Hronov“. Výzva k podání nabídek, zadávací dokumentace a návrh smlouvy o dílo přílohou.
                Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
7/3/27/1 - poskytnutí dotace ve výši Kč 5.000,00 Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec, Žižkova 365, 549 41 Červený Kostelec, IČ 00188557, která je určena účelově na vydání sborníku Rodným krajem v roce 2016.
                Hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0
 
8/3/27/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 03/2016 s Městským kulturním střediskem Červený Kostelec, Žižkova 365, 549 41 Červený Kostelec, IČ 00188557, dle přílohy.
                Hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0
 
9/3/27/3 - poskytnutí dotace ve výši Kč 6.000,00 spolku AUTOMOTOKLUB – BESIP DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ NÁCHOD, 1. Máje 16, Běloves, 547 01 Náchod, IČ 71167471, která je určena účelově na činnost v oblasti prevence bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dopravní výchovu dětí, v roce 2016.
                 Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

10/3/27/4 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 04/2016 se spolkem AUTOMOTOKLUB – BESIP DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ NÁCHOD, 1. Máje 16, Běloves, 547 01 Náchod, IČ 71167471.
                  Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
11/3/27/5 - poskytnutí dotace ve výši Kč 5.000,00 Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Náchod, Pražská 1759, 547 01  Náchod, IČ 00426202, která je určena účelově na činnost v roce 2016.
                  Hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0
 
12/3/27/6 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 05/2016 s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Náchod, Pražská 1759, 547 01 Náchod, IČ 00426202.
                  Hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0
 
13/3/28/1 - výsledek hodnocení a přidělení veřejné zakázky ,,Intenzifikace stávajícího septiku – Mateřská škola Velký Dřevíč, č.p.20, Základní škola Velký Dřevíč, č.p.82, hasičská zbrojnice Velký Dřevíč, č.p.1“ zadané výzvou zadavatele k podání nabídky ze dne 22.1.2016 uchazeči Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IČ 15053695, za nabídkovou cenu Kč 889 137,48 bez DPH (Kč 1 075 856,35 vč. DPH). Smlouva o dílo přílohou.
                   Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
14/3/29/1- výjimku ze Směrnice č. 01/2012 týkající se zadávání zakázek malého rozsahu a to na konkrétní akci: „Projektová dokumentace interiéry – Městský úřad Hronov“.
                  Hlasování: Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 0 
 
15/3/30/1 - výjimku ze Směrnice č. 01/2012 týkající se zadávání zakázek malého rozsahu a to na konkrétní akci: „PD stavební úpravy objektu č.p. 49, ul. Dvorská Hronov“.
                  Hlasování: Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 0
 
16/3/36/2 - prodej služebního nákladního automobilu LUBLIN 3302, výrobce DAEWOO MOTOR POLSKA, za cenu ve výši Kč 25 000,- vč. DPH.
                   Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
17/3/37/1 - částečnou úhradu finančních nákladů za podlahové krytiny a sádrokarton v NP vinárny Radnice v Hronově ve výši Kč 10 000,- p. Štěpánu Matyskovi, bytem Elišky Krásnohorské 956, Hronov. 
                  Hlasování: Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 0
 
18/3/38/1 - vyřazení dvou nabídek ze zadávacího řízení veřejné zakázky: „Rekonstrukce elektroinstalace, Husova čp. 367, Hronov“: - nabídka č. 2: TL souhvězdí LED s.r.o., Dolní Poříčí 33, 386 01 Horní Poříčí, IČ: 24226505, DIČ: 24226505 - nabídka č. 5: ATICO MONEO a.s., Na koupaliště 10, 103 00 Praha 10 Benice, IČ:28257162, DIČ:CZ28257162 
                 Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
19/3/38/2 - výsledek hodnocení a pořadí nabídek veřejné zakázky: „Rekonstrukce elektroinstalace Husova čp. 367, Hronov“
                  Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
20/3/38/3 - přidělení veřejné zakázky akce s názvem: „Rekonstrukce elektroinstalace Husova čp. 367, Hronov“ uchazeči Petr Moravec, Val 16, 518 01 Dobruška, IČ: 16770811, DIČ: CZ7205083259, za nabídkovou cenu Kč 209 151,- vč. 15% DPH. 
                  Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
21/3/39/1 - umístění sídla TJ Hronov, IČ 00528064, na adrese Palackého 1000, 549 31 Hronov.
                  Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
22/3/40/1 - výsledek hodnocení a pořadí nabídek veřejné zakázky „Demolice objektů na parcele p. č. 97 a 98, k. ú. Hronov“ zadané jako zakázka malého rozsahu výzvou zadavatele ze dne 3.2.2016
                  Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
23/3/40/2 - vyloučení uchazečů pořadové číslo: 4/ Zdeněk Klíma – těžká mechanizace, Suchý Důl 118, PSČ 549 62, IČ 11054522 8/ Václav Kohl, Suchý Důl 35, PSČ 549 62, IČ 71859624 9/ ALPRIM CZ s.r.o., Velké Poříčí 597, PSČ 549 32, IČ 28811470, z účasti v zadávacím řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky „Demolice objektů na parcele p. č. 97 a 98, k. ú. Hronov“ z důvodu nesplnění zadávacích podmínek
                  Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
24/3/40/3 - přidělení veřejné zakázky „Demolice objektů na parcele p. č. 97 a 98, k. ú. Hronov“, zadané jako zakázka malého rozsahu výzvou zadavatele ze dne 3.2.2016, uchazeči Milan Bouz, Skrétova 1136/50, 301 00 Plzeň, IČ 48626252, za nabídkovou cenu Kč 381 805,00 (není plátce DPH).
                 Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
25/3/40/1 - podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci programu Prevence kriminality 2016 vyhlášeným Ministerstvem vnitra v souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ na projekt „Hronov – Městský kamerový dohlížecí systém I“.
                 Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
Rada města revokuje:
26/3/21/1 - bod č. 12/1/17/1 z usnesení č. 1/2016 ze dne 20. 1. 2016.
                  Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

27/3/36/1 - ve svém usnesení č. 25/2015 ze dne 21. prosince 2015, bod č. 20/25/339/1.
                  Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města stanovuje:
28/3/34/1 - celkový počet zaměstnanců MěÚ v Hronově k 1. 3. 2016 na 52.
                  Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města jmenuje:
29/3/26/2 - člena a náhradníka komise pro otevírání obálek a posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek za město Hronov:
                  Člen: Mgr. Josef Thér
                  Náhradník: Ing. Lenka Vítová
                  Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města přiděluje:
30/3/29/2 - akci „Projektová dokumentace interiéry – Městský úřad Hronov“ ATELIERu TSUNAMI s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod, IČ: 48151122, za nabídkovou cenu Kč 220 220,- vč. DPH (Kč 182 000 bez DPH). 
                  Hlasování: Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 0

31/3/30/2 - akci „PD stavební úpravy objektu č.p. 49, ul. Dvorská Hronov“ atelieru INS spol. s.r.o., Parkány 413, 547 01 Náchod, IČ: 60109971, za nabídkovou cenu Kč 248 050,- vč. DPH (Kč 205 000,- bez DPH).
                   Hlasování: Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 0

Rada města bere na vědomí:
32/3/32/1 - kontrolu plnění usnesení č. 24, 25/2015.
                  Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
33/3/33/1 - kontrolu plnění usnesení č.1/2016
                  Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
34/3/35/1 - informace o možnosti provozování Autokempu ve Velkém Dřevíči. 
                 Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
Rada města doporučuje:
35/3/27/7 - zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši Kč 230.000,00 Regionálnímu muzeu v Náchodě, Masarykovo náměstí 1, 547 01  Náchod, IČ 00084930, která je určena účelově na zajištění provozu Rodného domku Aloise Jiráska a Jiráskova muzea v Hronově v roce 2016. 
                  Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
36/3/27/8 - zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 02/2016 s Regionálním muzeem v Náchodě, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod, IČ 00084930.
                  Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
37/3/31/1 – zastupitelstvu ke schválení uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-2007647/1 – Velký Dřevíč – zemní přípojka kNN pro p. č. 904, Šimková“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný).
                   Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města ukládá:
38/3/24/1 - OM, aby projednal s nájemcem možnost výměny dveří a výloh při zachování současné výše nájmu.
                   Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

39/3/30/3 – vedoucí úřadu připravit návrh změny směrnice MěÚ č. 01/2012. 
                   Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 24. 02. 2016