živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 28/2014

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 22. prosince 2014

Rada města schvaluje:
1/28 – ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théra – 6 pro, 1 se zdržel
2/28 - přijetí věcných darů Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov od firmy Kimberly-Clark, s.r.o., Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9, IČ 634 68 816, a to 1 ks kávovar Tchibo a 1 ks minivěž Pioneer – 7 pro
3/28 - na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/2014, bod 26/9, ze dne 10.12.2014, snížení příspěvku na provoz  na rok 2014 Domu dětí a mládeže Domino Hronov o Kč 87.000,00 s tím, že tato částka bude použita na realizaci odhlučnění klubu Amígo v č. p. 8 na Komenského náměstí, Hronov – 7 pro
4/28 - na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/2014, bod 26/9, ze dne 10.12.2014, snížení příspěvku na provoz  na rok 2014 Domovu odpočinku ve stáří Justynka Hronov o Kč 1.100.000,00 s tím, že tato částka bude použita na financování projektu „Zateplení objektu DO Justynka, Hronov“ – 7 pro
5/28 - uzavření Dodatku č. 1 SOD č. 1008/2014 „Sanace lávky přes Metuji, U splavu, Hronov ev. č. 15d-1 2. etapa oprava mostovky“ s firmou A&C RENTAL s. r. o., Náměstí 336, Velké Poříčí 549 32, IČO 28859405, kterým se navyšuje cena díla o Kč 49.676,-- (celková cena včetně DPH Kč 216.890,--), pozastávka části fakturované ceny (Kč 20.000,--) a termín předání díla do 30. 6. 2014 – 7 pro
6/28 - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 15/14 o nájmu pozemku VS 6408001514 mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234 (pronajímatel) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 (nájemce). Předmětem dodatku ke smlouvě je úprava předmětu nájmu a nájemní ceny na Kč 2 320,-/rok bez DPH – 7 pro
7/28 - výpověď nájemní Smlouvy č. 15/14 o nájmu pozemku VS 6408001514 mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234 (pronajímatel) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 (nájemce) – 7 pro
8/28 - výpověď Nájemní smlouvy mezi České dráhy, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha, IČ: 70994226 a Městem Hronov, Náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 týkající se nájmu pozemku č. 1705/21 v k. ú. Hronov – 7 pro

Rada města ukládá:
9/28 - finančnímu odboru zapracovat snížení příspěvku Domu dětí a mládeže Domino Hronov o Kč 87.000,00 do rozpočtového opatření č. 8/2014 – 7 pro
10/28 - finančnímu odboru zapracovat snížení příspěvku Domovu odpočinku ve stáří Justynka Hronov o Kč 1.100.000,00 do rozpočtového opatření č. 8/2014 – 7 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 12. 01. 2015