živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 26/2013

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 18. prosince 2013

Rada města schvaluje:
1/26 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou – 6 pro, 1 se zdržel
2/26 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 301, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové velikosti 70,80 m2 (plocha pro nájem 68,23 m2) v  DPS Kalinův dům, Na Drahách 924, Hronov za nájemné Kč 25,00/m2/měs., na dobu neurčitou od 1. 1. 2014 – 7 pro
3/26 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 13. 12. 2012 na byt č. 15, 1+2, byt se standardním vybavením o celkové výměře 66,74 m2 (stejná plocha pro nájem), v Riegrově ulici čp.  458, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2014, s věcně usměrňovaným nájemným Kč 29,24/m2/měs. – 7 pro
4/26 - úlevu na nájemném pro byt č. 107, v domě Na Drahách 924, Hronov, ve výši 800,- Kč měsíčně po dobu topného období, nebo než bude učiněna náprava technického stavu vytápění bytu – 6 pro, 1 proti
5/26 - uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 30. 7. 2012 na byt č. 2, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 52,69 m2, (plocha pro nájem 47,40 m2), v ulici Nerudova čp. 314, Hronov, na dobu určitou do 31. 3. 2014, s nájemným Kč 49,50-/m2/měs. – 7 pro
6/26 - uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 3. 5. 2012 byt č. 2, 1+0, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 41,73 m2 (plocha pro nájem je 31,37 m2), v Jungmannově ulici čp. 107, Hronov do 31. 3. 2014, s nájemným Kč 39,--/m2/měs. – 7 pro
7/26 - záměr nájmu části pozemku p. č. 254 v k.ú. Hronov o výměře 33 m2 za cenu nájmu ve výši Kč 198,-- Kč/rok z důvodu zřízení příjezdu k nemovitosti č. p. 258 – 7 pro
8/26 - uzavření Dodatku č. 1 ke SOD č. 08/2013/OM/Vít01 se zhotovitelem MOVIS Hronov, s.r.o. náměstí Čs. armády 1, 549 31 Hronov, IČ 25983181 na stavbu „Evakuační výtah v DO Justynka“, který se týká změny rozsahu prací dle změnového listu č.1, 2, 3 a 4. Celková cena díla činí Kč 3 122 535,-- bez DPH (Kč 3 590 915,--vč. DPH). Dodatek přílohou – 7 pro
9/26 - uzavření Dodatku č. 2 ke SOD č. 06/2013/OM/Vít s dodavatelskou firmou Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány 29, 550 01 Broumov, IČ 46504303 na stavbu „Instalace OZE a zateplení objektu ZŠ Velký Dřevíč“, který se týká změny rozsahu prací dle změnového listu č.1. Celková cena díla činí Kč 4 734 523,70 bez DPH (Kč 5 728 773,75 vč. DPH). Dodatek přílohou – 7 pro
10/26 - přijetí věcného daru Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov a to invalidního vozíku a televizoru Samsung včetně ovladače – 7 pro
11/26 - přijetí finančního daru Domem dětí a mládeže Domino Hronov ve výši Kč 5.000,00 od firmy Saar Gummi Czech, s.r.o., Stolín 105, 549 41 Červený Kostelec, IČ 25931857 – 7 pro
12/26 - poskytnutí finančního příspěvku zařízení NONA ZŠ speciální NONA, o.p.s., Nové Město nad Metují ve výši Kč 6.000,-- na dopravu žáků do školy – 7 pro
13/26 - Domu dětí a mládeže Domino Hronov na financování mezd externistům pro měsíc prosinec 2013 použití finančních prostředků, které jsou tvořeny úplatami za kroužky, a to ve výši Kč 20.000,00 – 7 pro
14/26 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 5.000,-- Sboru Církve adventistů sedmého dne Hronov, Padolí 198, Hronov, IČO 26521466, zastoupený panem Petrem Adame, na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Týden manželství“, která se uskutečnila ve spolupráci s městem v únoru 2013 – 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
15/26 - uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Smlouva řeší odkoupení části pozemku č. 754 v k. ú. Velký Dřevíč za cenu Kč 1 500,-/m2. Smlouva přílohou – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
16/26 - informaci o objednávce PD na rekonstrukci hudebního sálu pro ZUŠ – 7 pro

 

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 20. 12. 2013