živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 25/2015

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 21.12.2015

Rada města schvaluje:
1/25/000 – ověřovatele zápisu pana Libora Lelka – 6 pro, 1 se zdržel
2/25/326/1 - jako dodavatele výroby a tisku Hronovských listů „U nás“ pro rok 2016 GZH, s.r.o., Nová cesta 1550/17, 140 00 Praha 4, IČ 25132237, dle cenové nabídky ze dne 21. 9. 2015 č. 152 867, 1-1.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
3/25/327/1 - uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 7. 7. 2014, na byt č. 14, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové rozloze 52,72 m2 (plocha pro nájem je 42,22 m2), v ulici Riegrova čp. 596, Hronov, na dobu určitou do 31.12. 2016, s nájemným Kč 39,-/m2/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
4/25/328/1 - uzavření dodatku č. 3 k NS ze dne 9. 2. 2015 na byt č. 6, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 55,80 m2 (plocha pro nájem je 52,80 m2), s nájemným Kč 50,-/m2/měs. v ulici Riegrova 596, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2016.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
5/25/329/1 - smlouvu o nájmu nebytových prostor č. NP/13/01 uzavřenou mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČ 71196994, a paní Ivanou Šimkovou.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
6/25/329/2 - smlouvu o nájmu nebytových prostor č. NP/13/01 uzavřenou mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČ 71196994, a paní Pavlínou Thérovou.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
7/25/329/3 - smlouvu o nájmu nebytových prostor č. NP/13/01 uzavřenou mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČ 71196994, a paní Radmilou Vítkovou.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
8/25/329/4 - smlouvu o nájmu nebytových prostor č. NP/13/01 uzavřenou mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČ 71196994, a paní Milenou Zimovou.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
9/25/329/5 - smlouvu o nájmu nebytových prostor č. NP/13/01 uzavřenou mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČ 71196994, a paní Michaelou Ječmínkovou.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
10/25/329/6 - smlouvu o nájmu nebytových prostor č. NP/13/01 uzavřenou mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČ 71196994, a paní Jitkou Podstavcovou.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
11/25/330/1 - uzavření Smlouvy o dílo č. zhotovitele 1385, č. objednatele 05/15/OM/2015, na servis a opravy zdvihacích zařízení v domě Na Drahách čp 924, Hronov s fi. MSV výtahy a.s., Librantická 95, 500 03 Hradec Králové, IČ 27213331, DIČ: CZ27213331, s účinností od 1. 3. 2016.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
12/25/331/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 207, počet místností 1+0, byt se standardním vybavením, o velikosti 39,95 m2, (plocha pro nájem 36,05 m2), ve 2. podlaží v DPS Kalinův dům, Na Drahách 924, Hronov, za nájemné Kč 25,00/m2/měs., na dobu neurčitou od 1. 1. 2016.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
13/25/332/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10, 1+0, byt se standardním vybavením, o velikosti 33,60 m2, (plocha pro nájem 32,00 m2), ve 2 podlaží v DPS Hedvábnice, Hostovského 36, Hronov, za nájemné Kč 25,00/m2/měs., od 1. 1. 2016 na dobu určitou do 31. 12. 2016.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
14/25/333/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 304, počet místností 1+0, byt se standardním vybavením, o celkové velikosti 37,09 m2, (plocha pro nájem 34,62 m2), ve 3. podlaží v DPS Kalinův dům, Na Drahách 924, Hronov, za nájemné Kč 25,00/m2/měs., na dobu neurčitou od 1. 1. 2016.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
15/25/334/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 105, počet místností 1+0, byt se standardním vybavením, o celkové velikosti 49,92 m2, (plocha pro nájem 40,94 m2), v přízemí domu DPS Kalinův dům, Na Drahách 924, Hronov, za nájemné Kč 25,00/m2/měs., na dobu neurčitou od 1. 1. 2016.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
16/25/335/1 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hronova v roce 2016 dle přílohy.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
17/25/336/1 - aby Společenský klub POHODA, IČ 01312197, měl zapsané sídlo na adrese nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 2, Zdržel se: 0
 
18/25/337/1 - uzavření smlouvy o nájmu reklamní plochy č. p. 1000 – zimní stadion s firmou Wikov MGI, se sídlem City Tower, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 78, IČ: 26491826.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
19/25/338/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 21. 7. 2015 na byt č. 10, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové rozloze 62,10 m2, (plocha pro nájem je 51,95 m2), v ulici Jungmannova čp. 107, Hronov na dobu určitou do 30. 6. 2016, za nájemné Kč 39,-/m2/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
20/25/339/1 - prodej služebního nákladního automobilu LUBLIN 3302, výrobce DAEWOO MOTOR POLSKA, za minimální cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši Kč 31 600,- vč. DPH.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
21/25/340/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7, 3+1, byt se standardním vybavením o rozloze 74,60 m2, (plocha pro nájem je 71,60 m2), ve 3. podlaží domu Žabokrky 62, Hronov. 
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
22/25/341/1 - pořadí nabídek ve výběrovém řízení na udržovací práce na vodní nádrži na vodním toku Rokytník v tomto pořadí:
1. MOVIS Hronov, s.r.o., nám. Čs. armády 1, 549 31 Hronov, IČ: 25983181 s nabídkovou cenou Kč 465 248,- s DPH (Kč 384 502,- bez DPH)
2. MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25968807 s nabídkovou cenou Kč 524 512,50 s DPH (Kč 433 481,40 bez DPH)
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
23/25/341/2 - jako dodavatele akce „Udržovací práce na vodní nádrži na vodním toku Rokytník“ firmu MOVIS Hronov, s.r.o., nám. Čs. armády 1, 549 31 Hronov, IČ: 25983181 za nabídkovou cenu Kč 465 248,- s DPH (Kč 384 502,- bez DPH)
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
24/25/342/1 - vyplacení mimořádné odměny za rok 2015 paní Věře Křičkové, ředitelce Mateřské školy Velký Dřevíč.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
25/25/342/2 - vyplacení mimořádné odměny za rok 2015 Mgr. Ivě Doudové, ředitelce Mateřské školy Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
26/25/342/3 - vyplacení mimořádné odměny za rok 2015 paní Marcele Kollertové, ředitelce Kulturního a informačního střediska Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
27/25/342/4 - vyplacení mimořádné odměny za rok 2015 Ing. Jitce Ansorgové, ředitelce DO Justynka Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
28/25/342/5 - vyplacení mimořádné odměny za rok 2015 Bc. Josefu Vlachovi, řediteli Základní umělecké školy Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
29/25/342/6 - vyplacení mimořádné odměny za rok 2015 Mgr. Jaroslavu Škopovi, řediteli DDM Domino Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
30/25/342/7 - vyplacení mimořádné odměny za rok 2015 Mgr. Věře Řehůřkové, ředitelce Základní školy a Mateřské školy Hronov.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1
 
31/25/342/8 - vyplacení mimořádné odměny za rok 2015 Mgr. Aleně Bartoňové, ředitelce Základní školy Hronov - Velký Dřevíč.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2
 
32/25/343/1 - uzavření Dodatku č.1 ke SOD č. 06/2015/OM/Vít se zhotovitelem Ing. Lukáš Polej, Nám. Čs. armády 979, 549 31 Hronov, IČ 63186845 na projekční práce „Stavební úpravy tělocvičny ZŠ a MŠ Hronov, nová tribuna“, který se týká dohody o rozšíření předmětu díla, o úpravě platebních podmínek a termínů plnění díla. Dodatek č. 1 přílohou.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
33/25/345/1 - výsledek hodnocení a přidělení veřejné zakázky "Technicko – ekonomická studie odkanalizování v místních částech města Hronova – Velký Dřevíč, Rokytník, Žabokrky a Malá Čermná" zadané výzvou zadavatele k podání nabídky ze dne 4.12.2015 uchazeči Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5, IČ 47116901 za nabídkovou cenu Kč 55 000,-- bez DPH (Kč 66 550,-- vč. DPH)
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
34/25/346/1 - úhradu finančních nákladů ve výši Kč 40000,-- panu Štěpánovi Matyskovi, jako zůstatkovou hodnotu realizované dřevěné podlahy a květinového záhonu v letní zahrádce na pozemku p. č. 94/1 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0
 
Rada města jmenuje:
35/25/347/1 - od 1.2.2016 do funkce vedoucího odboru Sportovní a rekreační zařízení Městského úřadu v Hronově pana Davida Pavlíčka.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
Rada města bere na vědomí:
36/25/344/1 - kontrolu plnění usnesení č. 22, 23/2015.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

37/25/000 – informace z pracovní skupiny „školství ve Velkém Dřevíči“
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
Rada města doporučuje:
38/25/340/2 - ZM ke schválení uzavření smlouvy budoucí kupní na byt č. 7, 3+1, byt se standardním vybavením o rozloze 74,60 m2, (plocha pro nájem je 71,60 m2), ve 3. podlaží domu Žabokrky 62, Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 08. 01. 2016