živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 20/2020

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 23. 9. 2020

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/20/251/1 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 10, 0+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 33,60 m² (plocha pro nájem 32,00 m²) v ulici Hostovského 36, Hronov ke dni 30. 9. 2020.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
2/20/252/1 - uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 2. 12. 2016 na byt č. 2, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 45,49 m² (plocha pro nájem 43,80 m²), v ulici Nerudova 314, Hronov dobu určitou do 31. 3. 2021 za nájemné 50 Kč/m²/měsíc a nájem zařízení 119 Kč.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
3/20/253/1 - uzavření Dodatku č. 1 ke „Smlouvě o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky – odběratel“ mezi POWER EXHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, IČO 278 65 444 a městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČO 00272680.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/20/253/2 - uzavření „Smlouvy o centralizovaném zadávání veřejných zakázek“ mezi městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČO 00272680 a Společenstvím vlastníků Nerudova 314, Hronov, Nerudova 314, 549 31 Hronov, IČ 09063013 pro nákup elektřiny na energetické burze PXE.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/20/254/1 - uzavření smlouvy na akci Sociální bydlení Hronov - Papírna s firmou Vše pro stavby s.r.o., Kamenice 113, 547 01 Náchod, IČ:28969553 za cenu 19.998.879,76 Kč bez DPH, 23.270.307,20 Kč včetně DPH.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/20/255/1 - celkový měsíční plat řediteli příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod Mgr. Petru Málkovi od 1. 10. 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0
 
7/20/256/1 - uzavření Smlouvy o využití sběrného místa pro účely zpětného odběru a odděleného sběru elektrozařízení, elektroodpadu, baterií a akumulátorů se společností REMA Systém, a.s. od 1. 10. 2020.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/20/257/1 - uzavření Dodatku č. 2 ke SOD číslo smlouvy objednatele 04/2020/OM/Vít (číslo smlouvy zhotovitele 20/5/3) stavby ZŠ Velký Dřevíč čp. 82, izolace proti zemní vlhkosti a radonu v původní části objektu – pravá část se zhotovitelem MYŠKA STAVBY s.r.o., Nádražní 68, 549 57 Teplice nad Metují, IČ 03659526, který se týká změny rozsahu prací. Celková cena díla činí 973 002,39 Kč bez DPH (1 177 332,89 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/20/258/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 310, 1+1, o velikosti 62,90 m² (plocha pro nájem 60,35 m²) v DPS Kalinův dům 924, Hronov za nájemné 40 Kč/m²/měsíc (nájem za zařízení bude vyčíslen po instalaci nového vybavení) od 1. 10. 2020 na dobu určitou jednoho roku s doložkou, že se nájemní smlouva prodlužuje automaticky vždy o jeden rok, nebude-li trvat některý z účastníků na jejím ukončení uplynutím sjednané doby nájmu.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/20/259/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9, 0+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 36,45 m² (plocha pro nájem 33,08 m²) v DPS v ulici Hostovského 36, Hronov, na dobu určitou za nájemné 40 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení 79 Kč/měsíc od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
11/20/260/1 - výsledek hodnocení a pořadí nabídek veřejné zakázky „Výměna výplní otvorů bytový dům Nerudova 402, Hronov“, zakázka malého rozsahu na stavební práce, zadávaná dle Směrnice č. 04/2019, Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Hronov.
Hlasování: Pro: 0, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
12/20/260/2 - přidělení veřejné zakázky „Výměna výplní otvorů bytový dům Nerudova čp. 402, Hronov“, zakázka malého rozsahu na stavební práce, zadávaná dle Směrnice č. 04/2019, Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Hronov zhotoviteli Stavební společnost PUNICA s.r.o., Hostovského 565, 549 31 Hronov za nabídkovou cenu pro Variantu 2 ve výši 408 728,31 Kč bez DPH, (470 037,55 Kč vč. 15% DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města neschvaluje:  
13/20/261/1 - uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 7. 7. 2008 – snížení nájemného v bytě č. 101, Na Drahách 924, Hronov za období říjen až prosinec 2020 o 40 %, na částku 18 Kč/m²/měsíc.
Hlasování: Pro: 0, Proti: 7, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města jmenuje:  
14/20/262/2 - členem školské rady Základní školy a Mateřské školy Hronov Mgr. Věru Bartošovou.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města odvolává:  
15/20/262/1 - ze školské rady Základní školy a Mateřské školy Hronov Mgr. Petra Málka.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 05. 10. 2020