živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 21/2014

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 17. září 2014

Rada města schvaluje:
1/21 – ověřovatelem zápisu pana Pavla Topolnického – 5 pro, 1 se zdržel
2/21 - uzavření Dodatku č. 1 ke SOD č. 02/2014/OM/Vít s dodavatelskou firmou SMI-ČR group s.r.o., Bratří Čapků 151, 550 01 Broumov, IČ 28827627 na stavbu „Rekonstrukce kanalizační přípojky pro ZŠ Zbečník č. p. 210, Hronov“, který se týká změny rozsahu prací a termínu ukončení plnění díla. Celková cena díla se snižuje a činí Kč  347 164,-- bez DPH (Kč 420 068,--  vč. DPH) – 6 pro
3/21 - složení komise pro otevírání a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na dodavatele služeb pro projekt „Revitalizace sídelní zeleně města Hronov“
          Složení komise a náhradníků: 
          1. Bc. Hana Nedvědová  Náhradníci: Mgr. Josef Thér
          2. Ing. Lenka Vítová                               Michaela Kajnarová, DiS
          3. Ing. Jiří Genrt                                      Ing. Václav Soukup
          4. Ing. Jan Tomek                                  Ing. Štěpánka Stráská
          5. Ing. Ivan Marek                                   Ing. Barbora Navrátilová – 6 pro
4/21 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7, 1+3, byt se standardním vybavením o rozloze 72,50 m2 (plocha pro nájem 69,75 m2) v ulici Hostovského 160, Hronov na dobu neurčitou od 1. 10. 2014, za nájemné Kč 49,50/m2/měs. – 6 pro
5/21 - uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 20. 2. 2013 na byt č. 1, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové rozloze 54,10 m2 (plocha pro nájem je 46,15 m2), v Husově ulici čp. 367, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2015, za nájemné Kč 39,-/m2/měs. – 6 pro
6/21 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. NP/14/01 na pronájem nebytového prostoru v objektu restaurace ve Velkém Dřevíči, o výměře    139,22 m2 se Sborem dobrovolných hasičů se sídlem ve Velkém Dřevíči, IČ: 627 730 991 k 30. 9. 2014 – 6 pro
7/21 - uzavření dohody o splátkách na úhradu dlužného nájemného za měsíc srpen 2014 ve výši Kč 3 317,-, formou třech měsíčních splátek Kč 1 000,- a čtvrté Kč 317,- s účinností od října 2014, na byt č. 9, 1+1, byt se standardním vybavením o rozloze 49,53 m2, (plocha pro nájem 45,83 m2), v Divadelní ulici čp. 512, Hronov – 6 pro
8/21 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 26. 6. 2014 na byt č. 7, 1+3, byt se standardním vybavením, o celkové výměře 87,91 m2,(plocha pro nájem 73,99 m2), v Nerudově ulici čp. 402, Hronov, na dobu určitou do 31. 12. 2017 – 6 pro
9/21 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 7. 7. 2014 na byt č. 14, 1+1, byt  se sníženou kvalitou o celkové rozloze 52,72 m2 (plocha pro nájem je 42,22 m2), v ulici Riegrova čp. 596, Hronov, na dobu určitou do 31.12.2014, s nájemným Kč 39,-/m2/měs. – 6 pro
10/21 - pořadí nabídek výběrového řízení na dodavatele na Výstavbu dětského hřiště v přírodním stylu ve městě Hronov (místní část Zbečník) takto:
              1. Hřiště, s.r.o. Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČ: 28354303
              2.  Ing. Vojtěch Halámek, Stříbský mlýn 6, 664 91 Ivančice, IČ: 68095635 –    6 pro
11/21 - dodavatele na Výstavbu dětského hřiště v přírodním stylu ve městě Hronov (místní část Zbečník) firmu Hřiště, s.r.o. Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČ: 28354303, za nabídkovou cenu Kč 1 436 375,- s DPH (Kč 1 187 087,-   bez DPH) – 6 pro
12/21 - pořadí nabídek výběrového řízení na dodavatele na Výstavbu dětského hřiště v přírodním stylu ve městě Hronov (místní část Velký Dřevíč) takto:
              1. Hřiště, s.r.o. Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČ: 28354303 
              2. Ing. Vojtěch Halámek, Stříbský mlýn 6, 664 91 Ivančice, IČ: 68095635 –     6 pro
13/21 - dodavatele na Výstavbu dětského hřiště v přírodním stylu ve městě Hronov (místní část Velký Dřevíč) firmu Hřiště, s.r.o. Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČ: 28354303, za nabídkovou cenu Kč 1 596 696,- s DPH (Kč 1 319 583,-   bez DPH) – 6 pro
14/21 - uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru o rozloze 146,47 m2 v přízemí objektu na adrese nám. Čs. armády čp. 4, Hronov na dobu neurčitou od 1. 2. 2015 za minimální nájemné Kč 890,-/m2/rok. s Komerční bankou a. s., se sídlem Na Příkopě 969/33, Praha, IČ: 45317054. Smlouva přílohou - 6 pro
15/21 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 7. 4. 2014 na byt č. 13, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 61,59 m2, (plocha pro nájem je 50,74 m2), v Jungmannově ulici čp. 107, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2014 s nájemným Kč 39,--/m2/měs. – 6 pro
16/21 - nové kroužky DDM Domino Hronov na školní rok 2014/2015, a to Kroužek populární muziky na dechové nástroje za úplatu Kč 1.800,00/rok a Školičku nanečisto za úplatu Kč 200,00/pololetí – 6 pro
17/21 - pronájmy nebytových prostor v čp. 8 Domem dětí a mládeže Domino Hronov, který je užívá ke své činnosti na základě smlouvy o výpůjčce. Výčet pronájmů přílohou – 6 pro
18/21 - přijetí věcného daru Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov ve formě motomedu VIVA (dodavatel REPO-RECK) a kolejnicového systému + bateriová kazeta pro zvedání osob + 2 závěsné plachty (dodavatel ALTECH mobility) – 6 pro
19/21 - Smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31  Hronov, IČ 71196994, a paní Michaelou Ječmínkovou – 6 pro
20/21 - aby Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod, IČ 70995397, uzavřela smlouvu o partnerství dle přílohy (dle § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů), a je si vědom závazků a odpovědnosti své příspěvkové organizace uvedených v partnerské smlouvě – 6 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
21/21 - zapracování doporučené varianty nového koridoru pro vodovodní řád Trutnov – Červený Kostelec (severní varianta) do Aktualizace č. 1 ZÚR (Zásady územního rozvoje) Královéhradeckého kraje. Studie přílohou – severní varianta – 6 pro
22/21 - obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014, kterou se mění OZV č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad. Vyhláška přílohou – 6 pro

Rada města bere na vědomí:
23/21 - informace o postupu stavebních prací na statickém zajištění přístavby budovy radnice – 6 pro
24/21 - studii nového koridoru pro vodovodní řád Trutnov – Červený Kostelec. Studie přílohou – severní varianta – 6 pro
25/21 – termín pracovního jednání RM dne 22.9.2014 – jednání se zástupci AFK Hronov – 6 pro
26/21 – informace o zájemci o pronájem výrobny cukrárny v č. p. 193 v Čapkově ulici – 6 pro
27/21 – informaci o průběhu valné hromady HC Wikov Hronov – 6 pro

Rada města ukládá:
28/21 – starostce a místostarostovi opětovně projednat se zástupcem TOM 3802 Lotři Hronov možnost podpory města při vybudování nové vodovodní přípojky ke klubovně oddílu – 6 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 29. 09. 2014