živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 22/2010

z  jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 24. listopadu  2010 od 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Rada města schvaluje:
1/22 – ověřovatele zápisu Antonína Hurdálka  - 5 pro, 1 se zdržel
2/22 - prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 11, 1+0, byt se standardním vybavením o rozměrech 40,60 m2, panu Martinovi Rojšlovi na dobu určitou od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011 za nájemné Kč 45,--/měs. – 6 pro
3/22 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, 1+2, byt se sníženou kvalitou o velikosti 68,44 m2, za nájemné Kč 39,-/m2 se slečnou Petrou Horvátovou od 1. 12. 2010 na zkušební dobu do 30. 6. 2011 -  6 pro
4/22 - prodloužení nájemní smlouvy paní Martině Strnadové, na  byt  č. 14, 1+1, byt se sníženou kvalitou, o rozměrech 42,22 m2, na dobu určitou a to od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 za cenu Kč  39,--/m2 – 6 pro
5/22 - nájemní smlouvy paní Jaroslavě Zajícové na byt č. 22,  1+1, byt se standardním vybavením, o velikosti 33,58 m2, od 1.1.2011 do 31.12. 2020 za věcně usměrňované nájemné Kč 29,24/m2 – 6 pro
6/22 - prodloužení nájemní smlouvy manželům Simoně a Juraji Fečovým na byt č. 10, 1+1, byt se sníženou kvalitou, o velikosti 51,95 m2, na dobu určitou od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011 za nájemné Kč 39,-/m2 – 6 pro
7/22 - prodloužení nájemní smlouvy paní Ireně Bogdanové na byt č. 1, 1+1, byt se sníženou kvalitou o velikosti 46,15 m2 na dobu určitou  od 1.1. 2011 do 31. 3. 2011 za cenu Kč 39,-/m2 – 6 pro
8/22 - prodloužení nájemní smlouvy panu Zdeňku Jansovi na byt č. 1, 1+1, byt se standardním vybavením, o rozměrech 43,80 m2 na dobu určitou od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012 za nájemné Kč 45,-/m2 – 6 pro
9/22 - prodloužení NS paní Jitce Krulichové na byt č. 15, 2+1, se standardním vybavením o velikosti 55,36 m2 na dobu určitou od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 za věcně usměrňované nájemné Kč 29,24/m2 – 6 pro
10/22 - prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6, 1+1, byt ve II. podlaží se standardním vybavením o rozměrech 54,39 m2, manželům Věře a Václavu Sýkorovým na dobu neurčitou od 1. 1. 2011 za nájemné Kč 45,--/m2. – 6 pro
11/22 - prodloužení nájemní smlouvy manželům Lence a Pavlu Rejchrtovým na byt č. 6, 1+1, byt se sníženou kvalitou, o rozměrech 56,92 m2, na dobu neurčitou od 1. 1. 2011 za nájemné ve výši 39,- Kč/m2 – 6 pro
12/22 - prodloužení nájemní smlouvy panu Gerhardu Bursíkovi na byt č. 4, 1+1, byt se sníženou kvalitou, o rozměrech 45,57 m2, na dobu určitou od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 za cenu Kč 39,--/m2 – 6 pro
13/22 - uzavření nájemní smlouvy s panem Janem Hurdálkem na byt č. 5, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 45,50 m2, za nájemné Kč 45,-/m2 od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 – 6 pro
14/22 - prodloužení nájemní smlouvy panu Hynku Prouzovi  na  byt č. 1,  1+1, byt se standardním vybavením,  s rozměry  35,20 m2, na dobu určitou  od 1. 1. 2011   do 31.12. 2011 za nájemné Kč 45,-/m2  - 6 pro
15/22 - prodloužení  nájemní smlouvy panu Miroslavu Vítovi na byt č. 4, 1+1, byt se sníženou kvalitou, o velikosti 31,94 m2 na dobu určitou od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 za stanovené nájemné Kč 39,- /m2 – 6 pro
16/22 - prodloužení nájemní smlouvy paní Magdě Balážové na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 34,73 m2, na dobu určitou od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011 s měsíčním nájemným Kč 1 600,-- - 6 pro
17/22 - nájemce bytu č. 9, 1+2, byt se standardním vybavením, o velikosti 69,50 m2 paní Zdenku Kaválkovou, na dobu určitou od 1. 12. 2010 do 31. 12. 2011 za měsíční nájemné Kč 3 306,-- - 6 pro
18/22 - prodloužení  NS paní Kateřině Vinterové na byt č. 5, 1+1, byt se standardním vybavením, o velikosti 48,11 m2, v I. podlaží na dobu neurčitou od 1. 1. 2011  za nájemné Kč 15,81/m2 - 6 pro 
19/22 - prodloužení NS paní Jaroslavě Rochové na byt č. 9,  l+1, byt se sníženou kvalitou o velikosti 56,68 m2, od 1.1.2011 do 30.6.2011 za nájemné Kč 39,--/m2 – 6 pro
20/22 - prodloužení NS manželům Robertu a Jitce Vlachovým na byt č. 7, 3+1, byt se standardním vybavením o velikosti 73,99 m2 na dobu určitou od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2017 za  nájemné Kč 22,18,/m2 – 6 pro
21/22 - přidělení zakázky na stavební práce v rámci projektu „Extrémní pohraničí – rozvoj nabídky aktivní turistiky v Hronově a v Kudowě Zdroj“ v rámci zadání zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění firmě STAVREMO – PCE a.s., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, IČ: 64791220 za nabídkovou cenu Kč 230 112,20 včetně DPH - 6 pro
22/22 -  vyhlášení výběrového řízení Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, na dodavatele školního nábytku v hodnotě Kč 270.000,- - 6 pro
23/22 - uzavření smlouvy o užívání veřejného prostranství na pořádání „Hronovské pouti“ pro rok 2011 včetně příloh č. 1 a 2, s panem Janem Pazderou, bytem Máchova 539, Jaroměř,  IČO: 115 93 202 za místní poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši Kč 5 000,-- (smlouva přílohou) – 6 pro
24/22 - pro 13. ples Města Hronova, který se koná dne 15. 1. 2011, cenu vstupenky ve výši Kč 100,-- a cenu losu do tomboly ve výši Kč 10,-- - 6 pro
25/22 - schvaluje poskytnutí vstupenek zdarma na 13. ples města Hronova všem zaměstnancům Městského úřadu Hronov, členům ZM, členům výborů, komisí a ředitelům PO – 1 osoba/2 vstupenky – 6 pro
26/22 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 4.400,- JSDH Hronov, IČO 48623628, zastoupené starostou Jiřím Zítou, na pořádání soutěže O pohár starosty sboru – 6 pro
27/22 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 500,- SDH Rokytník,  IČO 62731025, zastoupenému starostou Jaroslavem Vlachem, na účast v okresních hasičských soutěžích mládeže  – 6 pro
28/22 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 6.500,- z grantu Práce s dětmi z kapitoly 3421, položka 5229, organizace 222, na nákup náčiní pro mažoretkový sport při DDM Domino  - 6 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit:
29/22 – měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 01.12.2010 v této výši:
            1) Člen zastupitelstva                                                                             Kč       660,00
            2) Člen rady                                                                                              Kč    2.570,00
            3) Předseda výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady    Kč    2.220,00
            4) Předseda výboru nebo komise, je-li zároveň členem rady         Kč    4.130,00 – 6 pro
30/22 -  žádost manželů Jana a Martiny Smolových o jednorázové doplacení půjčky, poskytnuté Smlouvou o půjčce ze dne 19.07.1999, včetně Dodatku č. 1,  a  to k datu  31.12.2010 v částce Kč 117.510,00 (tzn. pouze nesplacenou jistinu) - 6 pro
31/22 -  uzavření dodatku ke smlouvě o revolvingovém úvěru, uzavřené mezi městem Hronov a Komerční bankou, a.s., dne 07.12.2009, kterým se mění některá ustanovení smlouvy. Revolvingový úvěr bude poskytován do výše limitu Kč 10.000.000,00, čerpání opakovaně, nejpozději však do 31.12.2011, splacení jistiny ve výši Kč 10.000.000,00 do 31.12.2011 - 6 pro
32/22 - uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2010, číslo smlouvy RR/2010/123-SDH/MV/3, mezi Královéhradeckým krajem, se sídlem Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245, IČ 70889546 a Městem Hronov, se sídlem Hronov, nám. Čs. armády 5, IČ 00272680, dle přílohy - 6 pro 
33/22 - vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu dle přílohy - 6 pro
34/22 - uzavření kupní smlouvy č. 25/OM/10 na prodej pětinového podílu pozemku p.p.č. 956/24 o výměře 356 m2 v k.ú. Hronov, k využití jako přístupu k rodinnému domu s cenou prodeje Kč 9256,-- s  Ing. Radko Prouzou a Zuzanou Prouzovou, zastoupenou opatrovníkem Ing. Radko Prouzou a zvláštním zástupcem Ing. Ivo Hosnedlem – 6 pro
35/22 - záměr prodeje pozemku p.p.č. 1109/2 o výměře 205 m2  v k.ú. Hronov. Cena prodeje Kč 90,--/m2 – 6 pro
36/22 - uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. „IE – 12 – 2003239/VB/1“, Hronov, 17. listopadu, rekonstrukce nn, mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425 (jako budoucí oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (jako budoucí povinný). Budoucí věcné břemeno (zemní kabelové vedení NN) se vztahuje na nemovitosti – pozemky p.p.č. 653/1, 654, 661, 752/1, 754/1, 757/6, 758, 792/4, 1630, 1604, 1641 a 1644/1. Bude uzavřeno úplatně na dobu neurčitou – 6 pro
37/22 - pro záměr prodeje bytového domu čp. 583, Divadelní ul., Hronov včetně pozemku p.p.č. 1104 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hronov o výměře 165 m2  a pozemku p.p.č. 1107/4 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hronov o výměře 534 m2 (dle usnesení ZM č. 6/2010 ze dne 8.9.2010) výchozí cenu záměru prodeje Kč 1 500 000,-- - 6 pro
38/22 - výběr zájemce o koupi bytového domu čp. 583, Divadelní ul., Hronov včetně pozemku p.p.č. 1104 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hronov o výměře 165 m2  a pozemku p.p.č. 1107/4 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hronov o výměře 534 m2 (dle usnesení ZM č. 6/2010 ze dne 8.9.2010) formou obálkové metody s výběrovou komisí a předností nejvyšší nabídky  - 6 pro
39/22 - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o odkupu pozemku č. IE-12-2004152-P-02 na prodej části pozemku p.p.č. 695 a části pozemku p.p.č. 1630 v k.ú. Hronov o celkové výměře k prodeji cca 7,5 m2 k využití pro stavbu trafostanice s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 – 6 pro
40/22 -  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o odkupu pozemku č. IE-12-2004152-P-01 na  prodej části pozemku p.p.č. 796 v k.ú. Hronov o celkové výměře k prodeji cca 7,5  m2 k využití pro stavbu trafostanice s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 – 6 pro

Rada města neschvaluje:
41/22 - přidělení bytu č. 5 nebo č. 6 v Riegrově ulici čp. 596, Hronov slečně Iloně Sivákové – 6 pro
42/22 -  záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 1109/2 o velikosti 30 m2 v k.ú. Hronov – 6 pro
43/22 - žádost pana Štěpána Matysky na přehodnocení snížené částky za nájemné za nevyužívané prostory vinárny v budově Radnice čp. 5, kterou schválila RM 6.10.2010 – 6 pro

Rada města bere na vědomí:
44/22 -  přehled služebních bytů v majetku Města Hronov – 6 pro
45/22 - průběžný přehled nákladů a příjmů při letním využití Zimního stadionu - Wikov arény za měsíce březen - září 2010 – 6 pro
46/22 - informaci o termínech jednání RM v 1. pololetí 2011: 12.1., 26.1., 9.2., 2.3., 16.3, 30.3., 13.4.,  11.5., 25.5., 8.6. a o termínech jednání ZM  v 1. pololetí 2011: 16.2., 27.4., 22.6.  – 6 pro

 

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 16. 12. 2010