živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 22/2019

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 16. 10. 2019

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/22/000 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Bartošovou – 5 pro, 1 se zdržel
 
2/22/246/1 - předání průmyslové pračky SP 10 PRIMUS, pořizovací cena 64.372,00 Kč, k hospodaření Domovu odpočinku ve stáří Justynka Hronov, IČO 62726226.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
3/22/247/1 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč spolku Zbečník náš domov, z.s., Zbečník 117, 549 31 Hronov, IČO 22743537, která je určena účelově k pokrytí nákladů spojených s činností spolku v roce 2019.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
4/22/247/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 41/2019 se Zbečník náš domov, z.s., Zbečník 117, 549 31 Hronov, IČO 22743537.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
5/22/247/3 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč paní Kateřině Smutné,  která je určena účelově k pokrytí nákladů spojených s pořádáním akce Vánoce v Jiráskově rodném domku ve dnech 29.11.-30.11.2019.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
6/22/247/4 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 42/2019 s paní Kateřinou Smutnou.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
7/22/247/5 - poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč Náboženské obci CČSH v Hronově, Padolí 240, Zbečník, 549 31 Hronov, IČO 62729284, která je určena účelově k pokrytí nákladů spojených s činností v roce 2019.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 1
 
8/22/247/6 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 43/2019 s Náboženskou obcí CČSH v Hronově, Padolí 240, Zbečník, 549 31 Hronov, IČO 62729284.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
9/22/247/7 - poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Hronov, nám. Čs. armády 120, 549 31 Hronov, IČO 48623628, která je určena účelově k pokrytí nákladů spojených s činností mladých hasičů v roce 2019.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
10/22/247/8 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 44/2019 s SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hronov, nám. Čs. armády 120, 549 31 Hronov, IČO 48623628.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
11/22/247/9 - poskytnutí dotace ve výši 36.000,00 Kč Pod čepicí z. s., Seifertova 759, 549 31 Hronov, IČO 024 42 329, která je určena účelově k pokrytí nákladů spojených s provozem Interaktivního muzea chytré zábavy Pod čepicí v Hronově, výstavní projekt Jé, chemie, a to na úhradu nájemného a energií v roce 2019.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
12/22/247/10 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 45/2019 s Pod čepicí z. s., Seifertova 759, 549 31 Hronov, IČO 024 42 329.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
13/22/248/1 - podání návrhu na zápis příspěvkové organizace města Domov odpočinku ve stáří „Justynka“ do obchodního rejstříku a udělení plné moci advokátovi KVB advokátní kanceláře s.r.o., aby v řízení před rejstříkovým soudem město Hronov zastoupil.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
14/22/250/1 - ceník využití Wikov arény Hronov.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
15/22/251/1 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč Junáku – českému skautu, středisko Náchod, z. s., se sídlem Na Hamrech, 547 01 Náchod, IČO 62731025, která je určena účelově k pokrytí nákladů spojených s činností 6. oddílu - Grošáci Hronov v roce 2019.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
16/22/251/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 46/2019 s Junákem – českým skautem, středisko Náchod, z. s., se sídlem Na Hamrech, 547 01 Náchod, IČO 62731025.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
17/22/251/3 - poskytnutí dotace ve výši 18.315,00 Kč Společenskému klubu POHODA, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČO 01312197, která je určena účelově na činnost v roce 2019.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
18/22/251/4 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 47/2019 se Společenským klubem POHODA, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČO 01312197.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
19/22/251/5 - poskytnutí dotace ve výši 2.000,00 Kč Muzeu Náchodska, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod, IČO 00084930, která je určena účelově k pokrytí nákladů spojených s provozem Univerzity 3. věku v Hronově v roce 2019.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
20/22/251/6 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 48/2019 s Muzeem Náchodska, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod, IČ 00084930.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
21/22/253/1 - prodejní cenu stolního kalendáře Hronov a jeho okolí na rok 2020 ve výši 130,00 Kč/1 ks vč. DPH.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
22/22/255/1 - zadání zpracování Studie odkanalizování místních částí Velký Dřevíč, Rokytník a Žabokrky firmě SOLICITE s.r.o., Lidická 292/38, 150 00 Praha, IČ. 02232651 za nabídkovou cenu 95 590,00 Kč včetně DPH.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
23/22/256/1 - navýšení celkového počtu zaměstnanců Městského úřadu Hronov z 55 zaměstnanců na 56 zaměstnanců, a to zřízením pracovního úvazku 10% na odboru tajemníka (přestupky) po skončení rodičovské dovolené.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
24/22/257/1 - uzavření dodatku č. 1 ke SoD „Vestavba šatny pod tribuny ZS“ se zhotovitelem Viktor Bubák, který se týká změny termínu ukončení stavebních prací na termín 31.12.2019.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
25/22/258/1 - uzavření dodatku č. 1 ke SoD „PD rekonstrukce komunikace a chodníkových těles ul. Padolí, Hronov“ se zhotovitelem Obchodní projekt Hradec Králové, v.o.s., Zemědělská 880, 50003 Hradec Králové, IČO: 26297066, DIČ: CZ26297066. Dodatek se týká Oddílu II., bod II.5 Termín plnění – termín předání kompletní dokumentace pro společné povolení, nejpozději do 221 dní od doručení výzvy na provedení díla 2.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
26/22/259/1 - uzavření dodatku č. 1 ke SoD „PD rekonstrukce komunikace a chodníkových těles ul. Palackého a Nerudova, Hronov“ se zhotovitelem JOSTA s.r.o., Koubovka 897, Červený Kostelec.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
27/22/260/1 - přijetí finančního daru Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, IČO 70995397, od pana MUDr. Pavla Maršíka, ve výši 5.000 Kč, který bude použit na dárky a občerstvení na vánoční besídky pro děti základní školy ve Zbečníku.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
28/22/262/1 - uzavření Rámcové smlouvy o výpůjčce mezi městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov a městem Náchodem, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod na 2 kusy videoboxů pro sběr dopravních informací.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města doporučuje:
29/22/240/1 - zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku p. p. č. 1714 v k. ú. Hronov o výměře cca 158 m2 s minimální cenou 906 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
30/22/248/2 - zastupitelstvu města schválit změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov odpočinku ve stáří „Justynka“, a to formou vydání Úplného znění zřizovací listiny ve znění, které je předloženo, a které bude tvořit přílohu zápisu z jednání rady a zastupitelstva.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
31/22/248/3 - zastupitelstvu města schválit ukončení smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 5. 11. 2004 mezi Městem Hronov a Domovem odpočinku ve stáří „Justynka“, ve znění pozdějších dodatků, dohodou, a to ke dni nabytí účinnosti nového úplného znění zřizovací listiny.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
32/22/249/1 - zastupitelstvu města ke schválení uzavření „Smlouvy o převodu a převzetí investorství“ na stavbu Kanalizace v ulicích Hostovského a T.G. Masaryka - Hronov s Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ 48172928.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
33/22/252/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2018576/VB0/2“, název stavby: „Hronov, ul. Seifertova – knn p. č. 1410/7“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou CITRON GROUP ELEKTRO, s.r.o., Radvanice 45, 542 12 Radvanice v Čechách, IČ 26012138 (oprávněná) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinná).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
34/22/254/1 - zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního příspěvku pro občany České republiky a jiných členských států Evropské unie starší 70 let věku včetně, s trvalým pobytem v Hronově, žijící osamoceně a využívající pro odkládání směsného komunálního odpadu jednu nádobu o objemu 110 l nebo 120 l s četností svozu 7 svozů za roku ve výši 50 % sazby poplatku za komunální odpad s platností od 1.1.2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
35/22/261/1 - zastupitelstvu města schválit dodavatele veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci "Stavební úpravy budovy městského úřadu v Hronově" projektovou kancelář Ing. Lukáš Polej, nám. Čs. armády 979, 549 31 Hronov, IČ 63186845 s nabídkovou cenou 1 740 000,00 bez DPH (2 105 400,00 Kč včetně DPH), jako nejvhodnější s nejnižší nabídkovou cenou, s tím, že částka bude zařazena do rozpočtu roku 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města souhlasí:
36/22/245/1 - s pronájmem nebytového prostoru Základní školou a Mateřskou školou Hronov, který se nachází v přízemí u sportovní haly ZŠ Hronov, Muzeu Náchodska k využití pro Univerzitu třetího věku, za nájemné ve výši 60,00 Kč/hod.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 05. 11. 2019