živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 24/2018

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 24. 10. 2018

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů


Rada města schvaluje:
1/24/000 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/24/195/10 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč Sboru Církve adventistů sedmého dne Hronov, Padolí 198, 549 31 Hronov, IČO 26521466, která je určena k pokrytí nákladů spojených s činností klubu maminek KLÍČEK v roce 2018.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 2, Zdrželo se: 0

3/24/195/11 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 48/2018 se Sborem církve adventistů sedmého dne Hronov, Zbečník, Padolí 198, 549 31 Hronov, IČO 26521466.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 2, Zdrželo se: 0

4/24/200/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 29.12.2014 na byt č. 1, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 46,82 m² (plocha pro nájem 45,15 m²), v ulici Nerudova 314, Hronov na dobu určitou do 31.12.2020 za nájemné 39 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/24/202/1 - rozpočtové opatření č. 14/2018/RM.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/24/203/1 - nákup elektřiny pro zimní stadion Hronov na komoditní burze PXE (Power Exchange Central Europe, a.s., Rybná 14/682, Praha 1, IČO: 27865444) pro rok 2019 a následující období.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/24/203/2 - uzavření Smlouvy o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky mezi Městem Hronov a Power Exchange Central Europe, a.s., Rybná 14/682, Praha 1, IČO: 27865444.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/24/203/3 - uzavření Dohody o zpracování údajů v souladu s ustanoveními článku 28 obecného nařízení o ochraně osobních údajů mezi Městem Hronov a Power Exchange Central Europe, a.s., Rybná 14/682, Praha 1, IČO: 27865444.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/24/204/1 - prodej notebooku za kupní cenu 1.000 Kč, dále tabletu Samsung Galaxy P7300 za kupní cenu 1.500 Kč a mobilního telefonu SONY XPERIA M4 za kupní cenu 1.500 Kč.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 2

10/24/205/1 - jako dodavatele malířských prací v Domově odpočinku Justynka Hronov, IČO 62726226, pana Tomáše Koutského, Jiřího z Poděbrad 833, Hronov, IČO 73645630, za nabídkovou cenu ve výši 146.230,00 Kč vč. DPH pro novou budovu a ve výši 306.057,00 Kč vč. DPH pro starou budovu.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

11/24/206/1 - záměr nájmu části pozemku p. p. č. 31/1 v k. ú. Zbečník o výměře 697 m2 s minimální výši nájemného 882 Kč/rok.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Zdrželo se: 0

12/24/208/1 - odpis pohledávky ve výši 10.670,00 Kč za pobyt psa v útulku v období 6.5.2008 - 2.11.2008 (faktury vydané číslo 2800194 a 2800205).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

13/24/208/2 - odpis pohledávky, ve výši 11.770,00 Kč za ubytování v ATC Velký Dřevíč v období 9.8.2008 - 1.10.2008 (faktura vydaná číslo 2800221).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

14/24/209/1 - záměr snížení výměry nájmu části pozemku parc. č. 417 v k. ú. Hronov o 14 m2 a v této souvislosti snížení nájemného podle schváleného ceníku k 31. 12. 2018.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

15/24/209/2 - záměr nájmu části pozemku p. p. č. 417 o výměře 15 m2 v k. ú. Hronov za účelem užívání pozemku k umístění dočasného přístřešku pro posezení za minimální roční nájemné ve výši 150 Kč.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

16/24/210/1 - uzavření Dohody o ukončení SOD, jejímž předmětem byla kompletní dodávka stavby „Stavební úpravy komunikace Červená ulice, Velký Dřevíč", mezi městem Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako objednatelem a f. SILNICE SVOBODA a.s., Jetřichov 164, 549 83 Meziměstí, IČ: 05438187 jako zhotovitelem. Ukončením SOD nevzniknou žádnému účastníkovi smlouvy žádné náklady.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

17/24/212/1 - uzavření dodatku č. 1 k SOD ze dne 13. 8. 2018 mezi městem Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako objednatelem a společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ: 48172928 jako zhotovitelem. Dodatkem č. 1 se bude měnit čl. 3 Lhůty plnění a to na 31. 10. 2018 a čl. 4 Cena díla na 1 387 710,76 Kč bez DPH (1 679 251,02 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Zdrželo se: 0

18/24/213/1 - odpis pohledávky za dlužníkem nájemného v městském bytě Jungmannova 107 v celkové výši 16 489 Kč s přísl. dle přílohy k odpisu pohledávek.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

19/24/214/1 - uzavření dodatku č. 1 k SOD č. 06/Taj/Kaj/2018 mezi Městem Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako objednatelem a Jiřím Smutným, Zbečník 263, 549 31 Hronov, IČ: 74562614 jako zhotovitelem. Dodatkem č. 1 se mění čl. II - Čas a místo plnění a to tak, že čas plnění je nyní 31. 10. 2018. Dále pak čl. III, kterým se mění cena za dílo, a to na částku 262 040 Kč.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Zdrželo se: 0

20/24/215/1 - uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. 08/Taj/Kaj/2018 týkající se dodávky díla „Oprava komunikace ulice Na Louce v obci Hronov – Velký Dřevíč“ mezi městem Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako objednatelem a f. ŠPELDA s.r.o., Říkov 82, 552 03 Česká Skalice, IČ: 28800125 jako zhotovitelem. Dodatkem č. 1 se upraví čl. I. Předmět smlouvy (sníží se objem prací) a čl. III. Cena za dílo, která bude dodatkem upravena na 1 874 405 Kč vč. DPH (1 549 095 Kč bez DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Rada města neschvaluje:
21/24/195/8 - poskytnutí dotace ve výši 3.000,00 Kč Sboru Církve adventistů sedmého dne Hronov, Padolí 198, 549 31 Hronov, IČO 26521466, která je určena k pokrytí nákladů spojených s činností klubu Pathfinder v roce 2018.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 2, Zdrželo se: 0

22/24/195/9 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 47/2018 se Sborem církve adventistů sedmého dne Hronov, Zbečník, Padolí 198, 549 31 Hronov, IČO 26521466.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 2, Zdrželo se: 0
 
Rada města doporučuje:
23/24/198/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo 6DHM180377“ s Povodím Labe, státním podnikem, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, (povinný) na pozemcích parc. č. 1703 a 1704/14 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

24/24/199/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby číslo: IZ-12-2000639/VB/40 pro SŽDC“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

25/24/207/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy, na pozemek parc. č. 1091 v k. ú. Žabokrky o výměře 1568 m2 s cenou prodeje 23.520 Kč.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Zdrželo se: 0

26/24/211/1 - projednat žádost o zřízení služebnosti vedení optické sítě projektu „Metropolitní optická síť Hronov – 1. etapa“ ve stavební komisi.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města nedoporučuje:
27/24/197/1 - zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 869/12 v k. ú. Rokytník o výměře 269 m2 s minimální cenou prodeje 5.380 Kč.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města stanovuje:
28/24/201/1 - celkový počet zaměstnanců MěÚ v Hronově k 1. 1. 2019 na 54.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města ukládá:
29/24/212/2 - odboru tajemníka, aby při realizaci dešťové kanalizace v ulici Padolí (část Na Haldě) vyžadoval od majitelů nemovitostí, u kterých budou více než 2 přípojky dešťových svodů, jejich úhradu.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 08. 11. 2018