živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 19/2011

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 5. října 2011

Rada města schvaluje:
1/19
– ověřovatele zápisu pana Pavla Topolnického – 5 pro, 1 se zdržel
2/19 - změnu užívání stavby – část č.p. 912 na pozemku p.č. 137/2 v k.ú. Hronov, byt  3+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 98,05 m² (plocha pro nájem 94,75 m²) na výukové prostory (školní cvičná kuchyň, třídy pro pracovní a výtvarné činnosti, sklad učebnic) – 6 pro
3/19 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě  ze dne 19.8.2002 a k dodatku  k nájemní smlouvě ze dne 26.9.2005, uzavřené s panem Stanislavem Touškem, na pronájem části pozemku p.p.č. 417 v k.ú. Hronov, o celkové výměře pronajaté plochy 119 m2 (z toho 38 m2 – pozemek pod dočasnými garážemi, a 81 m2 - pozemek pro skládku materiálu). Dodatkem č. 2 se ruší k 31.12.2011 pronájem 81 m2 pozemku p.p.č. 417 pro skládku materiálu, zůstává pronájem plochy 38 m2 – pozemek pod dočasnými garážemi. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti – 6 pro
4/19 - způsob řešení izolace proti zemní vlhkosti dle předloženého materiálu na budovách ZŠ Komenského č.p. 8 a MŠ Velký Dřevíč za celkovou nabídkovou cenu Kč 371 087,- vč. DPH (Kč 309 239,- bez DPH) firmou ISOTEC spol. s r.o., Smetanova 140, 514 03 Teplice, IČ: 49098357 – 6 pro
5/19 - dodatek ke smlouvě č. 36/OSRZ/2010 o nájmu reklamní plochy uzavřené dne 16. 7. 2010 mezi Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680, DIČ CZ00272680 zastoupené: Hanou Nedvědovou, starostkou a firmou Wikov MGI a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 - Pankrác,        IČ 26491826, DIČ CZ26491826, zastoupená: Ing. Petrem Martínkem, prokuristou společnosti. Dodatek přílohou – 5 pro, 1 proti
6/19 - uzavření smlouvy na poskytnutí příspěvku od 1. 10. do 31. 12. 2011 pro HC Wikov Hronov,  IČO 46522751, zastoupený prezidentem panem Jindřichem Šťavíkem, s tím, že příspěvek bude použit na činnost družstev přípravky, elévů, mladších a starších žáků, dorostu, juniorů a školy bruslení (tréninků a mistrovských utkání) ve výši Kč 340 375,--. Příspěvky budou poskytnuty zápočtem ve výši fakturované částky. Smlouva přílohou – 6 pro

Rada města pověřuje:
7/19
- paní Hanu Liškovou, referentku odboru majetek k podpisu smluv na pronájem hrobových míst za stranu pronajímatele – 6 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
8/19
- žádost pana Ladislava Pajkrta, o jednorázové doplacení půjčky, poskytnuté Smlouvou o půjčce ze dne 28.06.1999, včetně Dodatku č. 1, a Smlouvou o převzetí práv a povinností ze smlouvy o nájmu bytu, ze smlouvy budoucí kupní a ze smlouvy o půjčce ze dne 27.06.2005, a  to k datu  08.11.2011 v částce Kč 122.797,02 (tzn.  pouze nesplacenou jistinu) – 6 pro
9/19 - uzavření Dodatku č. 1 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod, se sídlem v Hronově, nám. Čs. armády 15, 549 31 Hronov, IČ 70995397, dle přílohy – 6 pro

Rada města vydává:
10/19
- Nařízení města Hronova č. 01/2011, dle přílohy – 6 pro

Rada města bere na vědomí:
11/19
– informace v bodu diskuze a projednání materiálu č. 240 na příštím jednání – 6 pro


Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 12. 10. 2011