živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 21/2021

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 27. 10. 2021

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/21/274/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 17. 12. 2020 na byt č. 7, velikost 1+1, byt s kvalitou standard o celkové podlahové ploše 54,85 m² (plocha pro nájem 50,37 m²), v ulici Divadelní 512, Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
2/21/275/1 - přidělení veřejné zakázky „Stavební úpravy hasičské zbrojnice č.p. 1, k. ú. Velký Dřevíč“, zakázka malého rozsahu na stavební práce, zadávaná dle Směrnice č. 04/2019, Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Hronov, dodavateli MOVIS Hronov, s.r.o., nám. Čs. armády 1, 549 31 Hronov, IČ 25983181 za nabídkovou cenu 524 635,85 Kč bez DPH (634 809,38 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0
 
3/21/277/1 – rozpočtové opatření č. 13/2021/RM.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/21/278/1 - poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč Náboženské obci CČSH v Hronově I. na pokrytí nákladů spojených s činností v roce 2021.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0
 
5/21/278/2 - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2021, číslo smlouvy 33/2021, s Náboženská obec CČSH v Hronově I., Padolí 240, 549 31 Hronov, IČO: 62729284.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0
 
6/21/279/1 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč organizaci Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem, z.s. na pokrytí nákladů spojených s doprovázením pěstounských rodin v roce 2021.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/21/279/2 - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2021, číslo smlouvy 34/2021, s Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem, z.s., Svat. Čecha 677, 551 01 Jaroměř, IČO: 04298284.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/21/280/1 - uzavření Smlouvy o výpůjčce č. 9/40/21/0274/Ha/N se Správou silnic Královéhradeckého kraje příspěvkovou organizací, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 70947996.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/21/281/1 - nákup sypače vozovek SVS 0,6 E MINI, včetně odklopné střechy a osvětlení rozmetadla, od firmy SIMED s.r.o., Slovany 140, 544 01 Dvůr Králové n. L., IČ: 64827496 za nabídkovou cenu 160 300 Kč bez DPH (193 963 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/21/282/1 - uzavření Dohody o technickém zajištění "Běžecké lyžařské trasy v Kladském pomezí", sezona 2021/2022 mezi Městem Hronov, zastoupeným Věrou Bartošovou, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČO: 00272680 a Kladským pomezím, o. p. s., zastoupenou Markétou Venclovou, ředitelkou, Karlovo náměstí 179, 547 01 Náchod, IČO: 25915096.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
11/21/283/1 - přijetí peněžitého daru ve výši 15.000 Kč Mateřskou školou Hronov, IČO: 70996873, od společnosti Penny Market s.r.o., Počernická 257, 250 73 Radonice, IČO: 64945880.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
12/21/283/2 - přijetí nepeněžitého daru ve formě balíčků produktů zdravé výživy Mateřskou školou Hronov, IČO: 70996873, od společnosti Penny Market s.r.o., Počernická 257, 250 73 Radonice, IČO: 64945880.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
13/21/284/1 - nákup 12 ks jídelních stolů Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov od firmy Liftor s.r.o. Plzeň ve výši 133.795,02 Kč bez DPH.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
14/21/285/1 - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6/2021/Maz s REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov, IČ 64824781.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
15/21/286/1 - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dokončení projektové dokumentace Jiráskova divadla s ATELIER TSUNAMI s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
16/21/287/1 - uzavření dodatku č. 3, kterým se doplňuje a mění Smlouva o dílo ze dne 29. 10. 2020 s firmou STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové na akci „Stavební úpravy a přístavba č.p. 5“.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 15. 11. 2021