živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 25/2011

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 7. prosince 2011

Rada města schvaluje:
1/25 – ověřovatele zápis Ing. Jaroslava Víta – 5 pro, 1 se zdržel
2/25 - uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitosti  č. UZSVM/HNA/2788/2009-HNAM  na pozemek p.p.č. 139/1 o výměře 2294 m2  v k.ú. Velký Dřevíč s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111 (dodatek přílohou zápisu) – 5 pro, 1 proti
3/25 - uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 10. 6. 2011 na byt č. 14, 3+1, byt se standardním vybavením, o velikosti 60,22 m2, v ulici Riegrova 458, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2012 – 6 pro
4/25 - uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 16. 11. 2011 na byt č. 12,  1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové rozloze 48,72 m2, v Riegrově ulici čp. 596, Hronov, kterým se prodlužuje doba nájmu do 31. 3. 2012 – 5 pro, 1 proti
5/25 - prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, byt 2+1 se sníženou kvalitou, o velikosti 70,01 m2,  za  nájemné Kč 39,-- /m2/měs. v Malé Čermné čp. 9, na dobu určitou od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013 – 6 pro
6/25 - nájemní smlouvu na pronájem části vývěsní skříňky umístěné na pozemku p.č 1116/3 k. ú. Hronov v Divadelní ulici v Hronově dle přílohy – 6 pro
7/25 - ukončení nájemní smlouvy na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 35,73 m2 (plocha pro nájem 34,73 m2) v Riegrově ulici čp. 458, Hronov, k 30. 11. 2011 – 6 pro
8/25 - žádost HC Wikov Hronov ohledně proplacení nákladů vzniklých v souvislosti s činností mládežnických družstev v roce 2011, a to ve výši Kč 39.265,-- – 5 pro, 1 se zdržel.
9/25 - přijetí daru Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov, a to peněžní dar Kč 5.000,00 dle darovací smlouvy z října 2011 určený na zlepšení prostředí klientů a zaměstnanců – 6 pro
10/25 – přijetí daru MŠ a ZŠ Hronov, okres Náchod, a to peněžní dar Kč 2.000,00 určený na zakoupení hraček na vánoční besídku mateřské školy ve Zbečníku – 6 pro
11/25 – návrh dramaturgického plánu KIS Hronov na rok 2012 dle přílohy – 6 pro

Body usnesení č. 12 – 17 a 19/26 nezveřejňujeme

18/25 - žádost ZŠ Velký Dřevíč použít vlastní zdroje ve výši Kč 30.820,-- k posílení mzdového fondu včetně povinných odvodů – 6 pro

Rada města neschvaluje:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
20/25 - záměr prodeje cca 1700 m2 pozemku p.p.č. 1084/5 v k.ú. Hronov za cenu prodeje Kč 500/m2 – 6 pro
21/25 - návrh rozpočtových opatření č. 05/2011 dle přílohy – 6 pro
22/25 - záměr vstupu do připravované Místní akční skupiny – 6 pro
23/25 - působnost Místní akční skupiny v katastrech Města Hronova – 6 pro

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit:
24/25- převod podílu o velikosti 1/28 pozemku p.p.č. 665/2  o celkové výměře 3533 m2  v k.ú. Velký Dřevíč a převod podílu o velikosti 1/28 pozemku p.p.č. 665/2 o celkové výměře 3533 m2 v k.ú. Velký Dřevíč, na základě darovací smlouvy, do majetku města Hronova, Čs. armády 5, 549 31 Hronov. Správní poplatek vkladu do katastru nemovitostí uhradí obdarovaný – 6 pro

Rada města bere na vědomí:
25/25 - vyhlášení veřejného výběru na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením   o velikosti 35,73 m2 (plocha pro nájem 34,73 m2), za základní nájemné Kč 45,--/m2/rok, v Riegrově  ulici  čp. 458, Hronov – 6 pro
26/25 – kontrolu plnění usnesení RM č. 20, 21, 22/2011 – 6 pro
27/25 – zápis z jednání sociální komise – 6 pro
28/25 – informace k havárii na MK k Málkovým – 6 pro
29/25 – termíny jednání rady a zastupitelstva v 1. pololetí roku 2012
              rada města – 11.1., 25.1., 8.2., 7.3., 21.3., 4.4., 2.5., 16.5., 30.5. a 27.6.2012,
              zastupitelstvo města – 22.2., 18.4. a 13.6.2012 – 6 pro

Rada města ukládá:
30/25 - starostce jednat s majitelkou ohledně snížení ceny za pozemek p.č. 61 o výměře  157 m2  v k.ú. Hronov – 6 pro
31/25 - starostce pozvat na jednání rady ředitelku KIS paní Marcelu Kollertovou a zástupce AFK Hronov – 6 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 15. 12. 2011