živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 27/2011

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 
z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 21. prosince 2011

Rada města schvaluje:
1/27 – ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théru – 6 pro, 1 se zdržel
2/27 - uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 14. 12. 2009 na byt č. 7, 3+1, byt se sníženou kvalitou o velikosti 70,84 m2 (plocha pro nájem 64,34 m2), v ulici Riegrova 596, Hronov na dobu určitou do 30. 6. 2012 – 7 pro
3/27 - uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 12. 7. 2011 na byt č. 4, 1+1, byt se sníženou kvalitou o velikosti 35,44 m2 (plocha pro nájem 31,94 m2), v Riegrově ulici čp. 596, Hronov do 31. 12. 2012 – 7 pro
4/27 - uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 8. 2011 na byt č. 13, 1+1, byt se sníženou kvalitou, o celkové výměře 61,59 m2 (plocha pro nájem 50,74 m2), v ulici Jungmannova 107, Hronov do 31. 3. 2012 – 7 pro
5/27 - uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitosti č. 15/OM/11 s Wikov MGI a.s., Zbečník 356, 549 31 Hronov, IČ 26491826, smlouva je přílohou – 6 pro, 1 se zdržel
6/27 - uzavření dodatku č.1/2011 ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu (pro čp. 500) č. sml. 110050000319 mezi Východočeskou plynárenskou, a.s., Pražská třída 702, 500 04 Hradec Králové a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov (dodatek č.1/2011 přílohou) – 7 pro
7/27 - uzavření dodatku č. 12/OM/11 k nájemní smlouvě na část pozemku p.p.č. 399/1 o výměře 40 m2 pod garáží nebo k stání auta v k.ú. Hronov, dodatek smlouvy je přílohou – 7 pro
8/27 - přijetí darů jednotlivými příspěvkovými organizacemi města dle přílohy – 7 pro

Rada města neschvaluje:
9/27 - žádost ohledně výměny bytu č. 13, Riegrova ulice čp. 596 za byt č. 5, v ulici Nerudova čp. 314, Hronov – 7 pro
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
10/27 - záměr prodeje části pozemku p.p.č. 202 o výměře cca 57  m2  v k.ú. Malá Čermná ke způsobu využití – zahrada – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
11/27 – informace o vloupání do MŠ Hronov a uctění památky zemřelého Václava Havla – 7 pro


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 23. 12. 2011