živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 20/2019

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 11. 09. 2019

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/20/000 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Bartošovou – 6 pro, 1 se zdržel
 
2/20/216/1 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 8, 1+1, 2.NP, byt se standardním vybavením o celkové výměře 43,92 m² (plocha pro nájem 42,31 m²) v ulici Nerudova 314, Hronov ke dni 30.09.2019.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
3/20/219/1 - poskytnutí věcného daru ve formě občerstvení a cen ve výši 2.000,00 Kč HONEBNÍMU SPOLEČENSTVU TUROV, se sídlem v Rokytníku, 549 31 HRONOV, IČO 48621056, na rybářské závody, které se konaly 31.08.2019 na rybnících HS Turov v Rokytníku.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
4/20/220/1 - přijetí darů Domem dětí a mládeže Domino Hronov, IČO 00857921: finanční dar ve výši 10.000,00 Kč od Nadace České pošty, Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO 05654912, věcný dar ve formě zboží v hodnotě 426,76 Kč od Wimex s.r.o., Broumovská 72, 547 01 Náchod, IČO 49286081 a věcný dar ve formě zboží v hodnotě 850,33 Kč od Wimex s.r.o., Broumovská 72, 547 01 Náchod, IČO 49286081.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
5/20/221/1 - výsledek hodnocení a pořadí nabídek veřejné zakázky „Stavební úpravy pro pečovatelskou službu, Kalinův dům, Hronov 924“, zakázka malého rozsahu na stavební práce, zadávaná dle Směrnice č. 01/2019, Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
6/20/221/2 - přidělení veřejné zakázky „Stavební úpravy pro pečovatelskou službu, Kalinův dům, Hronov 924“, zakázka malého rozsahu na stavební práce, zadávaná dle Směrnice č. 01/2019, Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Hronov, dodavateli MYŠKA STAVBY s.r.o., Nádražní 68, 549 57 Teplice nad Metují, IČ 03659526 za nabídkovou cenu 1 426 668,08 Kč bez DPH (1 726 268,38 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
7/20/222/1 - rozpočtové opatření č. 12/2019/RM.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
8/20/224/1 - rozpočtové opatření č. 13/2019/RM.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
9/20/226/1 - uzavření Dodatku č.5 ke SoD č. smlouvy objednatele SoD č. 07/Taj/Kaj/2018 (číslo smlouvy zhotovitele SV/2018) stavby „Stavební úpravy komunikace Červená ulice, Velký Dřevíč“, se zhotovitelem Silnice Svoboda a.s., 549 83 Jetřichov 164, který se týká změny termínu ukončení stavebních prací na termín 15. 10. 2019.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
10/20/227/2 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 36,70 m² (plocha pro nájem 35,20 m²) v ulici Riegrova 458, Hronov na dobu určitou od 01.09.2019 do 30.11.2019 za nájemné 71,48 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města neschvaluje:
11/20/225/1 - uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 18.10.2018 na byt č. 10, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 62,10 m² (plocha pro nájem 51,95 m²), v ulici Jungmannova 107, Hronov na dobu určitou do 30.11.2019 za nájemné 39 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města pověřuje:
12/20/217/1 - tajemnici, aby zaslala upozornění o porušování vyhlášky č. 1/2019 o nočním klidu majiteli baru.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města revokuje:
13/20/218/1 – usnesení č. 19/2019 ze dne 28.8.2019, bod 2/19/202/1.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
14/20/227/1 - usnesení č. 12/17/195/1 ze dne 7. srpna 2019.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města stanovuje:
15/20/223/1 - celkový měsíční plat zastupující ředitelce KIS Hronov paní Šárce Čmelíkové od 1. 9. 2019.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města ukládá:
16/20/217/2 - starostovi pověřit strážníky městské policie prováděním častějších kontrol.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 16. 09. 2019