živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 25/2014

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, která se uskutečnila dne 12. listopadu 2014

Rada města schvaluje:
1/25 – ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théra – 6 pro, 1 se zdržel           
2/25 - výsledek hodnocení a pořadí nabídek veřejné zakázky „Revitalizace sídelní zeleně města Hronov“ zadané jako zakázka na služby v rámci otevřeného nadlimitního řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem VZ 493442 dne 10.9.2014 – 7 pro
3/25 - přidělení veřejné zakázky „Revitalizace sídelní zeleně města Hronov“, zadané jako zakázka na služby v rámci otevřeného nadlimitního řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem VZ 493442 dne 10.9.2014, uchazeči Gardenline s.r.o., Šeříkova 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ 27263827 za nabídkovou cenu Kč 5 792 433,35 bez DPH (Kč 7 008 844,35 vč. DPH) – 7 pro
4/25 - přijetí dotace na projekt „Vybudování dětského hřiště v přírodním stylu ve městě Hronov (místní část Velký Dřevíč)“, reg. č. IS SFZP 14174717 ve výši Kč 1 503 999,90 – 7 pro
5/25 - přijetí dotace na projekt „Vybudování dětského hřiště v přírodním stylu ve městě Hronov (místní část Zbečník)“, reg. č. IS SFZP 14177577 ve výši Kč 1 357 374,60 – 7 pro
6/25 - schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, číslo smlouvy 14JPO03-0043, mezi Královéhradeckým krajem, se sídlem Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245, IČ 70889546 a Městem Hronov, se sídlem Hronov, nám. Čs. armády 5, IČ 00272680, dle přílohy – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
7/25 - vydání osvědčení o nastoupení člena zastupitelstva města Mgr. Věře Bartošové, náhradníkovi za MUDr. Petra Miholu – 7 pro
8/25 – informace o termínu pracovního zasedání zastupitelstva a řádného jednání rady

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 19. 11. 2014