živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 3/2010

z  jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 8. února  2010
od 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Rada města schvaluje:
1/3 – ověřovatele zápisu Mgr. Petra Málka – 4 pro, 1 se zdržel
2/3 - zvýšení nájemného pro rok 2010 u nebytových prostor dle přiloženého seznamu o inflační koeficient ve výši 1,00 % - 5 pro
3/3 - rozšíření kapacity příspěvkové organizace Domov odpočinku ve stáří „Justynka“ o 14 míst na celkový počet 67 míst s účinností od 1. 3. 2010 -  5 pro
4/3 - ČSOB, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, pobočka Náchod, Karlovo náměstí 84, PSČ 547 01, jako poskytovatele úvěru na financování akce „Přístavba a stavební úpravy čp. 209 a čp. 212 Komenského nám., Hronov“, při použití pohyblivé sazby s přechodnou fixací, která se skládá z referenční úrokové sazby PRIBOR  1-měsíční + marže v pevné výši 1,3 % p.a. - 5 pro   

Rada města bere na vědomí:
5/3 - Zprávu o stavu veřejného pořádku v územní působnosti OOP ČR za rok 2009 – 5 pro
6/3 - námitku ing. Járy proti zápisu z RM 25.1.2010 – 5 pro
7/3 - přehled dlužníků města k 31.12.2009 – 5 pro
8/3 - informace starostky – jednání ohledně akcí kanalizace ve Zbečníku a zateplení budov v majetku města – 5 pro

Rada města ukládá:
9/3 -  OM projednat s p. Matyskou nový návrh na provozní dobu letní zahrádky vedle Radnice (pátek a sobota do 23.00 hod., při akcích města – např. JH dle potřeby) – 5 pro

Rada města revokuje:
10/3 - bod č. 2/2 z usnesení č. 2/2010 ze dne 25. ledna 2010 – 5 pro 


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 12. 02. 2010