živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 24/2013

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 20. listopadu 2013

Rada města schvaluje:
1/24 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou – 6 pro, 1 se zdržel
2/24 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 208,  1+0, byt se standardním vybavením o celkové velikosti 39,41 m2 (plocha pro nájem 35,78 m2) v DPS Kalinův dům, Na Drahách 924, Hronov za nájemné Kč 25,00/m2/měs., na dobu neurčitou od 1. 12. 2013 – 7 pro
3/24 - složení peněžní jistoty ve výši šestinásobku nájemného pro budoucí nájemníky domu zvláštního určení Na Drahách 924, Hronov s účinností od 1. 1. 2014 – 7 pro
4/24 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 30. 11. 2011 na byt č. 7, 1+2, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 89,60 m2 (plocha pro nájem je 78,20 m2), v Husově ulici čp. 367, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2015, za nájemné Kč 61,46/m2/měs. – 7 pro
5/24 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 3. 12. 2012 na byt č. 11, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové výměře 45,30 m2 (40,60 m2  plocha pro nájem), v ulici Hostovského čp. 160, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2014, s nájemným Kč 49,50/m2/měs. – 7 pro 
6/24 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 30. 11. 2011 na byt č. 1, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové výměře 35,92 m2 (33,12 m2  plocha pro nájem), v ulici Hostovského čp.  36, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2014, s nájemným Kč 49,50/m2/měs. – 7 pro
7/24 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 30. 11. 2011 na byt č. 9, 1+2, byt se standardním vybavením o celkové výměře 77,90 m2 (69,50 m2  plocha pro nájem), v ulici Husova čp.  367, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2014, s nájemným Kč 49,50/m2/měs. – 7 pro
8/24 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 12. 12. 2011 na byt č. 1, 1+2, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 70,01 m2 (plocha pro nájem je stejná), v Malé Čermné čp. 9, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2014, za nájemné Kč 39,--/m2/měs. – 7 pro
9/24 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 3. 12. 2012 na byt č. 12, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové výměře 33,70 m2 (30,95 m2  plocha pro nájem), v ulici Hostovského čp. 160, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2014, s nájemným Kč 49,50/m2/měs. – 7 pro
10/24 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 13.12.2005, uzavřený mezi městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31  Hronov, IČ 00272680, a Domem dětí a mládeže Domino Hronov,  se sídlem Hronov, Komenského náměstí č. p. 8, 549 31  Hronov, IČ 00857921 dle přílohy – 7 pro
11/24 - nákup vozidla tovární značky RENAULT, typ GRAND SCENIC, ve výbavě DYNAMIQUE Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov, IČ 62726226, od firmy FRANCE CAR, S.R.O. – HRADEC KRÁLOVÉ, Bratří Štefanů 978, 500 03  Hradec Králové, IČ 25281232, za cenu  Kč 396.610,00 vč. DPH – 7 pro
12/24 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, číslo smlouvy RG/2013/036-SDH/MV/3, mezi Královéhradeckým krajem, se sídlem Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245, IČ 70889546 a Městem Hronov, se sídlem Hronov, nám. Čs. armády 5, IČ00272680, dle přílohy – 7 pro
13/24 - pro 16. ples Města Hronova, který se koná dne 18. 1. 2014, cenu vstupenky ve výši Kč 100,-- a cenu losu do tomboly ve výši Kč 10,-- – 7 pro
14/24 - poskytnutí vstupenek zdarma na 16. ples města Hronova vše zaměstnancům Městského úřadu Hronov, členům ZM, členům výborů, komisí a ředitelům PO – 1 osoba/2 vstupenky – 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
15/24 - revokaci usnesení ZM č. 6/2010 ze dne 8. 9. 2010, bodu 8/6 – 7 pro
16/24 - revokaci usnesení č. 5/2013 ze dne 11. 9. 2013, bod 7/5 – 7 pro
17/24 - uzavření smlouvy č. j. UZSVM/HNA/4210/2013-HNAM o bezúplatném převodu nemovitosti – pozemku p.p.č. 682/13 v k.ú. Velký Dřevíč z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ 69797111 do vlastnictví Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680. Smlouva přílohou – 7 pro
18/24 - uzavření Dodatku č. 1 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Hronov, se sídlem v Hronově, Komenského náměstí 8, 549 31  Hronov, IČ 00857921, dle přílohy – 7 pro

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
19/24 - záměr prodeje části pozemku p. p. č. 961/40 o výměře cca 80 m2 v k. ú. Hronov za kupní cenu ve výši Kč 70,-- - 7 pro

Rada města stanovuje:
20/24 - řediteli Základní umělecké školy Hronov  Bc. Josefu Vlachovi plat s účinností od 01.11.2013 – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
21/24 - doporučení stavební komise města Hronova provést opravy vedoucí ke statickému zajištění přístavby budovy č. p. 5, nám. Čs. armády, Hronov – 7 pro
22/24 - informaci o průběhu nákupu plynu pro rok 2014 na Českomoravské komoditní burze Kladno – 7 pro
23/24 - kontrolu plnění usnesení RM č. 19, 20/2013 – 7 pro

Rada města ukládá:
24/24 - odboru SRZ připravit provoz ATC Velký Dřevíč v roce 2014 dle varianty č. 2 (pronájem recepčních služeb) – 7 pro


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 28. 11. 2013