živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 22/2015

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 26.10.2015

Rada města schvaluje:
1/22/000 – ověřovatele zápisu pana Libora Lelka - 6 pro, 1 se zdržel
2/22/000 – přítomnost budoucí tajemnice Bc. Markéty Machové na jednání RM – 7 pro
3/22/263/1 - výjimku z počtu dětí stanoveného prováděcím právním předpisem v Základní škole a Mateřské škole Hronov, okres Náchod, ve třídě základní školy na školní rok 2015/2016 takto: 5. A - počet žáků 32. 
                    Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
4/22/264/1 - přijetí finančního daru Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, IČ 70995397, ve výši Kč 7.488,00 od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509. Částka je určena na uhrazení stravného ve školní jídelně pro 2 žáky z chudých rodin v období 01.11.2015 - 30.06.2016.
                    Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
5/22/265/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 28. 7. 2015 na byt č. 6, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 61,72 m2 (plocha pro nájem 55,61 m2), v ulici Nerudova 402, Hronov na dobu určitou od 1. 11. 2015 do 31. 12. 2017, za nájemné Kč 50,-/m2/měs.
                    Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
6/22/266/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 13. 7. 2015 na byt č. 5, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 62,97 m2 (plocha pro nájem 55,39 m2), v ulici Nerudova 402, Hronov na dobu určitou od 1. 11. 2015 do 31. 12. 2017, za nájemné Kč 50,-/m2/měs 
                    Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
  
7/22/267/1 - Nařízení města Hronova č. 1/2015, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic.
                    Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
8/22/271/1 - záměr pronájmu nebytového prostoru na šatnu pro zaměstnance ve II. patře v objektu na adrese nám. Čs. armády čp. 5, Hronov o velikosti 22,21 m2, za minimální měsíční nájemné Kč 905,-/měs. 
                    Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
9/22/272/1 - prominutí nájemného od 1. do 25.10.2015 (včetně) ve výši Kč 10 641,- nájemci nebytového prostoru restaurace Radnice, nám. Čs. armády čp. 5, Hronov firmě TerbaCom s.r.o., se sídlem Praha 7, Korunovační 16, IČ: 26757834, zastoupenou jednatelem Ing. Michalem Šafářem.
                    Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
10/22/272/3 - odkoupení věcí z vybavení restaurace Radnice, nám. Čs. armády čp. 5 v Hronově – nerezového odsavače par za kupní cenu 34 000,- Kč bývalého nájemce tohoto nebytového prostoru pana Štěpána Matysky.
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
11/22/273/1 - rozpočtové opatření č. 05/2015/RM. 
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
12/22/277/1 - záměr pronájmu část vnějšího pláště budovy č. p. 1000 v k. ú. Hronov, a to nalevo od hlavního vchodu o výměře 5,50 m x 10 m a část atiky o výměře 8,4 x 1,15 m nad hlavním vchodem haly v Hronově o rozloze 22,21 m2 za minimální roční nájemné Kč 100 000,- bez DPH.
                     Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1
 
13/22/278/1 - uzavření nájemní smlouvy č. 1/OSRZ/2015 s Michalem Lokvencem, U Rubeny 498, 549 32 Velké Poříčí, IČ 62718878 za účelem konání koncertu dne 20. 5. 2016 na fotbalovém hřišti v Hronově. 
                      Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1
 
14/22/279/2 - záměr nájmu části pozemku p. č. 399/1 v k. ú. Hronov o výměře 1388 m2 za účelem užívání pozemku pod dočasnou garáží, kůlnou, pro zřízení sklepu, zahrádky a za účelem údržby pozemku sečením.
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
15/22/281/1 - poskytnutí dotace ve výši Kč 10.000,00 SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VELKÝ DŘEVÍČ, 549 31 Hronov, IČ 62730991, která je určena výhradně k pokrytí nákladů spojených s vytvořením webových stránek Velkého Dřevíče.
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
16/22/281/2 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VELKÝ DŘEVÍČ, 549 31 Hronov, IČ 62730991. 
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
17/22/281/3 - poskytnutí dotace ve výši Kč 3.000,00 spolku Zbečník náš domov, Zbečník 117, 549 31 Hronov, IČ 22743537, která je určena výhradně k pokrytí nákladů spojených s pořádáním akce Tvoření betlémů a vánočních ozdob (Kč 1.000,00) a na spolkovou činnost (Kč 2.000,00).
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
18/22/281/4 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace spolku Zbečník náš domov, Zbečník 117, 549 31 Hronov, IČ 22743537. 
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
19/22/281/5 - poskytnutí dotace ve výši Kč 15.000,00 Okresnímu sdružení České unie sportu Náchod, z.s., Pražská 1759, 547 01 Náchod, IČ 00435767, která je určena výhradně k pokrytí nákladů spojených s pořádáním 58. ročníku silničního běhu Hronov – Náchod.
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
20/22/281/6 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Okresnímu sdružení České unie sportu Náchod, z.s., Pražská 1759, 547 01 Náchod, IČ 00435767.
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
   
21/22/281/7 - poskytnutí dotace ve výši Kč 13.000,00 Společenskému klubu POHODA, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 01312197, která je určena výhradně k pokrytí nákladů spojených s pořádáním zájezdu Karpacz – brána do polských Krkonoš (Kč 5.000,00) a zájezdu Památky a folklórní tradice Jižní Moravy (Kč 8.000,00).
                     Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
22/22/281/8 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Společenskému klubu POHODA, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 01312197.
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
23/22/281/9 - poskytnutí dotace ve výši Kč 7.200,00 SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROKYTNÍK, 549 31 Hronov, IČ 62731025, která je určena výhradně k pokrytí nákladů spojených s pořízením odlehčených hadic pro mladé hasiče.
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
24/22/281/10 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROKYTNÍK, 549 31 Hronov, IČ 62731025.
                        Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
25/22/281/11 - poskytnutí dotace ve výši Kč 5.000,00 Junáku – českému skautu, středisko Náchod, z. s., Na Hamrech, 547 01 Náchod, IČ 48622095, která je určena výhradně k pokrytí nákladů spojených s činností hronovské družiny HRONOVŠTÍ GROŠÁCI v roce 2015.
                       Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
26/22/281/12 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Junáku – českému skautu, středisko Náchod, z. s., Na Hamrech, 547 01 Náchod, IČ 48622095.
                        Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
27/22/281/13 - poskytnutí dotace ve výši Kč 4.600,00 Jezdecké stáji Slavíkov, Slavíkov č. p. 8, 549 46 Horní Radechová, IČ 48653144, která je určena výhradně k pokrytí nákladů spojených s pořízením 2 ks ochranných bezpečnostních vest.
                        Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
28/22/281/14 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Jezdecké stáji Slavíkov, Slavíkov č. p. 8, 549 46 Horní Radechová, IČ 48653144.
                       Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
29/22/281/15 - poskytnutí dotace ve výši Kč 20.000,00 Římskokatolické farnosti Hronov, Regnerova 56, 549 31 Hronov, IČ 46524002, která je určena výhradně k pokrytí nákladů spojených s obnovou náhrobku děda bratří Čapků na starém hřbitově v Hronově.
                        Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
30/22/281/16 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Hronov, Regnerova 56, 549 31 Hronov, IČ 46524002. 
                        Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
31/22/281/17 - poskytnutí dotace ve výši Kč 8.000,00 Náboženské obci Církve československé husitské v Hronově, Zbečník, Padolí 240, 549 31 Hronov, IČ 62729284, která je určena výhradně k pokrytí nákladů spojených s pořádáním Babího léta 2015.
                        Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
32/22/281/18 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Náboženské obci Církve československé husitské v Hronově, Zbečník, Padolí 240, 549 31 Hronov, IČ 62729284.
                        Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
33/22/281/19 - poskytnutí dotace ve výši Kč 5.000,00 OKRAŠLOVACÍMU SPOLKU VOJENSKÉ HISTORIE – LOMNICE n. Pop., Karla Čapka 1134, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČ 26647991, která je určena výhradně k pokrytí nákladů spojených s osazením repliky střílny „L1“ kanonu vz. 36 do pěchotního srubu T-S 5. 
                        Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
34/22/281/20 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace OKRAŠLOVACÍMU SPOLKU VOJENSKÉ HISTORIE – LOMNICE n. Pop., Karla Čapka 1134, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČ 26647991.
                        Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
35/22/282/1 - Výzvu k zadání výběrového řízení na akci „Projektová dokumentace Městský úřad Hronov“.
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
36/22/282/2 - výjimku ze Směrnice č. 01/2012 (Zadávání zakázek malého rozsahu), čl. V. pro zadání výběrového řízení „Projektová dokumentace Městský úřad Hronov“.
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
37/22/282/3 - seznam oslovených uchazečů, kteří budou osloveni s podáním nabídky ve výběrovém řízení „Projektová dokumentace Městský úřad Hronov“:
• Atelier Tsunami s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod, IČ: 48151122
• Chmelař Architekti, Pernerova 293/11, 186 00 Praha, IČ: 86674749
• INS spol. s.r.o., projektový a inženýrský atelier, Parkány 413, 547 01 Náchod, IČ: 60109971
• Ing. Lukáš Polej, Náměstí Čs. armády 979, Hronov, 549 31 Hronov, IČ: 63186845
                    Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
38/22/282/4 - komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení „Projektová dokumentace Městský úřad Hronov“ v tomto složení
vč. náhradníků:
Bc. Hana Nedvědová (Věra Řehůřková)
Mgr. Josef Thér (Libor Lelek)
Bc. Markéta Machová (Ing. Ivana Stonjeková)
Ing. Václav Soukup (Ing. Jiří Polák)
Michaela Kajnarová (Tereza Kohlová)
Ing. Lenka Vítová (Šárka Šimonová)
Pavel Topolnickyj (Bohuslav Voborník)
Ing. Jaroslav Jeništa (Jaroslav Jeništa)
Ing. Karel Jára (Mgr. Petr Málek
                    Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
 Rada města neschvaluje:
 39/22/268/1 - záměr nájmu části pozemku p. č. 1714 v k. ú. Hronov o výměře do 156 m2 k užívání jako parkoviště.
                       Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
40/22/283/1 - rozšíření prací v rámci akce "Zbečník 2015" - rekonstrukce MK směrem ke skládce a úpravy před nemovitostí čp. 147 dle předložených rozpočtů.
                      Hlasování: Pro: 0, Proti: 6, Zdržel se: 1
 
 Rada města bere na vědomí:
41/22/262/1 - obsah Protokolu z místního šetření v Mateřské škole, Hronov, Havlíčkova 520 ze dne 23. 9. 2015, které provedla Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, pracoviště Náchod. 
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
42/22/275/1 - kontrolu plnění usnesení RM č.18,19 /2015.
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
43/22/279/1 - informaci o výpovědi nájemní smlouvy ze dne 15.5.2006, ke dni 31.12.2015.
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
44/22/000 – program jednání zastupitelstva dne 4.11.2015

45/22/000 – informace a připomínky ze závěrečné diskuze

 Rada města doporučuje:
46/22/269/1 - ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy č. 25/OM/2015 s paní Jitkou Slezákovou, Rokytník 112, 549 31 Hronov, na pozemek p. č. 89/2 v k. ú. Rokytník o výměře 166 m2 s prodejní cenou Kč 8630,--.
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
47/22/270/1 - ZM ke schválení záměr prodeje části pozemku p. č. 1608/1 o výměře cca 7 m2 v k. ú. Hronov za minimální cenu ve výši 500,-- Kč/m2.
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
48/22/274/1 – ZM schválit uzavření dodatku ke Smlouvě o revolvingovém úvěru č. 99010207077, uzavřené mezi městem Hronov a Komerční bankou, a.s., dne 18.12.2014, kterým se mění některá ustanovení smlouvy: revolvingový úvěr je možné čerpat opakovaně, nejpozději však do 18.12.2016, splatnost jistiny úvěru je nejpozději do 19.12.2016.
                       Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
49/22/276/1 - ZM ke schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 26/OM/2015 na pozemek p. č. 230/2 o výměře 8 m2 v k. ú. Zbečník. 
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
50/22/280/1 - ZM ke schválení uzavření „Smlouvy o zápůjčce“ ke krytí nákladů na vybudování stavby Kanalizace, Freiwaldovo náměstí, Hronov ve výši Kč 346.729,-- s Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ 48172928. 
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města revokuje:
51/22/272/2 - bod č. 15/20/260/1 z usnesení č. 20/2015 ze dne 30. 9. 2015
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
Rada města jmenuje:
52/22/000 - jako členy školské rady, která je zřízena při Základní škole a Mateřské škole Hronov, okres Náchod, Mgr. Josefa Théra, Mgr. Janu Maslikiewiczovou a Ing. Ivanu Stonjekovou.
                    Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

 Rada města ukládá:
53/22/262/2 - ředitelce MŠ Hronov Mgr. Ivě Doudové plně realizovat režimová opatření vyplývající z Protokolu z místního šetření v Mateřské škole, Hronov, Havlíčkova 520 ze dne 23. 9. 2015, které provedla Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, pracoviště Náchod.
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
54/22/262/3 - ředitelce MŠ Hronov Mgr. Ivě Doudové a ředitelce ZŠ a MŠ Hronov Mgr. Věře Řehůřkové koordinovat přijetí dětí do mateřských škol v Hronově a Zbečníku ve školním roce 2016/2017 tak, aby byl v maximálně možné míře uspokojen zájem rodičů o umístění dětí do předškolního zařízení. 
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

55/22/272/4 - OM prověřit možnost uplatnění vzniklé škody v souvislosti s nebytovým prostorem restaurace Radnice (pozdní vyklizení původním nájemcem, zdlouhavá jednání).
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

56/22/272/5 - OM prověřit možnost úpravy NS s novým nájemcem nebytového prostoru Radnice v souvislosti s odkupem nerezového odsavače par do majetku města tak, aby se městu vložená investice vrátila. 
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

57/22/272/6 - OM urychlit jednání s bývalým nájemcem nebytového prostoru restaurace Radnice panem Štěpánem Matyskou, která s ním město vede ohledně vinárny a prostoru zahrádky.
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
 


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 13. 11. 2015