živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 23/2021

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 24. 11. 2021

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/23/307/1 - dodavatele akce "Rekonstrukce VO - Hronov, Bosna", firmu Eltym Hronov spol. s r. o., Husova 207, 549 31 Hronov s nabídkovou cenou 847 977,58 Kč bez DPH (1 026 052,87 Kč s DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
2/23/309/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 22/OM/2018 ze dne 17. 12. 2018 na zvýšení výměry část pozemku parc. č. 417 o 15 m2 v k. ú. Hronov k využití jako pozemku pod dočasnou garáží.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
3/23/310/1 - uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu Hronov s VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň, IČ 27967638.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/23/311/1 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec na pokrytí nákladů spojených s vydáváním sborníku Rodným krajem v roce 2021.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/23/311/2 - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2021, číslo smlouvy 35/2021, s Městským kulturním střediskem Červený Kostelec, Žižkova 365, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 00188557.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/23/312/1 - uzavření nájemní smlouvy č. 16/OM/2021 na nájem části pozemku parc. č. 417 o výměře 15 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/23/313/1 - záměr nájmu části pozemku parc. č. 417 o výměře 30 m2 v k. ú. Hronov pod dočasnou garáží, nájemné činí 300 Kč/rok.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/23/316/1 - vyplacení mimořádných odměn za rok 2021 ředitelům a ředitelkám příspěvkových organizací města Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/23/317/1 - uzavření „Smlouvy č. 1409/B1/2021 o poskytnutí finančních prostředků ze SFDI na rok 2021 pro akci „II/303 Velké Poříčí – Hronov (část Hronov) – Chodníky – bezpečnost“ – ISPROFOND 5527510191 se Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, IČO 70856508, zastoupeným ředitelem Ing. Zbyňkem Hořelicou.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/23/317/2 - uzavření „Smlouvy č. 1409/C1/2021 o poskytnutí finančních prostředků ze SFDI na rok 2021 pro akci „II/303 Velké Poříčí – Hronov (část Hronov) – Stezka pro chodce a cyklisty dělená (C10)“ – ISPROFOND 5528510064 se Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, IČO 70856508, zastoupeným ředitelem Ing. Zbyňkem Hořelicou.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
11/23/318/1 – rozpočtové opatření č. 15/2021/RM.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
12/23/320/1 - přijetí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč Kulturním a informačním střediskem Hronov od pana Michala Lokvence.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
13/23/321/1 - přijetí nepeněžitých darů Mateřskou školou Hronov, Havlíčkova 520, příspěvková organizace, IČ:70996873:
•    100 ks nanofiber mask B od Batist Medical a.s., Nerudova 309, 549 41 Červený Kostelec
•    papírové ručníky skládané (400 ks) 6x, tekuté mýdlo s antibakteriálním účinkem (5 l) 4x, Anti - COVID dezinfekce GEL (250 ml) 48 x, Anti - COVID dezinfekce (1 l) 5x od WIMEX s.r.o., Broumovská 72, 547 01 Náchod
•    mop samoždímací 6 ks, návlek na mop náhradní 6 ks, rukavice 6x od Spontex CE s.r.o., Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
•    mop Leifheit 3x od Petra Soukupa a spol. s.r.o., Jiráskova 66, 549 31 Hronov
•    kancelářský pracovní stůl 1 ks od POLO Náchod s.r.o., Kladská 206, 547 01 Náchod
•    kancelářský stůl 1 ks od Niny Tyšerové, DiS.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města doporučuje:  
14/23/305/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy č. 14/OM/2021 na prodej pozemků parcelní č. 13072 o výměře 200 m2 a parcelní č. 1329/5 o výměře 331 m2 v k. ú. Zbečník.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
15/23/306/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy č. 15/OM/2021 na prodej pozemku parcelní č. 261/3 o výměře 1562 m2 v k. ú. Rokytník.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
16/23/308/1 - Zastupitelstvu města Hronova vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
17/23/315/1 - zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy „Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-2022281/VB/02“, název stavby „Zbečník Bosna knn pro p.č. 317/15“ s ČEZ Distribucí, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, zastoupenou firmou ELEKTRO–COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČ 15032060 (budoucí oprávněná).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
18/23/319/1 - zastupitelstvu města schválit rozpočet města Hronova na rok 2022.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města nedoporučuje:  
19/23/314/1 - zastupitelstvu města poskytovat finanční podporu provozovatelům spalovacích stacionárních zdrojů na výměnu spalovacích stacionárních zařízení, která budou muset být od 01.09.2022 odstavena z provozu (nebudou splňovat nejméně 3. třídu dle ČSN EN 303-5) a finanční podporu na instalaci akumulačních nádrží nad rámec pokynů výrobce.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
  

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 06. 12. 2021