živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 2/2015

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 28. ledna 2015

Rada města schvaluje:
1/2 - ověřovatele zápisu Mgr. Pavla Zimu – 5 pro, 1 se zdržel
2/2 - přijetí věcných darů Domovem odpočinku ve stáří Justynka   od firmy Lékárna –  Mgr. Stanislava Suková, Jiráskova 81, Hronov, 40 ks vitamínů pro zaměstnance, od Ivany Volhejnové, Kadeřnictví, Komenského náměstí 212, Hronov, 1 ks chodítka  a  od  dárce 1 ks televize ECG - 6 pro
3/2 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 5.000,00 Městskému kulturnímu středisku, ul. 5 května 1072, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 00188557, na vydání sborníku Rodným krajem v roce 2015 – 6 pro
4/2 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 5.000,00 Sboru církve adventistů sedmého dne Hronov, se sídlem Hronov, Zbečník, Padolí 198, 549 31 Hronov, IČ:26521466, na krytí nákladů spojených s pořádáním kulturních a společenských akcí v roce 2015 – 6 pro
5/2 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 5.000,00 Sboru církve adventistů sedmého dne Hronov, se sídlem Hronov, Zbečník, Padolí 198, 549 31 Hronov,  IČ: 265 21 466, určeného výhradně na činnost Klubu maminek KLÍČEK v roce 2015 –  6 pro
6/2 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 5.000,00 Náboženské obci Církve československé husitské v Hronově, se sídlem Hronov, Zbečník, Padolí 240, PSČ 549 31, IČ 62729284, na krytí nákladů spojených s pořádáním kulturních  a společenských akcí v roce 2015 – 6 pro
7/2 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 5.000,00 Římskokatolické farnosti Hronov, se sídlem v Hronově, Regnerova 56, 549 31 Hronov, IČ 46524002, na krytí nákladů spojených s pořádáním kulturních  a společenských akcí v roce 2015 – 6 pro
8/2 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 5.000,00 Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické se sídlem v Hronově, Českých bratří 181, 549 31 Hronov, IČ: 48653942, na krytí nákladů spojených s pořádáním kulturních a společenských akcí v roce 2015 – 6 pro
9/2 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 10.000,00 Oblastní charitě Červený Kostelec, se sídlem Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 48623814, na provoz a další rozvoj Hospice Anežky České v Červeném Kostelci v roce 2015 – 6 pro
10/2 – schvaluje rozpočtové opatření č. 08/2014 – 6 pro
11/2 - záměr výpůjčky nemovitosti - pozemku parc. č. 77 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 161 m2, jehož součástí je stavba – budova s č. p. 90, jiná stavba (rodný domek A. Jiráska) v ulici Jiráskova, zapsaného v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. a obec Hronov u Katastrálního úřadu v Náchodě (včetně stavby) Regionálnímu muzeu v Náchodě, Masarykovo náměstí č. p. 1, 547 01 Náchod, IČ 00084930 pro účely zpřístupnění výstav, informační činnosti, propagaci a pořádání kulturních a vzdělávacích programů a dalších činností, které jsou předmětem činnosti muzea, délka trvání výpůjčky na dobu neurčitou – 6 pro
12/2 - záměr výpůjčky nebytového prostoru o výměře 283,76 m2 ve 3. nadzemním podlaží (dvě výstavní haly se schodištěm a ochozem) v budově č. p. 500 na nám. Čs. armády, která je součástí pozemku parc. č. 1, vše  zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území a obec Hronov u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, katastrální pracoviště v Náchodě Regionálnímu muzeu v Náchodě, Masarykovo náměstí čp. 1, 547 01 Náchod, IČ 00084930 pro účely zpřístupnění sbírek, provádění výstav, informační činnosti, propagaci a pořádání kulturních a vzdělávacích programů a dalších činností, které jsou předmětem činnosti muzea, délka trvání výpůjčky na dobu neurčitou – 6 pro
13/2 - zvýšení nájemného pro rok 2015 u nebytových prostor ve vlastnictví města Hronova o inflační koeficient ve výši 0,4 % – 6 pro
14/2 - uzavření nájemní smlouvy č. 2/OM/2015 na pozemek p. č. 325/10 v  k. ú. Hronov o výměře 20 m2 za účelem užívání pozemku pod zděnou garáží -  6 pro
15/2 - uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 18. 2. 2014, na byt č. 4, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové velikosti 36,17 m2 (plocha pro nájem 32,79 m2) v ulici Hostovského č. p. 36, Hronov, za nájemné Kč 25,00/m2/měs., na dobu určitou od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2017 – 6 pro
16/2 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 33,30 m2, (32,30 m2 plocha pro nájem), v ulici Riegrova 458, Hronov, za nájemné Kč 50,-/m2/měs., na dobu určitou od 1. 2. 2015 do 30. 4.  2015 – 6 pro
17/2 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 13, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 61,59 m2, (plocha pro nájem je 50,74 m2), v Jungmannově ulici č. p. 107, Hronov k 31. 3. 2015 – 6 pro
18/2 - výsledek hodnocení a pořadí nabídek veřejné zakázky: „Výměna střešní krytiny na rodném domku Aloise Jiráska, Hronov“ dle Zprávy o posouzení nabídek, hodnocení přílohou – 6 pro
19/2 -  přidělení veřejné zakázky akce s názvem: „Výměna střešní krytiny na rodném domku Aloise Jiráska, Hronov“ uchazeči H&B delta s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661, za nabídkovou cenu Kč 638 218,- vč. 21 % DPH – 6 pro
20/2 - výsledek hodnocení a pořadí nabídek veřejné zakázky „Zateplení objektu DO Justýnka, Hronov“ zadané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, výzvou zadavatele ze dne 5.1.2015 – 6 pro
21/2 - vyloučení uchazeče JPT stavby s.r.o., Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1, IČ 28138023 z účasti v zadávacím řízení na výběr dodavatele stavby pro projekt „Zateplení objektu DO Justýnka, Hronov“ z důvodu nesplnění zadávacích podmínek – 6 pro
22/2 - přidělení veřejné zakázky „Zateplení objektu DO Justýnka, Hronov“, zadané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, výzvou zadavatele ze dne 5.1.2015, uchazeči DELTA Velké Poříčí s. r. o., se sídlem Ke Koupališti 663, 549 32 Velké Poříčí, IČ: 25283383 za nabídkovou cenu Kč 2 149 519,-- vč. DPH a bez rezervy - 6 pro
23/2 - ustanovení stavební komise jako poradního orgánu rady v tomto složení: předseda - David Chmelař, členové - Ing. Lukáš Polej, Ing. Jaroslav Jeništa, Ing. Pavel Tůma, Ing. Karel Jára, Ing. Jiří Vejvoda, Ing. arch. Aleš Krtička, Ing. Pavel Petřík, Ondřej Martin, Jan Aulich – 6 pro
24/2 - smlouvu o nájmu nebytových prostor č. NP/13/01 uzavřenou mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČ 71196994, a paní Radmilou Vítkovou – 6 pro
25/2 - smlouvu o nájmu nebytových prostor č. NP/13/01 uzavřenou mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČ 71196994, a paní Milenou Zimovou – 6 pro
26/2 - smlouvu o nájmu nebytových prostor č. NP/13/01 uzavřenou mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČ 71196994, a paní Michaelou Ječmínkovou – 6 pro
27/2 - smlouvu o nájmu nebytových prostor č. NP/13/01 uzavřenou mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČ 71196994, a paní Ivanou Šimkovou – 6 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
28/2 -  poskytnutí příspěvku ve výši Kč 250.000,00 Regionálnímu muzeu Náchod, se sídlem v Náchodě, Masarykovo náměstí čp. 1, 547 01 Náchod, IČ: 00084930, na zajištění provozu Rodného domku Aloise Jiráska a Jiráskova muzea v Hronově v roce 2015 – 6 pro
29/2 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 1/OM/2015 mezi Radošem a Ludmilou Holubovými, na straně oprávněných a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680, na straně povinného – 6 pro

Rada města bere na vědomí:
30/2 - ukončení nájemní smlouvy na pozemek p. č. 325/10 v k. ú. Hronov o výměře 20 m2 ze dne 21. 2. 2002 ke dni 31. 1. 2015 – 6 pro
31/2 - informaci o míře zabezpečení příspěvkových organizací města Hronova – 6 pro
32/2 -  kontrolu plnění usnesení RM č. 26, 27, 28/2014 – 6 pro
33/2 – informaci o akci Zbečník v roce 2015 – 6 pro
34/2 – informaci pana místostarosty o probíhajících jednáních z důvodu ustanovení poradních orgánů zastupitelstva a rady – 6 pro    
35/2 – informaci o návrhu řešení prostoru za budovou radnice (studie – parkování, veřejná WC, sklady pro SDH, záchytné kotce) – 6 pro

Rada města neschvaluje:
36/2 – žádost společnosti Vodafone ohledně umístění základnové  stanice - 50 m vysoký samostatně stojící sloup – na p. č. 287 k. ú.  Hronov (tenisové kurty) - 6 pro   
37/2 – žádost HC Wikov Hronov ohledně vyplacení případného příspěvku na podporu výkonnostního sportu v plné výši před zahájením sezony – 6 pro    

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 18. 02. 2015