živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 21/2013

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 23. října 2013

Rada města schvaluje:
1/21 – ověřovatele zápisu pana Antonína Hurdálka – 6 pro, 1 se zdržel
2/21 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 405, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové velikosti 66,12 m2 (plocha pro nájem 58,04 m2) v DPS Kalinův dům, Na Drahách 924, Hronov za nájemné Kč 25,00/m2/měs., na dobu neurčitou od 1. 11. 2013 – 7 pro
3/21 - ukončení nájemní smlouvy na byt č. 6, 1+3, byt se standardním vybavením, o celkové výměře 84,60 m2, (80,10 m2 plocha pro nájem), v ulici Hostovského čp. 17, Hronov k 30. 11. 2013 – 7 pro
4/21 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6, 1+3, byt se standardním vybavením, o celkové výměře 84,60 m2, (80,10 m2 plocha pro nájem), v ulici Hostovského čp. 17, Hronov na dobu určitou od 1. 12. 2013 do 31. 12. 2016 za věcně usměrňované nájemné Kč 17,48/m2/měs. – 7 pro
5/21 - uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor na zimním stadionu za účelem provozování restaurace s panem Jindřichem Vítkem, V Třešinkách 632, 547 01 Náchod, IČO: 7291 4203 – 7 pro
6/21 - uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor na zimním stadionu za účelem provozování kiosku s panem Jindřichem Vítkem, V Třešinkách 632, 547 01 Náchod, IČO: 7291 4203 – 7 pro
7/21 - uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. 04/Kaj/2013 týkající se stavební akce „Stavební úpravy 1NP – č.p. 8“ mezi provádějící firmou: DELTA Velké Poříčí s.r.o., Panelárna, 549 32 Velké Poříčí, IČ: 25283383 a Městem Hronov, Náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 měnící článek „VI Cena díla“ a to na Kč 2 721 010,- vč. DPH (Kč 2 248 769,- bez DPH). Dodatek přílohou – 7 pro
8/21 - uzavření smlouvy o spolupráci mezi A-TENDER, s.r.o., K Palečku 2675/12, 193 00 Praha, Horní Počernice, IČ 24299138 a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 týkající se spolupráce při realizaci E-aukcí na sdružené dodávky elektrické energie a zemního plynu pro zájemce na území Města Hronova a spádových obcí. Smlouva přílohou – 7 pro
9/21 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 5.000,-- Sboru Církve adventistů sedmého dne Hronov, Padolí 198, 549 31 Hronov, IČ 26521466, který bude použit výhradně na činnost Klubu maminek KLÍČEK v roce 2013 – 7 pro
10/21 - příspěvky na činnost sportovním oddílům města Hronova – 7 pro
11/21 - Nařízení města Hronova č. 1/2013, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic – 7 pro
12/21 - vypracování PD na rekonstrukci Tyršovy ulice dle předloženého návrhu – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
13/21 - informace o pozemcích p.p.č. 757/15, 752/16 a 1638/2 v k.ú. Hronov – 7 pro
14/21 - informaci o záměru prodeje nemovitosti č.p. 533 – celého areálu bývalé jídelny v Kudrnáčově ulici v k.ú. Hronov – 7 pro
15/21 – informace o snaze získat finanční prostředky ze státního fondu dopravní infrastruktury

Rada města ukládá:
16/21 - OM pokračovat v jednání s realitní kanceláří ve věci záměru koupě pozemků p.p.č. 757/15, 752/16 a 1638/2 v k.ú. Hronov – 7 pro
17/21 – ředitelce DO Justynka, Ing. Jitce Ansorgové dopracovat materiál č. 295 – nákup automobilu a předložit jej k opětovnému projednání radě města

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 30. 10. 2013