živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 24/2011

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 23. listopadu 2011

Rada města schvaluje:
1/24 – ověřovatele zápisu pana Antonína Hurdálka – 6 pro, 1 se zdržel
2/24 - prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 35,92 m2 (plocha pro nájem 33,12 m2), v ulici Hostovského čp. 36, Hronov, za nájemné Kč 45,-- /m2/měs., na dobu určitou od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013 – 7 pro
3/24 - prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, 1+1, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 50,05 m2 (plocha pro nájem 45,57 m2), v Divadelní ulici čp. 512, Hronov na dobu určitou od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 za nájemné Kč 66,89/m2/měs. – 7 pro
4/24 - prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9, 1+2, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 77,90 m2 (plocha pro nájem 69,50 m2) v Husově ulici čp. 367, Hronov, na dobu určitou od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013 za nájemné  Kč  46,45/m2/měs. – 7 pro
5/24 - prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7, 1+2, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 89,60 m2 (plocha pro nájem 78,20 m2), v Husově ulici čp. 367, Hronov, za nájemné Kč 61,46 /m2/měs., na dobu určitou od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013 – 7 pro
6/24 - prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, 1+1, byt se sníženou kvalitou, o celkové rozloze 63,09 m2 (plocha pro nájem 45,57 m2), v Divadelní ulici čp. 583, Hronov, na dobu určitou od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 za cenu Kč 39,--/m2/měs. – 7 pro
7/24 - prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, 1+1, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 46 m2 (plocha pro nájem 43,25 m2), v ulici Hostovského 160, Hronov, na dobu určitou od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 za nájemné Kč 45,- m2/měs. – 7 pro
8/24 - prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 52,69 m2 (plocha pro nájem 47,40 m2) v Nerudově ulici čp. 314, Hronov od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012 za nájemné Kč 45,--/m2/měs. – 7 pro
9/24 - záměr výpůjčky části pozemku p.p.č. 1609 v k.ú. Hronov o výměře 330 m2 k užívání jako odstavné plochy pro automobily – 6 pro, 1 se zdržel
10/24 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 7, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 68,70 m2 s příslušenstvím, s balkonem o výměře 3,65 m2 a sklepem o výměře 2,25 m2 (plocha pro nájem 67,31 m2), Žabokrky čp. 61, 62, Hronov – 7 pro
11/24 - převod práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy na byt č. 7, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 68,70 m2 s příslušenstvím, s balkonem o výměře 3,65 m2 a sklepem o výměře 2,25 m2 (plocha pro nájem 67,31 m2), Žabokrky čp. 61, 62, Hronov, Hronov s účinností od 1. 1. 2012 – 7 pro
12/24 - přidělení zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: Výměna podlahové krytiny v DO Justynka, uchazeči: PS-STAV SEDLÁČEK s.r.o., Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod, IČ: 27501591, DIČ: CZ27501591 (druhému v pořadí dle výběru ze dne 16.11.2011) za nabídkovou cenu: Kč 700 486,-   vč. 10% DPH – 7 pro
13/24 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 312, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové velikosti 36,91 m2, plochou pro nájem 34,53 m2 v DPS Kalinův dům, Na Drahách 924, Hronov, na dobu neurčitou od 1.12.2011 – 7 pro
14/24 - s účinností od 01.12.2011 zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných  z 98 na 115 u školní jídelny, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Hronov - Velký Dřevíč – 7 pro
15/24 - žádost ZUŠ Hronov použít vlastní zdroje ve výši Kč 30.000,00 k posílení mzdového fondu včetně povinných odvodů – 7 pro

Rada města neschvaluje:
16/24 - uzavření podnájemní smlouvy na byt č. 7, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 68,70 m2 s příslušenstvím, s balkonem o výměře 3,65 m2 a sklepem o výměře 2,25 m2 (plocha pro nájem 67,31 m2), Žabokrky čp. 61, 62, Hronov – 7 pro
17/24 - ředitelce Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520 osobní příplatek s účinností od 1. 11. 2011 - 3 proti, 4 pro

Rada města bere na vědomí:
18/24 - že vybraný uchazeč o přidělení zakázky malého rozsahu na stavební práce, akce s názvem: Výměna podlahové krytiny v DO Justynka - PIKHART sportservis s.r.o., Mečířova 45, 612 00 Brno, IČ: 29202060, DIČ: CZ29202060 odstoupil od realizace této zakázky – 7 pro
19/24 – kontrolu plnění usnesení RM č. 18, 19/2011 – 7 pro
20/24 – termíny dalšího jednání rady – 7.12.2011 a 21.12.2011 – 7pro

Rada města revokuje:
21/24 – bod č. 2/23 z usnesení RM č. 23/2011 ze dne 16.11.2011 – 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
22/24 - prodej nemovitostí bytového domu čp. 583 vč. pozemku st.p.č. 1104 o výměře 165 m² a pozemku st.p.č. 1107/4 o výměře 534 m², vše v k.ú. Hronov, Divadelní ul. za kupní cenu Kč 1 500 000,-- - 7 pro
23/24 - budoucí přijetí daru, části pozemku (pod budoucí zdí) p.p.č. 290/1 o výměře cca 13 m2 a části pozemku st.p.č. 214 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Zbečník – 7 pro
24/24 - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na byt č. 7, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 68,70 m2 s příslušenstvím, s balkonem o výměře 3,65 m2 a sklepem o výměře 2,25 m2, Žabokrky čp. 61, 62, Hronov – 7 pro
25/24 - převod práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt č. 7, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 68,70 m2 s příslušenstvím, s balkonem o výměře 3,65 m2 a sklepem o výměře 2,25 m2 Žabokrky čp. 61, 62, Hronov s účinností od 1. 1. 2012 – 7 pro
26/24 – rozpočtové provizorium města Hronova na rok 2012 dle přílohy – 7 pro
27/24 – návrh rozpočtu hospodářské činnosti města Hronova na rok 2012 dle přílohy – 7 pro
28/24 - Dohodu č. 2 o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 09039793 (Zateplení budov v majetku města Hronova – MŠ Havlíčkova čp. 520 a čp. 656) uzavřenou mezi Městem Hronov a Státním fondem životního prostředí České republiky, kterou se doplní další účet, který bude používán k hrazení dodavatelských faktur – 7 pro

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
29/24 - záměr prodeje pozemku p.p.č. 122/1 o výměře 1627 m2  v k.ú. Velký Dřevíč – 7 pro

Rada města ukládá:
30/24 - OM připravit znovu k projednání žádost ohledně koupě cesty v Malé Čermné (koupě celé cesty, zřízení věcných břemen) – 7 pro
31/24 - OM připravit pro jednání rady záměr prodeje pozemku p.p.č. 1084/5 v souladu s přílohou č. 3 materiálu č. 296 – 7 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 09. 12. 2011