živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 23/2010

z  jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 15. prosince  2010
od 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Rada města schvaluje:
1/23- jako ověřovatel zápisu Pavla Topolnického  - 5 pro, 1 se zdržel
2/23 - prodloužení nájemní smlouvy paní Kristíně Budajové na byt č. 12,  1+1, byt se standardním vybavením s rozměry 45,22 m2, na dobu určitou od 1. 1. 2011 do 30. 06. 2011 za vydražené nájemné Kč 42,29/m2/měs. - 6 pro
3/23 - prodloužení nájemní smlouvy paní Anně Kuruové na byt č. 1, 1+1, byt se standardním vybavením, o rozměrech 45,57 m2, a to na dobu určitou od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 za nájemné Kč 66,89/m2/měs – 6 pro
4/23 - prodloužení nájemní smlouvy slečně Leoně Balážové na byt č. 10, 1+1, byt se standardním vybavením, o velikosti 32,83 m2 na dobu určitou od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011 s nájemným Kč  58,06/m2/měs. – 6 pro
5/23 - prodloužení nájemní smlouvy paní Evě Vackové, na byt č. 3, 1+1, byt se standardním vybavením, o velikosti 43,25 m2, na dobu určitou od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 za nájemné Kč 45,- m2/měs. – 6 pro
6/23 - prodloužení nájemní smlouvy panu Jakubovi Valterovi na byt č. 14, 3+1, byt se standardním vybavením, o velikosti 60,22 m2, na dobu určitou od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 za věcně usměrňované nájemné ve výši Kč 29,24 /m2/měs. – 6 pro
7/23 -  ukončení nájemní smlouvy paní Anně Ferencové na byt č. 6, 1+1, byt  se standardním  vybavením, o velikosti 55,61 m2 k 31. 12. 2010 - 6 pro
8/23 - ukončení nájemní smlouvy panu Mikuláši Zimmermannovi na byt č. 13, 1+1, byt se sníženou kvalitou, o rozměrech 50,74 m2, k 31. 12. 2010 – 6 pro
9/23 -  uzavření  nájemní smlouvy na byt č. 13, 1+1, byt se sníženou kvalitou, o rozměrech 50,74 m2, s Lenkou Zimmermannovou na dobu určitou od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011 za nájemné Kč 39,-/m2/měs. – 6 pro
10/23 - dodavatele akce „Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Komenského nám. č.p. 8 a MŠ Velký Dřevíč“ firmu DELTA Velké Poříčí s.r.o., Panelárna, 549 32 Velké Poříčí, IČ 25283383 s celkovým počtem bodů 100 a nabídkovou cenou Kč 5 565 738,- bez DPH – 6 pro
11/23 - prodloužení nájemní smlouvy manželům Simoně a Juraji Fečovým  na byt č. 10, 1+1, byt se sníženou kvalitou, o velikosti 51,95 m2, na dobu neurčitou od 1. 1. 2011, za nájemné Kč 39,-/m2 – 6 pro
12/23 - uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Mateřskou školou Hronov - Velký Dřevíč, se sídlem Hronov, Velký Dřevíč 20, PSČ 549 34, IČ 709 960 881, zastoupenou ředitelkou Věrou Křičkovou,  a paní Danielou Eichlerovou dle přílohy - 6 pro
13/23 - uzavření smlouvy o nájmu části nemovitosti mezi Mateřskou školou Hronov - Velký Dřevíč, se sídlem Hronov, Velký Dřevíč 20, PSČ 549 34, IČ 709 960 881, zastoupenou ředitelkou Věrou Křičkovou, a paní Danielou Eichlerovou, dle přílohy - 6 pro.
14/23 - odpis pohledávky ve výši Kč 600,00 za Michaelou Kopeckou, zast. jejím zákonným zástupcem paní Jaroslavou Kopeckou, kterou má vůči ní DDM Domino Hronov. Jedná se o neuhrazený poplatek za kroužek Mažoretky Chery Witch ve školním roce 2009/2010 - 6 pro
15/23 - žádost DDM Domino Hronov použít tržby z úplat za kroužky na odměny pro externí pracovníky, pracující na základě dohod, a to pro školní rok 2010/2011 ve výši Kč 90.000,00 – 6 pro
16/23 - přijetí věcného daru Základní školou Hronov - Velký Dřevíč, okres Náchod, od pana Františka Hluška, v hodnotě Kč 2.000,00  (společenské hry a stavebnice určené na vybavení školní družiny) - 6 pro
17/23 - zřízení veřejné služby od 1.1.2011 do 31.12.2011 – 6 pro
18/23 - Organizační řád městského úřadu v Hronově, s účinností od 1.1.2011 dle přílohy – 6 pro
19/23 - uzavření dohody o spolupráci za účelem využití reklamy na Hitrádiu Magic pro potřeby Zimního stadionu - Wikov arény za cenu Kč 15 000,-- + zákonné výše DPH. Dále umístění reklamní plochy na stěně zimního stadionu – Wikov arény Hitrádiu Magic zastoupené firmou MEDIA MARKETING SERVICES a.s., Koperníkova 794, č.or. 6, Praha 2, 120 00, IČO 27604942, zastoupená Ing. Zuzanou Francovou, regionálním finanční ředitelkou a Lukášem Kobrlem, programovým ředitelem Hitrádia Magic od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 za částku  Kč 15 000,--. Vše se bude uhrazovat formou zápočtových faktur – 6 pro
20/23 - jako dodavatele školních lavic a židlí pro Základní školu a Mateřskou školu Hronov, okres Náchod firmu Křovina. s.r.o., Rymáňská 218, Mníšek pod Brdy,  IČ 26424819, DIČ CZ 264 24819, za cenu Kč 159 025,- včetně DPH – 6 pro
21/23 -  jako dodavatele školního nábytku pro Základní školu a Mateřskou školu Hronov, okres Náchod firmu Merkur Interier s.r.o., Chlumova 1, Jihlava,  IČ 27720641, za cenu Kč 78 573,60 včetně DPH – 6 pro
22/23 - dramaturgický plán KIS Hronov na 1. pololetí 2011 dle přílohy – 6 pro
23/23 - ustanovení sociální komise jako poradního orgánu rady v tomto složení: předsedkyně – Anežka Čepelková, členky – Jana Píčová, Helena Kudelová, Jana Hubková, Anna Matušová – 6 pro
24/23 - ustanovení stavební komise jako poradního orgánu rady v tomto složení: předseda – David Chmelař, členové – Ing. Lukáš Polej, Ing. Jaroslav Jeništa, Ing. Pavel Tůma, Jaroslav Zelený, Ing. Karel Jára, Tomáš Hofman, Bohuslav Voborník, Ing. arch. Aleš Krtička – 6 pro

Rada města doporučuje ZM schválit:
25/23 - záměr prodeje pozemku st.p.č. 527 o výměře 20 m2  v k.ú. Zbečník, za cenu prodeje Kč 3.000,-- - 6 pro
26/23 - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi budoucím dárcem Městem Hronovem, Nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 a budoucím obdarovaným, Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, na pozemky:
- pozemek p.p.č. 1604/5 o výměře 1274 m2, k.ú. Hronov, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace
- pozemek p.p.č. 1601/4 o výměře 475 m2, k.ú. Hronov, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, které byly GP č. 1035-524/2006 ze dne 14.2.2007 odděleny z p.p.č. 1601 a 1604 v k.ú. Hronov - 6 pro
27/23 - rozpočtové provizorium města Hronova na rok 2011 dle přílohy – 6 pro
28/23 - schválit návrh rozpočtu hospodářské činnosti města Hronova na rok 2011 dle přílohy – 6 pro
29/23 - vyjmutí  části ploch č. 23, 22 a celou plochu č. 20 v k.ú. Zbečník z území bydlení městského typu nízkopodlažní (Bo) a ponechat v loukách  ve  změně č.1 územního plánu města Hronova – 6 pro

Rada města ukládá:
30/23- starostce, ředitelce KIS a OM připravit návrh na pořádání trhů na náměstí Čs. armády – 6 pro
31/23 - OM připravit materiál ohledně výše nájemného v hotelové škole (porovnání nájemného v jiných městech, financování akce zateplení, předložit nájemní smlouvu) – 6 pro
32/23 - místostarostovi  svolat na první týden v lednu 2011 schůzku pracovní skupiny Autokemp Velký Dřevíč – 6 pro

Rada města neschvaluje:
33/23 - žádost pana Čeňka Berouska, zprostředkovatelská činnost, se sídlem Nepolisy 21, 503 63, IČ: 14995891, o možnost konat trhy na náměstí v Hronově  v roce 2011 - 6 pro

Rada města revokuje:
34/23 - usnesení č. 22/2010 bod č. 6/22 – 6 pro

Rada města doporučuje ZM pověřit:
35/23 - jako třetího oddávajícího pana Antonína Hurdálka – 5 pro, 1 se zdržel

Rada města bere na vědomí:
36/23 - kontrolu plnění RM č.18,19,20,21/2010 – 6 pro

 

 

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 30. 12. 2010