živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 21/2016

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 19.10.2016

Rada města schvaluje:
1/21/000 –  ověřovatele zápisu Libora Lelka
                 Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1
2/21/241/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 8. 12. 2014 na byt č. 7, 1+2, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 89,60 m2 (plocha pro nájem je 78,20 m2), v ulici Husova čp. 367, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2018, s nájemným Kč 61,46/m2/měs.
                Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
3/21/242/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 8. 12. 2014 na byt č. 11, 1+0, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 45,30 m2 (plocha pro nájem je 40,60 m2), v ulici Hostovského čp. 160, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2018, s nájemným Kč 49,50/m2/měs.
                Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
4/21/243/1 - dodavatele zajištění činností pro realizaci projektu (VŘ, IIČ, TDI, ZVA vč. MZ) Zateplení DPS a BD, č.p. 36 a 160, Hostovského, Hronov společnost DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 64826996, DIČ CZ64826996 za cenu 144 000,00 Kč bez DPH (174 240,00 Kč vč. DPH)
               Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
5/21/245/2 - záměr nájmu části pozemku p. p. č. 417 o výměře 15 m2 v k. ú. Hronov za účelem užívání pozemku k umístění dočasné plechové garáže za minimální roční nájemné ve výši 150 Kč.
               Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
6/21/246/1 - přijetí věcného daru Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov, IČ 62726226, ve formě skříňkové sestavy, chodítka a věšáku.
               Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
7/21/248/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 30. 10. 2014 na byt č. 2, 1+1, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 52,80 m2 (plocha pro nájem je 48,49 m2), v ulici Divadelní čp. 512, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2018, s nájemným 49,50 Kč/m2/měs
               Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
8/21/249/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 9. 9. 2014 na byt č. 7, 1+1, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 50,85 m2 (plocha pro nájem je 48,37 m2), v ulici Divadelní čp. 512, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2018, s nájemným 51,07 Kč/m2/měs. 
               Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
9/21/250/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 9. 9. 2014 na byt č. 5, 1+2, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 80,60 m2 (plocha pro nájem je 75,40 m2), v ulici Hostovského čp. 160, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2018, s nájemným 50 Kč/m2/měs
               Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
10/21/251/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 8. 12. 2014 na byt č. 1, 1+1, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 36,70 m2 (plocha pro nájem je 35,20 m2), v ulici Riegrova čp. 458, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2018, s nájemným 49,50 Kč/m2/měs.
               Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
11/21/252/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 8. 12. 2014 na byt č. 1, 1+0, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 37,12 m2 (plocha pro nájem je 33,72 m2), v ulici Hostovského čp. 36, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2018, s nájemným 25 Kč/m2/měs.
                Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
12/21/253/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 29. 12. 2014 na byt č. 1, 1+1, byt se sníženou kvalitou, o celkové rozloze 52,54 m2 (plocha pro nájem je 48,01 m2), v ulici Nerudova čp. 314, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2018, s nájemným 39 Kč/m2/měs.
                Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
13/21/254/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 30. 10. 2014 na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 47,02 m2 (plocha pro nájem je 42,71 m2), v ulici Divadelní čp. 512, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2018, s nájemným 57 Kč/m2/měs.
                Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
14/21/255/1 - záměr uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 31. 3. 2011 o pronájmu části nebytového prostoru v budově s č. p. 212, stojící na pozemku p. č. 75 o výměře 1156 m2, jehož je součástí, v k. ú. Hronov, kterým dojde ke zvětšení výměry pronajatého prostoru na 40,98 m2 a změně výše nájemného na 22 216 Kč/rok, vypočteno dle platného ceníku. Záměr přílohou.
                Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
15/21/256/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 11. 12. 2014 na byt č. 9, 1+2, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 77,90 m2 (plocha pro nájem je 69,50 m2), v ulici Husova čp. 367, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2018, s nájemným 49,50 Kč/m2/měs.
                Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
16/21/257/1 - uzavření Dodatku č. 1 týkající se akce „Oprava komunikace ve Zbečníku, p. p. č. 1245/2 a 1313/1“ mezi Městem Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako objednatelem a firmou CES – EKO s.r.o., V Olšině 8, 549 32 Velké Poříčí, IČ: 28846249 jako zhotovitelem. Dodatek řeší změnu čl. II. Předmět plnění (rozšíření prací) a čl. III. Cena díla a to na 1 170 918 Kč vč. DPH (967 700,97 Kč bez DPH). Dodatek č. 1 přílohou.
                Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
17/21/258/1 - uzavření Dodatku č. 1 týkající se akce "Obnova krytu komunikace p. č. 876/1, k. ú. Rokytník od čp. 86 k čp. 124" mezi městem Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 jako objednatelem a firmou STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744 jako zhotovitelem. Dodatek řeší změnu čl. II. Předmět plnění (rozšíření prací), čl. III. Doba, místo a způsob plnění tak, že termín dokončení díla je stanoven na 12. 11. 2016 a čl. IV. Cena díla a to na 3 695 121 Kč vč. DPH (3 053 818,25 Kč bez DPH). Dodatek č. 1 přílohou.
                 Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
18/21/261/1 - zvýšení nájemného pro nájemníky městského domu čp. 17, Hostovského, Hronov z původních 17,48 Kč/m2/měs na 20,97 Kč/m2/měsíc.
                 Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
19/21/263/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 8. 12. 2014 na byt č. 1, 1+1, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 50,05 m2 (plocha pro nájem je 45,57 m2), v ulici Divadelní čp. 512, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2018, s nájemným 66,89 Kč/m2/měs.
                 Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
20/21/264/1 - záměr výpůjčky části pozemku p. č. 1600 v k. ú. Hronov o výměře cca 18 m2 k vybudování zeleného pásu vč. obrubníku dle předložených výkresů stavby „Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov Vrchlického“ do 31. 12. 2024.
                 Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
21/21/265/1 - přijetí finančního daru ve výši 10.000,00 Kč Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, IČ 70995397, od pana Petra Maršálka, V Náměrkách 17, 547 01 Náchod, který je určen na nákup hudebního nástroje pro základní školu a mateřskou školu ve Zbečníku.
                 Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
22/21/266/1 - uzavření Dodatku č. 3 k SOD č. 03/2016/OM/Vít s dodavatelskou firmou MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ 259 68 807 na stavbu „Stavební úpravy kuchyně ZŠ a MŠ Hronov, Čapkova 193“, který se týká změn v průběhu provádění stavebních prací a čerpání rozpočtové rezervy. Celková cena díla je ponížena a činí 7 902 949,53 Kč bez DPH (9 562 568,93 Kč vč. DPH). Dodatek č. 3 přílohou.
                 Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
23/21/267/1 - rozpočtové opatření č. 12/2016/RM dle přílohy.
                 Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
24/21/269/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 8. 12. 2014 na byt č. 1, 1+1, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 46,50 m2 (plocha pro nájem je 43,80 m2), v ulici Hostovského čp. 160, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2018, s nájemným 49,50 Kč/m2/měs.
                 Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
25/21/270/1 - výsledek hodnocení a pořadí nabídek veřejné zakázky „Nakládání s tříděným odpadem města Hronov“ zadané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení §12 odst. 3 a §18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dále dle Směrnice č. 01/2012 MěÚ Hronov a dále v souladu s metodikou OPŽP dne 22.9.2016
                 Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
26/21/270/2 - vyloučení uchazeče CES-EKO s.r.o., V Olšině 8, 549 32 Velké Poříčí, IČ 28846249 z účasti v zadávacím řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky „Nakládání s tříděným odpadem města Hronov“ z důvodu nesplnění zadávacích podmínek
                 Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
27/21/270/3 - přidělení veřejné zakázky „Nakládání s tříděným odpadem města Hronov“ zadané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení §12 odst. 3 a §18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dále dle Směrnice č. 01/2012 MěÚ Hronov a dále v souladu s metodikou OPŽP dne 22.9.2016 uchazeči KERSON spol. s r.o., Dobré 80, 517 93 Dobré, IČ 45536040 za nabídkovou cenu 1 794 642,57 Kč bez DPH (2 171 517,51 Kč vč. DPH). 
                 Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
28/21/271/2 - uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu služebního bytu v budově č.p. 520, ulice Havlíčkova, Hronov, kterým se stanoví výše nájemného za užívání bytu ve výši 45 Kč/m2 měsíčně a za vybavení bytu 25 Kč měsíčně, tj. celkem 2725 Kč měsíčně.
                  Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
29/21/272/1 - pro 19. ples Města Hronova, který se koná dne 14. 1. 2017, cenu vstupenky ve výši 100,00 Kč a cenu losu do soutěže o ceny ve výši 10,00 Kč.
                  Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
30/21/272/2 - poskytnutí vstupenek zdarma na 19. ples města Hronova všem zaměstnancům Městského úřadu Hronov, členům ZM, členům výborů, komisí a ředitelům PO, a to 1 osoba/2 vstupenky.
                  Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města bere na vědomí:
31/21/245/1 - výpověď nájemní smlouvy ze dne 21. 8. 2002 na část pozemku p. č. 417 o výměře 17 m2 v k. ú. Hronov podanou dne 10. 10. 2016. Nájemní vztah zanikne dnem 31. 1. 2017.
                  Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
32/21/000 – informace o záměru SÚS KHK opravit průtah Velkým Dřevíčem, o havarijním stavu septiku na Příčnici, o přípravě rozpočtu a programu jednání zastupitelstva dne 2. 11. 2016

Rada města doporučuje:
33/21/244/1 - ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, kterou se ruší OZV č. 1/2014 a mění OZV č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad. Vyhláška přílohou.
                  Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
34/21/247/1 - ZM ke schválení uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-2005623/VB/02, název stavby: „Velký Dřevíč nn rekon. od TS NA_0710 k TS“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný). Smlouva přílohou
                 Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
35/21/260/1 - ZM ke schválení uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 6DHM160347“ mezi Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005 (budoucí povinný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov,
IČ 00272680 (budoucí oprávněný). Smlouva přílohou.
                 Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
36/21/262/1 - ZM ke schválení záměr darování (bezúplatný převod) pozemků zastavěných silnicí č. II/567 v katastrálním území Zbečník a v katastrálním území Hronov z majetku města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 do majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546. Tabulka přílohou.
                 Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
37/21/262/2 - ZM ke schválení Žádost o bezúplatný převod pozemků ve znění: Žádáme Vás o bezúplatný převod (darování) pozemků z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 do vlastnictví města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 v katastrálním území Zbečník a v katastrálním území Hronov. Jedná se o pozemky pod chodníky, zelení a místními komunikacemi u silnice č. II/567. Tabulka přílohou.
                 Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
38/21/262/3 - ZM ke schválení bezúplatný převod (přijetí daru) pozemků pod chodníky, zelení a místními komunikacemi v obci z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 do vlastnictví Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov,
IČ 00272680 v katastrálním území Zbečník a v katastrálním území Hronov. Zároveň schvaluje ve smlouvě „Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných nemovitostí, které se zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne podpisu této smlouvy. Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce“. Tabulka přílohou.
                 Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
39/21/268/1 - ZM ke schválení uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2005623/VB/02, název: „Hronov kNN přeložka PS čp. 5“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný) na věcné břemeno na dotčené nemovitosti - budově č. p. 5 na pozemku parcelní číslo 94/1 v k. ú. Hronov, na zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy EP-12-2002535, skříň SS100, kabelové vedení AYKY 3x120+70 za jednorázovou úhradu 10 000,- Kč + DPH.
                Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města nedoporučuje:
40/21/259/1 - ZM schválit záměr prodeje pozemků st. p. č. 41, 415, 416, pozemková parcela č. 139, 140/2, 585/1, 586/2, 586/3, 586/4, část 587/1, 1275 a 1358 o celkové výměře cca 17.145 m2 v k. ú. Zbečník 
                 Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
41/21/262/4 - ZM ke schválení bezúplatný převod pozemků p. č. 1224/16 a p. č. 1282/11, k. ú. Zbečník, z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546 do vlastnictví města Hronova, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680.
                 Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města revokuje:
42/21/271/1 - usnesení č.3/2012 bod 2/3 ze dne 8. 2. 2012.
                Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města ukládá:
43/21/261/2 - OM připravit materiál „bytové domy v majetku města Hronova“, který bude obsahovat současný stav jednotlivých domů, potřebné opravy, obsazenost jednotlivých domů a příjmy z nájemného za 1 kalendářní rok.
               Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
43/21/261/3 - starostce zjistit předběžný zájem nájemníků č. p. 17 v Hostovského ulici, Hronov, o koupi jednotlivých bytů.
                Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
44/21/000 - OM prověřit možnost využít Výzvy č. 11/2016 (vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím SFŽP) v některých lokalitách města Hronova (dotace na DČOV). 
               Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 07. 11. 2016