živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 24/2019

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 13. 11. 2019

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Rada města schvaluje:

1/24/000 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Bartošovou – 5 pro, 1 se zdržel

2/24/271/1 - uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2018695/VB/2“, název stavby: „Hronov, Seifertova – knn p. č. 1409/2“ mezi ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou CITRON GROUP ELEKTRO, s. r. o., Radvanice 45, 542 12 Radvanice v Čechách, IČ 26012138 (oprávněná) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinná).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
3/24/272/1 - přijetí finančního daru ve výši 5.000 Kč Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov, IČO 62726226, od MUDr. Hany Brandové.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
4/24/273/1 - poskytnutí dotace ve výši 4.395,00 Kč Aeroklubu Hronov, z. s., K Letišti 612, 549 32 Velké Poříčí, IČO 15046061, která je určena účelově na činnost v roce 2019.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
5/24/273/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 49/2019 s Aeroklubem Hronov, z. s., K Letišti 612, 549 32 Velké Poříčí, IČO 15046061.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
6/24/273/3 - poskytnutí dotace ve výši 16.000,00 Kč AFK Hronov, z.s., Padolí 188, 549 31 Hronov, IČO 69154287, která je určena účelově na činnost v roce 2019.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
7/24/273/4 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 50/2019 s AFK Hronov, z.s., Padolí 188, 549 31 Hronov, IČO 69154287.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
8/24/273/5 - poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je určena účelově na činnost v roce 2019.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
9/24/273/6 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 51/2019 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
10/24/273/7 - poskytnutí dotace ve výši 8.400,00 Kč Krasu Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444, která je určena účelově na činnost v roce 2019.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
11/24/273/8 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 52/2019 s Kraso Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
12/24/273/9 - poskytnutí dotace ve výši 7.000,00 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČO 15046451, která je určena účelově na činnost v roce 2019.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
13/24/273/10 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 53/2019 s Tělocvičnou jednotou Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČO 15046451.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
14/24/273/11 - poskytnutí dotace ve výši 7.500,00 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Rokytník, z.s., Rokytník 131, 549 31 Hronov, IČO 46503773, která je určena účelově na činnost v roce 2019.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
15/24/273/12 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 54/2019 s Tělovýchovnou jednotou Sokol Rokytník, z.s., Rokytník 131, 549 31 Hronov, IČO 46503773.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
16/24/273/13 - poskytnutí dotace ve výši 8.000,00 Kč T.J. Sokol Zbečník, z.s., Zbečník 268, 549 31 Hronov, IČO 46524959, která je určena účelově na činnost v roce 2019.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
17/24/273/14 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 55/2019 s T.J. Sokol Zbečník, z.s., Zbečník 268, 549 31 Hronov, IČO 46524959.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
18/24/273/15 - poskytnutí dotace ve výši 2.000,00 Kč TJ Hronov, spolek, Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 00528064, která je určena účelově na činnost v roce 2019.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
19/24/273/16 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 56/2019 s TJ Hronov, spolek, Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 00528064.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
20/24/273/17 - poskytnutí dotace ve výši 9.500,00 Kč Volejbalovému klubu Hronov, z.s., Karoliny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČO 48653829, která je určena účelově na činnost v roce 2019.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
21/24/273/18 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 57/2019 s Volejbalovým klubem Hronov, Karoliny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČO 48653829.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
22/24/273/19 - poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč spolku VODÁCI HRONOV z.s., Hostovského 972, 549 31 Hronov, IČO 27024431, která je určena účelově na činnost v roce 2019.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
23/24/273/20 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 58/2019 s VODÁCI HRONOV z.s., Hostovského 972, 549 31 Hronov, IČO 27024431.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
24/24/273/21 - poskytnutí dotace ve výši 1.407,00 Kč SK Šneci Hronov, z.s., Palackého 336, 549 31 Hronov, IČO 04365399, která je určena účelově na činnost v roce 2019.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
25/24/273/22 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 59/2019 s SK Šneci Hronov, z.s., Palackého 336, 549 31 Hronov, IČO 04365399.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
26/24/275/1 - prodej 4 ks propan-butanových lahví o objemu 10 kg za cenu 600 Kč za jeden kus.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
27/24/276/2 - uplatnění požadavku vůči Stavebnímu bytovému družstvu Náchod na spoluúčast na úhradě nákladů na odstranění septiku SM 10 na pozemkových parcelách číslo 959/4, 960/2 a 1638/1, k. ú. Hronov, včetně potřebných terénních úprav, v částce 155.516,00 Kč ve formě předžalobní výzvy a případně též ve formě žaloby podané k Okresnímu soudu v Náchodě.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
28/24/277/1 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 5, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 49,55 m² (plocha pro nájem 45,07 m²) v ulici Divadelní 512, Hronov ke dni 30.11.2019.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
29/24/278/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1.10.2019 na byt č. 1, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 36,70 m² (plocha pro nájem 35,20 m²), v ulici Riegrova 458, Hronov na dobu určitou do 29.02.2020 za nájemné 71,48 Kč/m²/ měs.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
30/24/279/1 - pro 22. ples Města Hronova, který se koná dne 25. 1. 2020 cenu vstupenky ve výši 100 Kč a cenu losu do soutěže o ceny ve výši 10 Kč.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
31/24/279/2 - poskytnutí vstupenek zdarma na 22. ples Města Hronova všem zaměstnancům Městského úřadu Hronov, členům ZM, členům výborů, komisí a ředitelům PO a to 1 osoba/2 vstupenky.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
32/24/282/1 - vyhlášení výběrové řízení na místo ředitele/ky Kulturního a informačního střediska Hronov, s předpokládaným termínem nástupu od 1.9.2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
33/24/284/1 - prodej mandlů (roky výroby 1971 a 1980) za cenu 1 000,00 Kč a mandlu (rok výroby 1990) za cenu 2 000,00 Kč.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
34/24/285/1 - uzavření příkazní smlouvy na výkon technického dozoru investora při realizaci stavby mezi městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ:00272680 jako Příkazce a firmou Servisinvest s. r. o., Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1 - Staré město, zastoupená Ing. Vladimírem Šplíchalem, jednatelem (IČ: 28774922 DIČ: CZ28774922) jako Příkazník týkající se projektu s názvem "Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Hronov".
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
35/24/286/1 - uzavření Dodatku č.1 ke SoD číslo smlouvy objednatele 15/2019/OM/Vít (číslo smlouvy zhotovitele 08/2019) stavby „Modernizace odborných učeben DDM Domino Hronov“ se zhotovitelem DELTA Velké Poříčí s. r. o., Ke koupališti 663, 549 32 Velké Poříčí, IČ 25283383, který se týká změny rozsahu prací. Celková cena díla činí 1 036 605,94 Kč bez DPH (1 254 293,18 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 1
 
Rada města neschvaluje:
36/24/274/1 - záměr nájmu části pozemku parcelní číslo 1084/3 v k. ú. Hronov o výměře 15 m2 k umístění mobilní plechové garáže.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města doporučuje:
37/24/276/1 - zastupitelstvu města schválit vrácení částky 4.203,00 Kč těm osobám, které provedly úhradu za havarijní opravu septiku dle vystavené faktury, a to v počtu 10 případů a stornování požadavku na zaplacení uvedené částky v ostatních 27 případech.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
38/24/280/1 - zastupitelstvu města schválit záměr prodeje stavby občanské vybavenosti – hrobky o rozměrech 1,95 m x 3,70 m na hrobovém místě č. 58, sektor VII, katolický hřbitov, Hronov nacházející se na pozemku p. č. 1113 v k. ú. Hronov. Výchozí cena záměru prodeje je 35 000 Kč.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města pověřuje:

39/24/281/1 - tajemnici, aby zaslala upozornění nájemci na narušování nočního klidu a občanského soužití, pověřila Městskou policii Hronov prováděním kontrol a vyzvala ostatní nájemce, aby v případě narušování nočního klidu a občanského soužití volali Policii ČR, obvodní oddělení Hronov.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 25. 11. 2019