živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 25/2013

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, která se uskutečnila dne 4. prosince 2013

Rada města schvaluje:
1/25
– ověřovatele zápisu pana Antonína Hurdálka – 6 pro, 1 se zdržel
2/25 - uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 3. 12. 2012 na byt č. 7, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 33,30 m2 (plocha pro nájem je 32,30 m2), v Riegrově ulici č. p. 458, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2014, s nájemným Kč 50,56/m2/měs. – 7 pro
3/25 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 17. 9. 2013 na byt č. 2, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 52,80 m2 (plocha pro nájem je 48,49 m2), v Divadelní ulici č. p. 512, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2014, s nájemným Kč 49,50/m2/měs. – 7 pro
4/25 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 6. 5. 2013 na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 50,80 m2, (plocha pro nájem 46,33 m2), v Nerudově ulici čp. 314, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2014, za nájemné Kč 49,50/m2/měs. – 7 pro
5/25 - uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 25. 9. 2012 na byt č. 8, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 70,73 m2, (plocha pro nájem je 61,23 m2), v Riegrově ulici čp. 596, Hronov na dobu určitou do 31. 3. 2014 s nájemným Kč 39,--/m2/měs. – 7 pro
6/25 - uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 15. 11. 2011 na byt č. 13, 1+2, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 87,32 m2 (plocha pro  nájem je 71,32 m2), v Riegrově ulici čp. 596, Hronov na dobu určitou do 31. 3. 2014, za nájemné Kč 49,50/m2/měs. – 7 pro
7/25 - ukončení nájemní smlouvy na byt č. 7, 1+1, byt se standardním vybavením, o celkové výměře 50,85 m2, (48,37 m2 plocha pro nájem), v ulici Divadelní čp. 512, Hronov k 30. 11. 2013 – 7 pro
8/25 - uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 20. 2. 2013 na byt č. 1, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové rozloze 54,10 m2 (plocha pro nájem je 46,15 m2), v Husově ulici čp. 367, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2014, za nájemné Kč 39,-/m2/měs. – 7 pro
9/25 - uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 16. 2. 2011 na byt č. 6, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 61,72 m2 (plocha pro nájem je 55,61 m2), v Nerudově ulici čp. 402, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2014, za nájemné Kč 49,50/m2/měs. – 7 pro
10/25 - uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 30. 8. 2011 na byt č. 13, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 61,59 m2, (plocha pro nájem je 50,74 m2), v Jungmannově ulici čp. 107, Hronov na dobu určitou do 31. 3. 2014 s nájemným Kč 39,--/m2/měs. – 7 pro
11/25 - uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 3. 12. 2012 na byt č. 6, 1+1, byt se sníženou kvalitou o velikosti 68,32 m2, (plocha pro nájem 56,92 m2), v ulici Jungmannova čp. 107, Hronov, s nájemným Kč 39,--/m2/měs., na dobu určitou do 31. 3. 2014 – 7 pro
12/25 - prodej demontovaných dveří z DO Justynka za ceny včetně 21 % DPH: Dveře šíře 60 cm – 90 cm, výška 197,5 cm, za cenu Kč 750,--/1 ks,  Dveře šíře 110 cm, výška 197,5 cm, za cenu Kč 1200,--/1 ks  - 7 pro
13/25 - uzavření Dodatku č.1 ke SOD č. 10/2013/OM/Vít s dodavatelskou firmou Svoboda – dopravní a inženýrské stavby a.s., Školní 201, 549 81 Meziměstí, IČ 28796578 na stavbu „Oprava lesních cest v majetku města Hronova“, kterým se mění odstavec 3.1 smlouvy lhůta provedení díla do 30.6.2014. Ostatní ujednání SOD zůstávají v platnosti – 7 pro
14/25 - finanční dary pro členy JSDH Hronov – 7 pro
15/25 - uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), číslo smlouvy 13¬_SOP_01_4120963487 mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ: 24729035 jako provozovatelem distribuční soustavy a Městem Hronov, Náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako zákazníkem. Smlouva se týká úpravy odběru elektřiny pro veřejné osvětlení ve Zbečníku – 7 pro
16/25 - uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), číslo smlouvy 13¬_SOP_01_4120963483 mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ: 24729035 jako provozovatelem distribuční soustavy a Městem Hronov, Náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako zákazníkem týkající se úpravy odběru elektřiny v budově č. p. 8 na Komenského náměstí v Hronově – 7 pro
17/25 - vyplacení mimořádných odměn za rok 2013 ředitelům a ředitelkám příspěvkových organizací města Hronova – 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
18/25
- záměr prodeje pozemku p.č. 1150/6 o výměře 86 m2 v  k. ú. Žabokrky – 6 pro, 1 proti

Rada města bere na vědomí:
19/25
- vyhlášení veřejného výběru na byt č. 7,  1+1, byt se standardním vybavením, o celkové výměře 50,85 m2, (48,37 m2 plocha pro nájem), v ulici Divadelní čp. 512, Hronov za nájemné Kč 50,-/m2/měs. – 7 pro
20/25 - zprávu o výsledku zkoušek asfaltobetonu na stavbě „Oprava lesních cest v majetku města Hronova“ – 7 pro
21/25 – kontrolu plnění usnesení RM č. 21, 22/2013 – 7 pro

Rada města ukládá:
22/25
- starostce jednat s paní Ditou Pražákovou ohledně ceny za část pozemku č. 754 v k. ú. Velký Dřevíč, který město potřebuje k plánované rekonstrukci mostu u MŠ ve Velkém Dřevíči – 7 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 13. 12. 2013