živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 20/2011

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 19. října 2011

Rada města schvaluje:
1/20 – ověřovatele zápisu pana Františka Holmana – 6 pro, 1 se zdržel
2/20 - podání žádosti o prodloužení nájemní smlouvy č. UZSVM/HNA/2788/2009-HNAM  na pozemek p.p.č. 139/1 o výměře 2294 m2  v k.ú. Velký Dřevíč s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2,  IČ 69797111 – 7 pro
3/20 - prodloužení nájemní smlouvy  na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 47,02 m2,(velikost pro nájem 42,71 m2) v Divadelní ulici čp. 512, Hronov, s nájemným Kč 45,-/m2/měs. od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 – 7 pro
4/20 - výměnu bytu č. 5, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 44,89 m2 (plocha pro nájem 43,35 m2), v ulici  Nerudova čp. 314, Hronov za byt č. 14, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 42,91 m2, (plocha pro nájem, 40,96 m2) s regulovaným nájemným Kč 29,24/m2/měs. v ulici Hostovského 160, Hronov s nájemní smlouvou od 1. 11. 2011 do 31. 12. 2012 – 7 pro
5/20 - prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 41,10 m2, (plocha pro nájem 38,35 m2), v ulici Hostovského čp. 160, Hronov na dobu určitou od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 za nájemné  Kč 88,69/m2/měs. – 7 pro
6/20 - prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 50,80 m2, (plocha pro nájem 46,33 m2), v Nerudově ulici čp. 314, Hronov, na dobu určitou od 1. 12. 2011 do 31. 12. 2012, s nájemným Kč 45,07/m2/měs. – 7 pro
7/20 - uzavření Dod. č. 1 k SOD 09/2010 s firmou DELTA Velké Poříčí s r.o., panelárna, 549 32 Velké Poříčí, IČ: 25283383, který se týká změny rozsahu prací a jeho hodnota je Kč 232 851,60 Kč vč. DPH (Kč 194 043,- Kč bez DPH). Ostatní ujednání zůstávají v platnosti – 7 pro
8/20 - prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 11, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 45,30 m2 (plocha pro nájem 40,60 m2), v ulici  Hostovského čp. 160, Hronov s nájemní smlouvou na dobu určitou od 1. 10. 2011 do 30. 11. 2011 za nájemné Kč 45,--m2/měs. - 7 pro
9/20 - přijetí darů Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod:
1) finančního daru ve výši Kč 2.000,00, určený na nákup hraček pro vánoční besídku v mateřské škole ve Zbečníku
2) věcného daru, a to satelitní antény pro mateřskou školu ve Zbečník – 7 pro
10/20 - dodavatele vozu  Multicar M 27C firmi Unikont Group s.r.o., Služeb 609, 108 00 Praha 10, IČ: 41193113 – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
11/20 – informaci o rozsahu a finančních nákladech na případnou dostavbu zimního stadionu – 7 pro
12/20 – informaci o využívání zimního stadionu ze strany HC Wikov Hronov
13/20 - informaci o vyhlášení veřejného výběru na byt č. 5, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 44,89 m2 (plocha pro nájem 43,35 m2), v Nerudově ulici čp. 314, Hronov za základní nájemné Kč 45,--/m2/měs. – 7 pro
14/20 - otevírací dobu hronovského hřbitova v Divadelní ulici takto: 
              květen – září  8,00 – 19,00 hod
              říjen – duben  8,00 – 17,00 hod.
V období svátku zesnulých, vánočních a velikonočních svátků bude otevírací doba prodloužena do 20,00 hod. – 7 pro
15/20 – kontrolu plnění usnesení RM č. 16, 17/2011 – 7 pro
16/20 – informaci o výběrovém řízení na strážníka MP – 7 pro
17/20 – informaci o převodu agend ze sociálního odboru MěÚ Hronov na ÚP Náchod k 1.1.2012 – 7 pro
18/20 – informaci o aktuálním stavu příprav na opravu Červené ulice ve Velkém Dřevíči – 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
19/20 - návrh rozpočtových opatření č. 04/2011 dle přílohy – 7 pro
20/20 - uzavření Dodatku č. 1 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Mateřská škola Hronov, se sídlem v Hronově, Havlíčkova 520, 549 31  Hronov, IČ 70996873, dle přílohy – 7 pro
21/20 - uzavření dodatku ke smlouvě o revolvingovém úvěru, uzavřené mezi městem Hronov a Komerční bankou, a.s., dne 07.12.2009, kterým se mění některá ustanovení smlouvy: Revolvingový úvěr bude poskytován do výše limitu Kč 9.500.000,00, čerpání opakovaně, nejpozději však do 31.12.2012, splacení jistiny ve výši Kč 9.500.000,00 do 31.12.2012 – 7 pro
22/20 - uzavření leasingové smlouvy na nákup vozu Multicar M 27C s leasingovou společností AGRO LEASING J. Hradec s.r.o., Sládkova 309/II, 377 01  Jindřichův Hradec – 7 pro
23/20 - obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 (přílohou zápisu), kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad – 7 pro

Rada města ukládá:
24/20 – místostarostovi – iniciovat schůzku s vedením HC Wikov Hronov (pronájmy ledu, využívání zimního stadionu) – 7 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 03. 11. 2011