živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 19/2013

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 25. září 2013

Rada města schvaluje:
1/19 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou – 6 pro, 1 se zdržel
2/19 - uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. 03/Kaj/2013 s firmou SVOBODA – dopravní a inženýrské stavby a.s., Školní 201, 549 81 Meziměstí, IČ: 28796578 ke stavební akci „Rekonstrukce chodníku J. z Poděbrad, Hronov“, který upravuje termín dodání stavby a to na 31. 12. 2013. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti. Dodatek č. 1 přílohou – 7 pro
3/19 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 12/OM/09 ze dne 1.6.2009, kterým se mění nájemné na 1591,-- Kč/rok za pozemky p. č. 246/3, 246/14 a 246/15 o celkové výměře 7955 m2  v k. ú. Bystré u Stárkova – 7 pro
4/19 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 25. 5. 1993, kterým  se mění  nájemné na 196,-- Kč/rok za pozemek p. č. 1409/8 o výměře 98 m2  v k. ú. Hronov – 7 pro
5/19 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 17. 9. 2001, kterým se mění  nájemné na 402,-- Kč/rok za část pozemku p. č. 131/7 o výměře 93 m2  v k. ú. Velký Dřevíč – 7 pro
6/19 - uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 30. 8. 2011 na byt č. 13, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 61,59 m2, (plocha pro nájem je 50,74 m2), v Jungmannově ulici čp. 107, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2013 s nájemným Kč 39,--/m2/měs. – 7 pro
7/19 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 20. 2. 2013 na byt č. 1, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové rozloze 54,10 m2 (plocha pro nájem je 46,15 m2), v Husově ulici čp. 367, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2013, za nájemné Kč 39,-/m2/měs – 7 pro
8/19 - výpověď z nájmu části pozemku p. č. 273/7 v k.ú. Hronov o výměře 147 m2 – 7 pro
9/19 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 21.8.2002,  kterým  se  mění  nájemné na 612,-- Kč/rok za část pozemku  p. č. 417 o výměře 138 m2  v k. ú. Hronov – 7 pro
10/19 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. NP/13/02 na pronájem nebytového prostoru v objektu restaurace ve Velkém Dřevíči, o výměře 139,22 m2 se Sborem dobrovolných hasičů se sídlem ve Velkém Dřevíči, IČ: 627 730 991 k 30. 9. 2013. Dohoda přílohou – 7 pro
11/19 - poskytnutí finančního příspěvku pro AMK-BESIP dětské dopravní hřiště v Náchodě, IČ 71167471, ve výši Kč 5.000,00 na činnost v oblasti prevence bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v roce 2013 – 7 pro

Rada města revokuje:
12/19 - bod č. 3/17  usnesení č. 17/2013. ze dne 28. srpna 2013 – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
13/19 - informaci o stávajících nájemních smlouvách uzavřených na pozemek p.č. 325/12 o výměře 20 m2 v k. ú. Hronov a na pozemek p.č. 325/16 o výměře 20 m2 v k. ú. Hronov – 7 pro
14/19 - kontrolu plnění usnesení RM č. 11, 12, 13, 14/2013 – 7 pro
15/19 – informace o tom, že nebudou realizovány některé akce schválené v rozpočtu; o připravovaných setkáních s občany Velkého Dřevíče a Rokytníka ohledně nakládání s odpadními vodami – 7 pro

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 26. 09. 2013